Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3453. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, stran 9513.

Na podlagi drugega odstavka 117. člena in drugega odstavka 121. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ceno storitev javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in podrobnejše pogoje glede strokovne izobrazbe oseb, ki opravljajo strokovno delo pri izvajanju javne službe.
2. člen
(vir financiranja)
Javna služba se financira iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 243010 – Zemljiške operacije, 822710 – Vzdrževanje melioracijskih sistemov, v skladu s predpisom, ki ureja način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.
3. člen
(cena storitve)
(1) Cene storitev upravljanja hidromelioracijskih sistemov se določijo na podlagi potrjenih letnih programov upravljanja iz predpisa, ki ureja upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
(2) Urna postavka za storitve upravljanja hidromelioracijskih sistemov, ki vključuje tudi materialne stroške, znaša 20,44 eura.
(3) Storitve upravljanja iz prejšnjega odstavka so za uporabnika storitev brezplačne.
(4) Cene storitev vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov so določene v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
4. člen
(strokovna izobrazba)
(1) Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju upravljanja hidromelioracijskih sistemov, mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo kmetijske smeri.
(2) Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju vzdrževanja namakalnih sistemov, mora imeti najmanj nižjo poklicno kmetijsko, strojno, gradbeno, elektro ali računalniško izobrazbo oziroma najmanj nižjo poklicno izobrazbo, ki ustreza vrsti vzdrževalnih del, in sicer:
– pregled in redno vzdrževanje črpališč in drugih objektov, namenjenih za odvzem in dovod vode do črpališča;
– pregled in zagotavljanje rednega delovanja vozlišč, odvzemnih jaškov, blatnikov in zračnikov;
– pregled zasunov in hidrantov;
– sanacija pokrovov;
– vzdrževanje cevovodov;
– polnjenje in odzračevanje cevovodov;
– praznjenje namakalnih sistemov in konzerviranje črpališč;
– odstranjevanje mulja iz usedalnikov in filtrov;
– meritve katodne zaščite;
– vzdrževanje električne opreme črpališč;
– zimska zaščita črpalk in elektro omar.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 10/12).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-246/2014
Ljubljana, dne 18. novembra 2014
EVA 2014-2330-0165
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano