Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B)
3443. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-J)

Sklepi

3444. Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije
3445. Sklep o razrešitvi sodnika
3446. Sklep o imenovanju predsednika in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3447. Sklep o imenovanju člana Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

Drugi akti

3448. Priporočilo Varuha človekovih pravic

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3449. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3450. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3451. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3452. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3481. Uredba o pooblastilih pomorščakov

MINISTRSTVA

3453. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
3454. Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
3455. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014
3456. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
3482. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

USTAVNO SODIŠČE

3457. Sklep o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo, začasnem zadržanju izvršitve sklepa Državnega zbora in začetku postopka za oceno ustavnosti Zakona o poslancih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3458. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2014
3459. Poročilo o gibanju plač za september 2014
3483. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov
3484. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Brežice

3477. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2015

Celje

3460. Ugotovitev Občinske volilne komisije Mestne občine Celje o prehodu mandata mestnega svetnika na naslednjo kandidatko

Črnomelj

3461. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2014

Dolenjske Toplice

3462. Sklep o nadomestnem mandatu

Gorenja vas-Poljane

3463. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Naklo

3464. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
3465. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2015

Nova Gorica

3478. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Postojna

3466. Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna 5. oktobra 2014
3467. Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna
3468. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna 5. oktobra 2014
3469. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 5. oktobra 2014

Rogašovci

3470. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2014

Slovenj Gradec

3471. Zapisnik o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na lokalnih volitvah župana Mestne občine Slovenj Gradec
3472. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

Škofja Loka

3473. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Škofljica

3474. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014

Žalec

3479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014
3480. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec

Žiri

3475. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Žiri v letu 2014
3476. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2014
AAA Zlata odličnost