Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3481. Uredba o pooblastilih pomorščakov, stran 9543.

Za izvrševanje prvega odstavka 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pooblastilih pomorščakov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev) (UL L št. 323 z dne 3. 12. 2008, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2012/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 78), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/106/ES), ureja postopke in zahteve za pridobitev pooblastil in potrdil, usposobljenost pomorščakov, izpitne programe, pogoje in način obnovitve, priznavanja in nadomestitve pooblastil, obveznosti družb, poveljnika in članov posadke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »poveljnik« je oseba, ki poveljuje ladji,
2. »častnik« je član posadke razen poveljnika, odgovoren za krovno ali strojno stražo,
3. »častnik krova« je častnik, ki je usposobljen v skladu s Prilogo I, ki je sestavni del te uredbe,
4. »prvi častnik krova« je častnik, ki je po stopnji najvišji za poveljnikom in prevzame poveljstvo ladje ob poveljnikovi onesposobljenosti,
5. »častnik stroja« je častnik, ki je usposobljen v skladu s Prilogo I te uredbe,
6. »upravitelj stroja« je najvišji častnik stroja, ki je odgovoren za mehanski ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehanskih in električnih naprav na ladji,
7. »drugi častnik stroja« je častnik stroja, ki je po stopnji najvišji za upraviteljem stroja in prevzema odgovornost za mehanski ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehanskih in električnih naprav na ladji ob onesposobljenosti upravitelja stroja,
8. »pomočnik častnika stroja« je oseba, ki se usposablja za častnika stroja,
9. »GMDSS-radijski operater« je oseba, ki je usposobljena v skladu s Prilogo I te uredbe,
10. »mornar« je član posadke, ki ni poveljnik ali častnik,
11. »ladja« je vsako plovilo razen plovila, ki pluje izključno po celinskih vodah, v bližini teh voda ali na območjih, kjer veljajo pristaniški predpisi,
12. »obalna plovba« je plovba v mejah nacionalne plovbe in mejah obalne plovbe držav, s katerimi je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) sklenila sporazum v skladu s Pravilom I/3 konvencije STCW,
13. »pogonska moč« je največja skupna neprekinjena izhodna moč v kilovatih vseh glavnih ladijskih pogonskih strojev, navedena v ladijskem vpisnem listu ali drugi uradni listini,
14. »tanker za prevoz nafte« je ladja, ki je zgrajena in se uporablja za prevoz nafte in naftnih derivatov v tekočem stanju,
15. »tanker za prevoz kemikalij« je ladja, ki je zgrajena ali prirejena in se uporablja za prevoz tekočin v tekočem stanju iz 17. poglavja Mednarodnega kodeksa za prevoz kemikalij v tekočem stanju,
16. »tanker za prevoz utekočinjenega plina« je ladja, ki je zgrajena ali prirejena in se uporablja za prevoz utekočinjenega plina ali drugih proizvodov v tekočem stanju iz 19. poglavja Mednarodnega kodeksa o prevozu plinov,
17. »Pravila o radijski službi« so pravila, priložena Mednarodni konvenciji o telekomunikacijah, s spremembami,
18. »potniška ladja« je ladja, opredeljena v Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/81), s spremembami (v nadaljnjem besedilu: konvencija SOLAS),
19. »ribiška ladja« je ladja, ki se uporablja za ribolov ali lov drugih živih bitij v morju,
20. »konvencija STCW« je Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (Uradni list SFRJ – MP, št. 3/84), ob upoštevanju prehodnih določb VII. člena in pravila I/15 konvencije STCW, vključno z ustreznimi določbami kodeksa STCW, s spremembami,
21. »radijske naloge« so radijska straža in tehnično vzdrževanje ter popravila v skladu s Pravili o radijski službi, konvencijo SOLAS in ustreznimi priporočili Mednarodne pomorske organizacije (IMO), če uprava tako določi,
22. »ro-ro potniška ladja« je potniška ladja z ro-ro prostorom ali prostori posebnih kategorij, opredeljenih v konvenciji SOLAS,
23. »kodeks STCW« je Kodeks o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, sprejet z 2. sklepom na konferenci leta 1995, s spremembami,
24. »funkcije« so skupina nalog, dolžnosti in odgovornosti, kot so določene v kodeksu STCW, ki so nujne za delovanje ladje, varstvo človeškega življenja na morju ali zaščito morskega okolja,
25. »družba« je lastnik ladje ali katera koli druga organizacija ali oseba, kot je upravitelj ali zakupnik ladje brez posadke, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za delovanje ladje in hkrati soglaša, da prevzema vse naloge in odgovornosti, ki jih ima družba po teh pravilih,
26. »plovbna doba« je doba na ladji, ki je potrebna za izdajo ali obnovitev pooblastil ali potrdil,
27. »tretja država« je država, ki ni država članica Evropske unije,
28. »mesec« je koledarski mesec ali 30 dni, sestavljenih iz obdobij, krajših od enega meseca,
29. »kodeks ISPS« je Mednarodni kodeks o zaščiti na ladjah in v pristaniščih, sprejet 12. decembra 2002 z 2. sklepom na konferenci konvencije SOLAS,
30. »ladijski častnik za zaščito« je pomorščak, neposredno odgovoren poveljniku, ki ga družba določi kot odgovornega za zaščito ladje, izvajanje in vzdrževanje varnostnega načrta ladje ter povezavo s častnikom za zaščito družbe in pristaniškim častnikom za zaščito,
31. »naloge zaščite« so vse naloge in dolžnosti zaščite na ladji, opredeljene v 2. pravilu XI. poglavja konvencije SOLAS in v kodeksu ISPS,
32. »pooblastilo o nazivu« je listina, izdana poveljniku, častniku in GMDSS-radijskemu operaterju v skladu s Prilogo I te uredbe, ki zakonitemu imetniku daje pravico, da opravlja naloge na ravni odgovornosti, navedene v pooblastilu,
33. »posebno pooblastilo« je listina, izdana pomorščaku, ki ni pooblastilo o nazivu, in potrjuje, da so izpolnjene ustrezne zahteve iz konvencije STCW glede usposabljanja, usposobljenosti ali plovbne dobe,
34. »potrdilo« je potrdilo o usposobljenosti, ki ni pooblastilo o nazivu ali posebno pooblastilo, s katerim se dokazuje, da so izpolnjene ustrezne zahteve iz konvencije STCW,
35. »častnik elektronik« je častnik, ki je usposobljen v skladu s Prilogo I te uredbe,
36. »usposobljeni pomorščak krova« je član posadke, ki je usposobljen v skladu s Prilogo I te uredbe,
37. »usposobljeni pomorščak stroja« je član posadke, ki je usposobljen v skladu s Prilogo I te uredbe,
38. »ladijski električar« je član posadke, ki je usposobljen v skladu s Prilogo I te uredbe.
3. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja za pomorščake, ki so določeni v tej uredbi, na morski ladji, ki pluje pod slovensko zastavo.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za pomorščake na morski ladji, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije, razen določb II. do V. poglavja te uredbe.
(3) Ta uredba se ne uporablja za pomorščake na:
a) vojaški ladji, pomožnem plovilu ali drugi ladji, katere lastnik je ali ki jo uporablja Republika Slovenija ter se uporablja samo za negospodarske namene,
b) jahti, ki se ne uporablja za gospodarske namene,
c) leseni ladji enostavne gradnje in
č) ladji bruto tonaže do 200 v nacionalni plovbi.
4. člen
(usposobljenost pomorščakov)
(1) Pomorščak, ki dela na ladji, mora biti usposobljen najmanj v skladu z zahtevami konvencije STCW, kakor določa Priloga I, in imeti predpisano pooblastilo o nazivu, posebno pooblastilo oziroma potrdilo.
(2) Pomorščak, ki je v skladu s pravilom III/10.4 konvencije SOLAS določen za ravnanje z rešilnim čolnom, mora imeti posebno pooblastilo »ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom«.
5. člen
(obveznost imeti pooblastilo)
(1) Družba ali poveljnik zagotovi, da je za posamezno službo vkrcan na ladjo samo pomorščak, ki ima za opravljanje te službe pooblastilo v skladu s to uredbo.
(2) Poveljnik ne sme dovoliti, da posamezne naloge ali dela na ladji opravlja oseba, ki nima zahtevanega pooblastila, veljavne oprostitve ali dokazila iz šestega odstavka 35. člena te uredbe, ki so potrebni za opravljanje teh nalog.
6. člen
(odgovornost družbe, poveljnika in članov posadke)
(1) Družba razporeja pomorščake za delo na svojih ladjah v skladu s to uredbo in zagotovi, da:
a) ima pomorščak ustrezno pooblastilo v skladu s to uredbo,
b) sta število in usposobljenost članov posadke v skladu s predpisi, ki urejajo najmanjše število članov posadke,
c) so dokumenti in podatki, ki se nanašajo na pomorščake, posodobljeni in dostopni ter med drugim vključujejo dokumente in podatke o njihovih izkušnjah, usposabljanju, zdravstvenih pogojih in usposobljenosti za dodeljene naloge,
č) je pomorščak ob dodelitvi dela seznanjen s svojimi nalogami in ureditvijo na ladji, z napeljavo, opremo, postopki in lastnostmi ladje, ki so nujni za opravljanje njegovih vsakodnevnih nalog ali nalog v izrednih razmerah,
d) je posadka sposobna učinkovito usklajevati dejavnosti v izrednih razmerah in opravljati naloge, ki so življenjskega pomena za varnost, zaščito in preprečevanje ali zmanjšanje onesnaževanja,
e) ima pomorščak opravljeno osvežitveno in dopolnilno usposabljanje v skladu z zahtevami konvencije STCW,
f) je na ladji vedno zagotovljeno učinkovito ustno sporazumevanje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom pravila 14, V. poglavja konvencije SOLAS.
(2) Družba, poveljnik in člani posadke so odgovorni, da so obveznosti iz tega člena v celoti izpolnjene in sprejeti vsi drugi ukrepi, da vsak član posadke z znanjem in izkušnjami prispeva k varni plovbi ladje.
(3) Družba poveljniku zagotovi pisna navodila o pravilih in postopkih, ki jih je treba upoštevati, da bi se vsem novovkrcanim pomorščakom na ladji zagotovila možnost za seznanitev z ladijsko opremo, operativnimi postopki in drugimi ureditvami, ki so potrebni za dobro opravljanje njihovih nalog, preden so jim te dodeljene. Ta pravila in postopki zajemajo:
a) razumno obdobje, v katerem ima vsak novovkrcan pomorščak možnost seznaniti se z opremo, ki jo bo uporabljal ali jo upravljal, s postopki in ureditvijo, ki so predpisani za posamezno ladjo ter se nanašajo na ladijsko stražo, varnost, varovanje okolja in izredne razmere, ki jih mora poznati pomorščak za dobro opravljanje svojih nalog, in
b) določitev izkušenega člana posadke, ki bo odgovoren za to, da se vsak pomorščak, ki se vkrca na ladjo, seznani z bistvenimi informacijami v jeziku, ki ga razume.
(4) Družba zagotovi, da poveljnik, častniki in drugo osebje, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti na potniških ro-ro ladjah, opravijo seznanitveno usposabljanje za doseganje sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog in izpolnjevanje prevzetih odgovornosti v skladu z navodilom iz oddelka B-I/14 kodeksa STCW.
7. člen
(sporazumevanje na ladji)
(1) Družba ladje in poveljnik zagotovita na vseh ladjah za vsa opravila, ki se nanašajo na varnost plovbe, učinkovito ustno sporazumevanje med vsemi člani posadke, zlasti v zvezi s pravilnim in pravočasnim sprejemom in razumevanjem sporočil in navodil.
(2) Na potniški ladji pod slovensko zastavo in na potniški ladji, ki začne ali konča potovanje v slovenskem pristanišču, poveljnik ali družba določi delovni jezik, ki se uporablja na ladji, in ga vpiše v ladijski dnevnik. Vsak pomorščak mora delovni jezik razumeti ter v njem dajati ukaze, navodila in povratna poročila. Če delovni jezik ni slovenščina, so vsi načrti in seznami, ki se objavijo, opremljeni s prevodom v delovnem jeziku.
(3) Osebje, ki na potniški ladji iz prejšnjega odstavka po načrtu razporeditve ob alarmu pomaga potnikom, je zlahka prepoznavno in se je s potniki sposobno sporazumevati, pri čemer se upoštevajo zlasti:
a) jezik ali jeziki, ki jih govori večina potnikov,
b) možnost sporazumevanja z uporabo preprostega izrazoslovja v angleškem jeziku za posredovanje osnovnih navodil, če potniki potrebujejo pomoč ter če pomorščaki in potniki ne govorijo istega jezika,
c) možnost pomožnega sporazumevanja v sili (npr. demonstracija, kretnje rok, usmerjanje na lokacije zbirnih mest, reševalne opreme ali poti, predvidene za umik v sili), če ustno sporazumevanje ni mogoče,
č) ali so bila potnikom zagotovljena popolna navodila o varnosti na ladji v njihovem maternem jeziku,
d) jeziki, v katerih se potnikom sporočajo nujna obvestila v sili ali ob urjenju in se članom posadke olajša pomoč potnikom.
(4) Družba zagotovi, da so se poveljnik, častniki in mornarji na tankerjih sposobni med seboj sporazumevati v delovnem jeziku.
(5) Sporazumevanje med ladjo in organi na kopnem poteka v skupnem jeziku ali jeziku organov na kopnem v skladu s četrtim odstavkom pravila 14 iz V. poglavja konvencije SOLAS.
8. člen
(obveščanje o spremembah)
Uprava objavi na svoji spletni strani besedila nacionalnih in mednarodnih predpisov o varnosti človeškega življenja na morju, zaščiti in varovanju morskega okolja z najnovejšimi spremembami, zato da so na razpolago ladjam, ki plujejo pod slovensko zastavo, zaradi izpopolnjevanja znanja poveljnika, častnikov in radijskih operaterjev.
9. člen
(standardi kakovosti)
(1) Uprava in izvajalci usposabljanja vzpostavijo za izvajanje svojih pristojnosti iz konvencije STCW sistem kakovosti, v katerem opredelijo najmanj ravni znanja, razumevanja in veščin, ki ustrezajo preverjanju znanja in ocenjevanju na podlagi konvencije STCW, zagotovijo upravljanje sistemov za izdajanje pooblastil, določijo vsebino usposabljanja, izpitno preverjanje in ocenjevanje ter kvalifikacije in izkušnje predavateljev in članov izpitnih komisij.
(2) Uprava in izvajalci usposabljanja opravijo najmanj na vsakih pet let neodvisno presojo pridobivanja in ocenjevanja znanja, razumevanja, spretnosti in usposobljenosti ter upravljanja sistema za izdajanje pooblastil. Neodvisno presojo opravijo kvalificirane osebe, ki pri upravi oziroma izvajalcih usposabljanja ne delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pogodb civilnega prava. Kot kvalificirane osebe se štejejo npr. strokovnjaki za pomorstvo, strokovnjaki pooblaščenih klasifikacijskih zavodov ali osebe, usposobljene za izvajanje certificiranja sistemov kakovosti, ki jih potrdi ministrstvo, pristojno za pomorstvo.
(3) Cilj presoje je preveriti, ali:
a) so vsi ukrepi notranjega nadzora in preverjanja ter spremljanje izvajanja skladni z načrtovanimi dogovori in dokumentiranimi postopki ter zagotavljajo doseganje opredeljenih ciljev,
b) so izidi vsake neodvisne presoje opremljeni z dokaznimi dokumenti in ali so osebe, odgovorne za ovrednoteno področje, o tem obveščene,
c) se hitro ukrepa za odpravo pomanjkljivosti,
č) sistem standarda kakovosti obsega vse veljavne določbe konvencije STCW in kodeksa STCW, vključno s spremembami.
(4) Izvajalci usposabljanja pošljejo poročilo o neodvisni presoji upravi, ki prejeta poročila skupaj s svojim poročilom pošlje Evropski komisiji in Generalnemu sekretarju IMO v skladu z oddelkom A-I/7 kodeksa STCW v šestih mesecih od datuma opravljene presoje.
II. POOBLASTILA IN POTRDILA
10. člen
(pridobitev pooblastil in potrdil)
(1) Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil so določene v Prilogi I te uredbe.
(2) Izpitni program za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil je določen v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
11. člen
(pooblastila o nazivu)
(1) Pooblastila o nazivu v krovni službi so:
a) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več,
b) prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več,
c) poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več,
č) prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000,
d) poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000,
e) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500,
f) poveljnik ladje z bruto tonažo do 500,
g) član posadke v sestavi krovne straže in
h) usposobljeni pomorščak krova.
(2) Pooblastila o nazivu v strojni službi so:
a) častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,
b) drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več,
c) upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več,
č) drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW,
d) upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW,
e) član posadke v sestavi strojne straže,
f) usposobljeni pomorščak stroja,
g) častnik elektronik in
h) ladijski električar.
(3) Pooblastili o nazivu v radijski službi sta:
a) GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom in
b) GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom.
12. člen
(posebna pooblastila)
Posebna pooblastila so:
a) osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij,
b) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte na vodstveni ravni,
c) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni,
č) osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina,
d) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni,
e) osnovna usposobljenost za delo na ladji,
f) ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom,
g) ravnanje s hitrim reševalnim čolnom,
h) požarna varnost,
i) nujna medicinska pomoč,
j) zdravstvena oskrba,
k) ladijski častnik za zaščito,
l) ozaveščenost o zaščiti in
m) usposobljenost za določene naloge zaščite.
13. člen
(potrdila)
Potrdila so:
a) obvladovanje množic,
b) varnost potnikov,
c) obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi,
č) varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa,
d) radarski opazovalec,
e) uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA),
f) dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi,
g) ravnanje z nevarnim tovorom,
h) uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS),
i) vodenje in upravljanje človeških virov na vodstveni ravni,
j) vodenje in upravljanje človeških virov na operativni ravni,
k) upravljanje hitrega plovila,
l) delo na ladji s sistemi visoke napetosti in
m) ladijski kuhar.
III. USPOSABLJANJE
14. člen
(usposabljanje)
(1) Usposabljanje pomorščakov za pridobitev posameznih pooblastil ali potrdil po tej uredbi izvajajo izvajalci usposabljanja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s to uredbo.
(2) Uprava lahko prizna usposabljanje, ki ga pomorščak opravi v državi članici Evropske unije, če ugotovi, da je usposabljanje izvedeno v skladu z zahtevami konvencije STCW.
15. člen
(vloga za izvajanje usposabljanja)
Izvajalec usposabljanja vloži pri upravi vlogo za izvajanje usposabljanja, ki vsebuje:
a) navedbo pooblastila ali potrdila iz 11., 12. ali 13. člena te uredbe, za pridobitev katerega bo izvajal usposabljanje,
b) seznam predavateljev za posamezno usposabljanje in dokazila o njihovi usposobljenosti (potrdila o doseženi izobrazbi, praktičnih izkušnjah, pridobljenih pooblastilih in drugo),
c) programe usposabljanja v skladu s kodeksom STCW in vzorčnimi programi IMO,
č) število, velikost in opis prostorov z opremo, v katerih se bo izvajalo usposabljanje ali opravljal izpit,
d) opis simulatorjev ter drugih naprav in opreme,
e) navedbo literature in drugega gradiva, ki bo uporabljeno,
f) načrtovana obdobja usposabljanja z navedbo največjega možnega števila udeležencev posameznega usposabljanja,
g) dokazilo o sistemu kakovosti iz 9. člena te uredbe,
h) vzorec potrdila o opravljenem usposabljanju, ki ga namerava izdajati udeležencem usposabljanja, in
i) dokazilo o poravnani upravni taksi.
16. člen
(dovoljenje za usposabljanje)
(1) Uprava pregleda vlogo ter opravi ogled opreme, naprav, simulatorjev in prostorov, v katerih se bo izvajalo usposabljanje.
(2) Uprava izda dovoljenje za usposabljanje, če iz vloge izhaja, da:
a) je izvajalec usposabljanja registriran za dejavnost usposabljanja,
b) ima izvajalec usposabljanja ustrezno usposobljene predavatelje za predlagani program usposabljanja,
c) trajanje in vsebina programa usposabljanja v celoti izpolnjujeta zahteve te uredbe ter konvencije STCW in kodeksa STCW,
č) ima izvajalec usposabljanja vzpostavljen sistem kakovosti,
d) je na razpolago ustrezno opremljen prostor za teoretični in praktični del za predvideno največje število udeležencev posameznega usposabljanja,
e) oprema, naprave in simulatorji omogočajo usposabljanje predvidenega največjega števila udeležencev posameznega usposabljanja,
f) potrebni simulatorji za usposabljanje ustrezajo zahtevam kodeksa A h konvenciji STCW in
g) izpolnjuje druge pogoje, določene v tej uredbi.
(3) Predavatelj je usposobljen za izvajanje določenega programa usposabljanja, če ima pooblastilo za področje, za katero izvaja usposabljanje, in vsaj eno leto praktičnih izkušenj na tem področju oziroma druga dokazila, s katerimi dokazuje usposobljenost za izvajanje tega programa.
(4) Predavatelj je usposobljen za usposabljanje na simulatorju, če je pridobil primerna navodila o učnih tehnikah na simulatorjih in praktične izkušnje glede simulatorja, na katerem se izvaja usposabljanje.
(5) Sistem kakovosti izvajalca usposabljanja iz točke č) drugega odstavka tega člena zajema tudi usposobljenost in delovne izkušnje predavateljev. Usposobljenost, delovne izkušnje in uporaba standardov kakovosti zajemajo ustrezne tehnike usposabljanja ter izpolnjujejo vse zahteve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(6) Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena se izda za največ pet let.
(7) Uprava objavi na svoji spletni strani seznam izvajalcev usposabljanja, ki imajo dovoljenje iz tega člena, in usposabljanja, ki jih izvajajo za pridobitev pooblastil ali potrdil v skladu s to uredbo.
17. člen
(neizpolnjevanje pogojev za usposabljanje)
(1) Izvajalec usposabljanja nemudoma obvesti upravo o vseh spremembah glede izpolnjevanja pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za usposabljanje.
(2) Če uprava ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev, na podlagi katerih mu je bilo izdano dovoljenje, ali pri izvajanju usposabljanja krši to uredbo ali konvencijo STCW, odvzame dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena.
18. člen
(obvestilo o usposabljanju)
(1) Izvajalec usposabljanja pred začetkom usposabljanja obvesti upravo o dnevu začetka in trajanju usposabljanja, številu udeležencev ter urniku z navedbo predmetov in predavateljev.
(2) Vsakemu udeležencu, ki opravi usposabljanje, izvajalec usposabljanja izda potrdilo o opravljenem usposabljanju, če je njegova prisotnost na usposabljanju vsaj 80-odstotna.
19. člen
(izvajanje usposabljanja)
(1) Izvajalec usposabljanja zagotavlja, da:
a) je celotno usposabljanje pomorščakov oblikovano v skladu z napisanimi programi, vključno z metodami in sredstvi izvedbe, učnimi postopki in materiali, ki so potrebni za doseganje predpisanega standarda usposobljenosti, ter
b) ga izvajajo, nadzorujejo in ocenjujejo osebe, ki so usposobljene v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Oseba, ki izvaja usposabljanje ali ocenjevanje med delom na ladji, lahko to izvaja samo, kadar tako usposabljanje ali ocenjevanje ne škodi normalnemu obratovanju ladje ter kadar lahko svoj čas in pozornost nameni usposabljanju ali ocenjevanju.
(3) Oseba, ki izvaja usposabljanje pomorščakov v skladu s to uredbo na ladji ali na kopnem:
a) upošteva program usposabljanja in pozna posebne cilje usposabljanja, ki se izvaja,
b) je usposobljena za predmet usposabljanja,
c) je za izvajanje usposabljanja na simulatorju prejela navodila o učnih tehnikah na simulatorjih in ima praktične izkušnje na simulatorju, na katerem se izvaja usposabljanje, ter
č) če je odgovorna za nadzor usposabljanja pomorščakov med plovbo, ki jim omogoča pridobitev pooblastil, pozna program in posebne cilje usposabljanja, ki se izvaja.
(4) Standardi delovanja simulatorjev iz oddelka A-I/12 kodeksa STCW in druge zahteve, ki jih za vsa pooblastila predpisuje del A kodeksa STCW, so izpolnjeni za:
a) obvezno usposabljanje na simulatorju,
b) ocenjevanje usposobljenosti na simulatorju v skladu z delom A kodeksa STCW in
c) dokazovanje strokovne usposobljenosti na simulatorju, zahtevane v skladu z delom A kodeksa STCW.
(5) Izvajalec usposabljanja zagotavlja, da se usposabljanje za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila izvede upoštevaje izpitne roke iz 28. člena te uredbe, ne glede na število udeležencev usposabljanja. Določba tega odstavka ne velja za vsebine, ki se izvajajo v okviru šolskih programov.
(6) Uprava lahko za zagotovitev izvajanja določb te uredbe po predhodnem obvestilu opravi nadzor pri izvajalcih usposabljanja.
IV. IZDAJANJE POOBLASTIL
20. člen
(pooblastila in potrdila)
(1) Pooblastila o nazivu, posebna pooblastila in potrdila izda uprava kandidatom, ki izpolnjujejo zahteve v skladu s konvencijo STCW in to uredbo. Preden uprava izda pooblastilo in potrdilo, preveri istovetnost in veljavnost vseh predpisanih listinskih dokazov.
(2) Pooblastilo o nazivu, posebno pooblastilo in potrdilo se izdajo v slovenskem in angleškem jeziku.
(3) Pooblastilo o nazivu, posebno pooblastilo in potrdilo imajo identifikacijsko številko.
(4) Pooblastila in potrdila, ki jih pomorščak, vkrcan na ladjo, mora imeti, morajo biti na ladji v izvirniku, razen v primeru iz šestega odstavka 35. člena te uredbe.
(5) Pomorščak opravlja delo, za katero je usposobljen in ki je navedeno na pooblastilu oziroma potrdilu. Nazivi, ki se uporabljajo na pooblastilu ali potrdilu, so enaki izrazom, določenim v predpisih, ki urejajo najmanjše število članov posadke.
21. člen
(vloga za izdajo pooblastila ali potrdila)
(1) Pooblastilo ali potrdilo izda uprava na podlagi vloge kandidata, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) če je izkazana identiteta kandidata,
b) če starost kandidata ustreza zahtevam za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila,
c) če kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje v skladu z oddelkom A-I/9 kodeksa STCW (če gre za pridobitev pooblastila ali potrdil »ladijski kuhar« in »upravljanje hitrega plovila«),
č) če so zahtevana plovbna doba in obvezna usposabljanja kandidata v skladu z zahtevami za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila,
d) če je poravnana pristojbina in
e) če kandidat izpolnjuje druge zahteve, predpisane za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila v skladu s Prilogo I te uredbe.
(2) Za pridobitev pooblastila o nazivu kandidat priloži dve fotografiji v skladu s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico.
22. člen
(prevzem pooblastila ali potrdila)
Kandidat pred prevzemom podpiše pooblastilo ali potrdilo v prisotnosti uradne osebe uprave, lahko pa se njegov podpis zajame iz pisne vloge za to pooblastilo ali potrdilo, ki jo podpiše v prisotnosti uradne osebe uprave.
23. člen
(zdravstveni pogoji)
(1) Za pridobitev pooblastil mora kandidat izpolnjevati predpisane zdravstvene pogoje za delo na ladji.
(2) Izpolnjevanje predpisanih zdravstvenih pogojev kandidat dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik, ki je pooblaščen v skladu s predpisi o ugotavljanju zdravstvenih pogojev pomorščakov ali ga je pooblastila država članica Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (pooblaščeni zdravnik).
(3) Pomorščak mora imeti ves čas dela na ladji veljavno zdravniško spričevalo.
(4) Če zdravniško spričevalo preneha veljati med plovbo, velja do naslednjega pristanišča postanka, v katerem je na voljo pooblaščeni zdravnik, vendar to obdobje ne sme biti daljše od treh mesecev.
(5) Uprava v nujnih primerih pomorščaku dovoli delati, vendar največ tri mesece, brez veljavnega zdravniškega spričevala do naslednjega pristanišča postanka, v katerem je na voljo pooblaščeni zdravnik, če je pomorščaku zdravniško spričevalo poteklo največ pred enim mesecem.
24. člen
(plovbna doba)
(1) Izpolnjevanje pogojev glede plovbne dobe v ustreznem nazivu in na ustrezni ladji se dokazuje na naslednji način:
a) s pomorsko knjižico,
b) s potrdilom o vkrcanju in izkrcanju, ki ga izda poveljnik ali ladjar, ali
c) z drugim ustreznim dokazilom, iz katerega sta razvidna trajanje in ustreznost plovbne dobe.
(2) Plovbna doba se šteje od dneva vkrcanja do dneva izkrcanja.
(3) Za prvo pridobitev pooblastila mora biti najmanj šest mesecev zahtevane plovbne dobe opravljenih v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge.
(4) Uprava določi kriterije glede ustreznosti plovbne dobe za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila in jih objavi na svoji spletni strani.
25. člen
(pripravništvo)
(1) Kandidat, ki se vkrca med usposabljanjem ali po končanem usposabljanju (pripravnik), opravi med pripravništvom na ladji pod nadzorom usposobljenega in pooblaščenega častnika, ki ga določi poveljnik, program usposabljanja, ki je predpisan za pridobitev pooblastila o nazivu, za katerega opravlja pripravništvo.
(2) Med pripravništvom pripravnik vodi pripravniški dnevnik Mednarodnega združenja ladjarjev (International Shipping Federation) ali drug pripravniški dnevnik, ki vsebuje vsebine iz programa usposabljanja.
(3) Pripravniški dnevnik Mednarodnega združenja ladjarjev iz prejšnjega odstavka dobi pripravnik za plačilo pri upravi.
(4) Identiteto pripravnika potrdi uprava v pripravniškem dnevniku.
(5) Poveljnik pripravniku krova oziroma upravitelj stroja pripravniku stroja pregleda in potrdi pripravniški dnevnik najmanj enkrat mesečno in neposredno pred izkrcanjem pripravnika.
(6) Častnik, odgovoren za nadzor in spremljanje dela pripravnika, pregleda pripravniški dnevnik enkrat tedensko.
26. člen
(izpiti)
Kandidat lahko pristopi k izpitu, predpisanemu za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila, ko izpolni vse druge predpisane zahteve za pridobitev tega pooblastila ali potrdila.
27. člen
(izpitna komisija)
(1) Za opravljanje izpitov predstojnik uprave imenuje za obdobje dveh let člane izpitne komisije in izpraševalce.
(2) Izpitno komisijo za posamezen izpit (v nadaljnjem besedilu: posamezna izpitna komisija) določi predstojnik uprave med člani iz prvega odstavka tega člena. Posamezna izpitna komisija ima predsednika in dva člana ter morebitne izpraševalce za posamezne predmete.
(3) Predsednik, člani izpitne komisije in izpraševalci:
a) imajo najmanj tako strokovno usposobljenost, kot je potrebna za pridobitev pooblastila ali potrdila, za katerega se opravlja izpit, oziroma tako strokovno znanje, ki ustreza vsebini predmeta, za katerega izprašujejo,
b) osvežujejo in dopolnjujejo svoje strokovno znanje v skladu z zahtevami konvencije STCW,
b) so seznanjeni z navodili o metodologiji in praksi ocenjevanja,
c) imajo praktične delovne izkušnje v ocenjevanju in
č) imajo za ocenjevanje znanja ob uporabi simulatorjev praktične izkušnje iz ocenjevanja na določenem simulatorju, ki se uporablja pri izpitu, ki jih pridobijo pod mentorstvom izkušenega ocenjevalca.
(4) Predsednik posamezne izpitne komisije je strokovni delavec uprave, drugi člani posamezne izpitne komisije in izpraševalci pa so strokovni delavci uprave ali osebe iz pomorskega gospodarstva in pomorskega šolstva ter druge osebe s strokovnim znanjem, ki ustreza vsebini posameznega predmeta.
(5) Predsedniku, članom in izpraševalcem izpitne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo. Plačilo za delo ne pripada zaposlenim v državnih organih, če je delo opravljeno v rednem delovnem času.
(6) Kandidati, ki pristopijo k izpitu, plačajo stroške izpita v višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.
28. člen
(izpitni rok)
Uprava določi izpitne roke za posamezen izpit, ki jih objavi na spletni strani uprave, in sicer:
– najmanj dva izpitna roka letno za pooblastila o nazivu: enega v spomladanskem obdobju in enega v jesenskem obdobju,
– najmanj tri izpitne roke letno za posebna pooblastila in potrdila.
29. člen
(sestava izpita)
(1) Izpit se opravlja pisno, ustno ali praktično v skladu z izpitnim programom.
(2) Izpit se opravlja na upravi ali pri izvajalcu usposabljanja.
(3) Pisni del izpita opravljajo kandidati istočasno pod nadzorom najmanj enega člana posamezne izpitne komisije, ki ga določi predsednik posamezne izpitne komisije. Pri ustnem in praktičnem delu izpita so prisotni vsi člani posamezne izpitne komisije.
(4) Če kandidat pri posameznem predmetu ne opravi uspešno pisnega dela, pri tem predmetu ne sme opravljati ustnega dela izpita. V tem primeru se šteje, da kandidat tega predmeta ni opravil.
(5) Praktični del izpita se opravlja tudi na ladji, simulatorju ali posebnem poligonu.
(6) Uprava določi razpored opravljanja izpita in o tem obvesti kandidate.
30. člen
(odstop od izpita)
(1) Kandidatu, ki iz upravičenega razloga ne pristopi k izpitu in o tem obvesti upravo takoj, ko to okoliščine dopuščajo, uprava določi drug datum in kraj opravljanja izpita. Razlog je upravičen, če ga kandidat ni zakrivil sam oziroma če je nastal kakšen nepredvidljiv dogodek, ki je kandidatu preprečil pristop k izpitu ali dogodek, ki ga ni bilo mogoče preprečiti.
(2) Če kandidat ne pristopi k izpitu brez upravičenega razloga ali če pred začetkom izpita odstopi, se šteje, da izpita ni opravil.
31. člen
(izpitni uspeh)
(1) Kandidat je za vsak predmet ocenjen z oceno »uspešno« ali »neuspešno«, končna ocena izpita pa je »opravil« ali »ni opravil«. Izpit je kandidat opravil, če je iz vseh predmetov ocenjen z oceno »uspešno«. Za vsakega posameznega kandidata se vodi zapisnik o opravljanju izpita, ki ga podpišejo predsednik in člani posamezne izpitne komisije.
(2) Predsednik posamezne izpitne komisije v prisotnosti vseh članov sporoči vsakemu kandidatu izpitni uspeh.
(3) Najpozneje v treh delovnih dneh po izpitu lahko kandidat pri predsedniku posamezne izpitne komisije vloži pisni ugovor zoper odločitev posamezne izpitne komisije.
(4) O ugovoru odloči predstojnik uprave v petnajstih dneh po prejemu ugovora. Odločitev sprejme na podlagi izpitne dokumentacije, pisne obrazložitve članov posamezne izpitne komisije, ki je kandidata ocenjevala pri izpitu, in strokovne presoje ocene dveh članov posamezne izpitne komisije, ki ne smeta biti tista dva, katerih ocena se presoja. Odločitev predstojnika uprave je dokončna.
32. člen
(popravni izpit)
(1) Popravni izpit iz največ dveh predmetov, ocenjenih neuspešno, se opravlja le pri izpitu, ki obsega najmanj štiri predmete.
(2) Kandidat lahko pristopi k popravnemu izpitu v roku, ki ne sme biti daljši od enega leta od zadnjega dne opravljanja izpita.
(3) Če kandidat ne opravi popravnega izpita, se šteje, da izpita ni opravil v celoti.
V. OBNOVITEV, PRIZNAVANJE IN ZAMENJAVA POOBLASTIL
33. člen
(obnovitev)
(1) Pooblastilo ali potrdilo, izdano za največ pet let, se obnovi, če imetnik dokaže svojo strokovno usposobljenost. Za obnovitev pooblastila mora imetnik dokazati tudi svoje zdravstvene pogoje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda pooblaščeni zdravnik.
(2) Strokovna usposobljenost se dokazuje:
a) na podlagi opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza pooblastilu in je trajala najmanj eno leto v predhodnih petih letih ali tri mesece v predhodnih šestih mesecih neposredno pred vložitvijo vloge,
b) na podlagi opravljanja funkcij, ki veljajo za enakovredne opravljanju del na morju (npr. pomorski inšpektor, pristaniški nadzornik, člani izpitnih komisij v skladu s to uredbo, izvajalci usposabljanja v skladu s to uredbo), če je imetnik pooblastila v zadnjih petih letih opravljal ta dela najmanj eno leto,
c) na podlagi opravljenega izpita, če je predpisan,
č) na podlagi opravljenega osvežitvenega tečaja iz 34. člena te uredbe,
d) za pooblastila o nazivu tudi na podlagi opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza pooblastilu o nazivu in je trajala najmanj tri mesece neposredno pred vložitvijo vloge, in sicer kot nadomestni častnik ali častnik v neposredno nižjem nazivu, ali
e) za poveljnika in častnika na tankerjih na podlagi opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza posebnemu pooblastilu in je trajalo najmanj tri mesece v zadnjih petih letih, ali uspešno opravljenega osvežitvenega tečaja.
(3) O ustreznosti dokazil opravljanja dolžnosti v funkciji iz točk a), d) in e) prejšnjega odstavka odloči uprava.
(4) Potrdilo »upravljanje hitrega plovila« se obnovi, če ima pomorščak najmanj pet mesecev plovbne dobe na posamezni vrsti hitrega plovila v zadnjih dveh letih, ko ima veljavno potrdilo.
34. člen
(osvežitveni tečaj)
(1) Osvežitveni tečaj obsega seznanitev s spremembami v pomorski tehnologiji, v mednarodnih predpisih in predpisih Republike Slovenije ter v priporočilih, ki se nanašajo na varnost človeškega življenja na morju in varstvo morskega okolja ter obnovo osnovnega znanja in veščin.
(2) Osvežitveni tečaj izvaja izvajalec usposabljanja, ki ima dovoljenje iz 16. člena te uredbe. Vsebino osvežitvenega tečaja predhodno potrdi uprava.
35. člen
(overitev o priznanju)
(1) Pomorščak, ki nima pooblastila o nazivu, ki ga je izdala uprava, in/ali posebnega pooblastila, ki ga je izdala uprava poveljniku ali častniku v skladu s pravili V/1-1 in V/1-2 konvencije STCW, opravlja dela na ladji pod slovensko zastavo, če mu uprava izda overitev o priznanju v skladu s tem členom.
(2) Pomorščakom, ki jim je pooblastila iz prejšnjega odstavka izdala druga država članica Evropske unije v skladu z Direktivo 2008/106/ES, uprava izda overitev o priznanju.
(3) Pomorščakom, ki jim je pooblastila iz prvega odstavka tega člena izdala tretja država, uprava izda overitev o priznanju, če:
a) uprava Evropski komisiji predloži vlogo tretje države z navedbo razlogov in Evropska komisija dovoli priznanje ali
b) je pooblastilo izdala tretja država, ki jo je Evropska komisija uvrstila na seznam držav, katerih pooblastila priznava.
(4) V primeru iz točke a) prejšnjega odstavka uprava izda overitev o priznanju, ki velja do odločitve Evropske komisije.
(5) Pred izdajo overitve o priznanju pooblastila iz točke a) tretjega odstavka tega člena uprava ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz 4. in 5. točke Priloge II Direktive 2008/106/ES.
(6) Dokler uprava ne izda overitve o priznanju, lahko pomorščaku za največ tri mesece dovoli opravljati delo na ladji pod zastavo Republike Slovenije, če ima ustrezno in veljavno pooblastilo, ki ga je izdala tretja država. Ta izjema ne velja za radijskega elektronika ali radijskega operaterja, razen ob upoštevanju določb Pravil o radijski službi. Pomorščak mora imeti pri sebi dokazilo, da je bila vloga za overitev o priznanju predložena upravi.
(7) Uprava izda overitev o priznanju po prvem do šestem odstavku tega člena pomorščaku za opravljanje del na vodstveni ravni, če mu pred tem predloži gradivo, ki vsebuje povzetek slovenske pomorske zakonodaje v zvezi z opravljanjem teh del, pomorščak pa podpiše izjavo, da se je s tem gradivom seznanil. Gradivo s povzetkom slovenske zakonodaje pripravi uprava v angleškem jeziku in ga objavi na svojih spletnih straneh. Objavljeno gradivo uprava sprotno obnavlja v skladu s spremembami in dopolnitvami veljavne zakonodaje.
(8) Uprava obvesti Evropsko komisijo, če ugotovi, da priznana tretja država ne izpolnjuje več zahtev konvencije STCW, in navede utemeljene razloge.
(9) Uprava takoj obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije, da namerava preklicati overitve o priznanju vseh pooblastil, ki jih je izdala tretja država, in navede utemeljene razloge.
(10) Uprava prekliče veljavnost overitev o priznanju pooblastil držav, za katero je Evropska komisija izdala sklep o preklicu priznanja, ali sprejme druge ukrepe za izvedbo sklepa.
(11) Overitev o priznanju, izdana pred dnevom, ko je bila sprejeta odločitev o preklicu priznanja tretje države, ostane v veljavi. Pomorščak, ki ima tako overitev, ne more pridobiti overitve, ki bi priznala višjo usposobljenost, razen če ta temelji izključno na dodatnih izkušnjah na podlagi plovbne dobe.
(12) Overitev o priznanju izda uprava največ za tako raven, funkcijo in službo, kakršne vsebuje pooblastilo, na podlagi katerega se izdaja overitev o priznanju, ter vsebuje morebitne veljavne omejitve iz tega pooblastila.
(13) Overitev o priznanju preneha veljati takoj, ko preneha veljati pooblastilo ali ko ga država, ki ga je izdala, odvzame, začasno odvzame ali prekliče njegovo veljavnost, vendar pa najpozneje v petih letih po njegovi izdaji.
36. člen
(zamenjava)
(1) Pogrešitev ali znatno poškodovanje pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju prijavi imetnik v osmih dneh upravi z navedbo okoliščin pogrešitve ali poškodovanja.
(2) Pogrešitev ali znatno poškodovanje pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju v tujini prijavi imetnik nemudoma najbližjemu diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije, po prihodu v Republiko Slovenijo pa v osmih dneh prijavi upravi na način, določen v prejšnjem odstavku.
(3) Preklic pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju uprava objavi na svoji spletni strani. Po objavi preklica na spletni strani in na podlagi vloge imetnika izda uprava novo pooblastilo, potrdilo ali overitev o priznanju.
(4) Rok veljavnosti pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od datuma izteka veljavnosti preklicanega pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju.
VI. NADZOR
37. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pomorski inšpektorji. Pri opravljanju nadzora na podlagi te uredbe pomorski inšpektorji glede tujih ladij upoštevajo tudi predpise, ki urejajo inšpekcijski nadzor tujih ladij.
(2) Na ladji v slovenskem pristanišču ne glede na njeno zastavo pomorski inšpektor preveri, ali imajo vsi pomorščaki, ki delajo na njej, ustrezna pooblastila in potrdila v skladu s konvencijo STCW. Nadzor pomorskega inšpektorja je omejen na preverjanje:
a) da ima pomorščak, ki dela na ladji in od katerega se zahteva pooblastilo o nazivu ali posebno pooblastilo v skladu s konvencijo STCW, ustrezno veljavno pooblastilo ali potrdilo, da je pri organih države zastave vložil zahtevek za overitev o priznanju, na podlagi katerega bo izdana overitev o priznanju,
b) da je število članov posadke in da so pooblastila pomorščakov na ladji v skladu z zahtevami države, pod zastavo katere ladja pluje.
(3) Pomorski inšpektor ocenjuje sposobnost pomorščakov na ladji, da izpolnjujejo standarde ladijskega stražarjenja in standarde zaščite, predpisane s konvencijo STCW, v skladu z delom A kodeksa STCW, če obstaja utemeljen razlog za domnevo, da se ti standardi ne upoštevajo zaradi enega od naslednjih dejstev:
a) če je ladja trčila, se potopila ali nasedla,
b) če je ladja med plovbo, na sidrišču ali privezu izpustila v morje snovi, katerih izpust po mednarodnih konvencijah ni dovoljen,
c) če je ladja manevrirala nepazljivo ali nevarno, pri čemer ni spoštovala shem ločene plovbe, ki jih je odobrila IMO, ali običajev in postopkov za varno plovbo,
č) če se ladja upravlja na način, ki predstavlja nevarnost za ljudi, premoženje ali okolje, ali je ogrožena zaščita,
d) če je bilo pooblastilo pridobljeno z goljufijo ali imetnik pooblastila ni oseba, ki ji je bilo pooblastilo izdano, ali
e) če ladja pluje pod zastavo države, ki ni članica konvencije STCW, ali ima posadka ladje pooblastila, ki jih je izdala država, ki ni pogodbenica konvencije STCW.
(4) Pri preverjanju iz prejšnjega odstavka lahko pomorski inšpektor od pomorščaka zahteva, da dokaže ustrezno usposobljenost na delovnem mestu. Tako dokazovanje zajema zlasti preverjanje izpolnjevanja operativnih zahtev standardov stražarjenja in pravilnega odzivanja v izrednih razmerah ob upoštevanju ravni pomorščakove odgovornosti.
38. člen
(zadržanje ladje)
Pomorski inšpektor lahko zadrži ladjo samo, kadar pri opravljanju nadzora v skladu s to uredbo ugotovi nevarnost za človeško življenje, premoženje ali okolje, ker:
a) pomorščaki nimajo pooblastil, ustreznih pooblastil, veljavnih posebnih pooblastil ali potrdil in dokazila, da je bila vloga za izdajo overitve o priznanju predložena organom države zastave,
b) posadka ni v skladu z veljavnimi zahtevami države zastave o najmanjšem številu članov posadke za varno plovbo,
c) ureditev ladijskega stražarjenja ni v skladu z zahtevami, ki jih za ladjo določi država zastave,
č) v sestavi straže ni osebe, usposobljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno plovbo, varne radijske zveze ali preprečitev onesnaževanja morja,
d) dokazilo o strokovni usposobljenosti pomorščakov za naloge, ki so jim dodeljene za zagotavljanje varnosti ladje in preprečevanje onesnaževanja, ni predloženo,
e) ni mogoče zagotoviti oseb, ki imajo dovolj počitka in so drugače sposobne za delo, da bi prevzele prvo stražo ob začetku plovbe in naslednje straže.
39. člen
(ogrožanje varnosti)
Pomorski inšpektor mora preiskati vsako dejanje opustitve ali ogrožanja varnosti, o katerem je bil obveščen in ki lahko neposredno ogroža varnost človeškega življenja, premoženja ali morskega okolja, če so ga storili imetniki pooblastil ali overitev o priznanju, ki jih je izdala uprava v skladu s to uredbo, pri opravljanju nalog, ki se navezujejo na ta pooblastila. Na podlagi rezultatov preiskave pomorski inšpektor začne postopek o prekršku oziroma obvesti pristojne organe o svojih ugotovitvah.
VII. PREKRŠKI
40. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 3.300 do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne:
a) zagotovi, da dela na ladji pomorščak, ki ima pooblastilo, predpisano v konvenciji STCW (4. in 5. člen, točka a) prvega odstavka 6. člena, četrti in peti odstavek 20. člena ter 23. člen te uredbe),
b) izroči v plovbo ladjo v skladu s točkami b), c), č), d), e) in f) prvega odstavka 6. člena ter tretjim in četrtim odstavkom 6. člena te uredbe,
c) zagotovi sporazumevanja na ladji v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
č) zagotovi poveljniku pisnih navodil o pravilih in postopkih v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe ali
d) zagotovi seznanitvenega usposabljanja v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 5.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.500 do 15.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 1000 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(6) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje poveljnik, če v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena te uredbe ne zagotovi sporazumevanja na ladji in če dovoli, da dela na ladji pomorščak v nasprotju s 5. členom te uredbe.
41. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 3.300 do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec usposabljanja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) izvaja usposabljanje, ne da bi uprava predhodno ugotovila, da izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanja (14., 16., 34. in 49. člen te uredbe),
b) ne obvesti nemudoma uprave o spremembah glede izpolnjevanja pogojev iz 17. člena te uredbe,
c) ne obvesti uprave o začetku in trajanju usposabljanja ter izda potrdilo udeležencu v nasprotju s pravili o prisotnosti (18. člen te uredbe) ali
č) izvaja usposabljanje v nasprotju z 19. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1000 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
42. člen
(prekrškovni organ)
Pomorski inšpektor vodi prekrškovni postopek ter odloča o prekrških iz 40. in 41. člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(obdobje veljavnosti pooblastil)
(1) Pooblastila, ki so bila izdana na podlagi Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12), ostanejo v veljavi za obdobje, za katero so bila izdana.
(2) Pooblastila z neomejeno veljavnostjo, ki so bila izdana na podlagi Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12) in ki se v skladu s to uredbo izdajajo z veljavnostjo največ pet let, veljajo največ do 31. decembra 2016.
44. člen
(obnovitev pooblastil o nazivu v krovni službi)
(1) Za obnovitev pooblastil o nazivu »častnik, odgovoren za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več«, »prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več«, »poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več«, »prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000«, »poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000«, »častnik, odgovoren za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500« in »poveljnik ladje z bruto tonažo do 500« z veljavnostjo, daljšo od 31. decembra 2016, izdanih pred uveljavitvijo te uredbe, mora pomorščak imeti potrdilo »uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS)« iz točke h) 13. člena te uredbe.
(2) Pomorščaku, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, se pooblastilo o nazivu obnovi z naslednjo omejitvijo:
»Od 1. januarja 2017 to pooblastilo ne velja na ladji, opremljeni z elektronskimi kartami in informacijskim sistemom (ECDIS).«
(3) Na podlagi vloge pomorščaka, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena, se izda novo pooblastilo s časovno veljavnostjo pooblastila, ki ga obnavlja, brez omejitve iz prejšnjega odstavka.
(4) Šteje se, da je pomorščak izpolnil pogoj iz prvega odstavka tega člena, če je do uveljavitve te uredbe opravil usposabljanje za uporabo elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS) v skladu s priporočilom IMO-vzorčni model usposabljanja 1.27 in konvencijo STCW.
(5) Pooblastila o nazivu »prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000«, »poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000«, »častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500« in »poveljnik ladje z bruto tonažo do 500«, ki so bila izdana pred uveljavitvijo te uredbe z omejitvijo, da veljajo v obalni plovbi, se še naprej obnavljajo z enako omejitvijo do 31. decembra 2016.
45. člen
(obnovitev pooblastil o nazivu v strojni službi)
(1) Za obnovitev pooblastil o nazivu »drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več« ali »upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več«, izdanih pred uveljavitvijo te uredbe, mora pomorščak imeti potrdilo »delo na ladji s sistemi visoke napetosti« iz točke l) 13. člena te uredbe.
(2) Pomorščaku, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, se pooblastilo obnovi z omejitvijo:
»Od 1. januarja 2017 to pooblastilo ne velja na ladji, opremljeni s sistemi visoke napetosti (nad 1000 V).«
(3) Na podlagi vloge pomorščaka, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena, se izda novo pooblastilo z enako časovno veljavnostjo pooblastila, ki ga obnavlja, brez omejitve iz prejšnjega odstavka.
(4) Šteje se, da je pomorščak izpolnil pogoj iz prvega odstavka tega člena, če ima v strojni službi na ladji s sistemi z visoko napetostjo vsaj šest mesecev plovbne dobe v zadnjih petih letih ali vsaj tri mesece v zadnjih 12 mesecih od uveljavitve te uredbe.
46. člen
(usposobljenost za vodenje in upravljanje človeških virov)
Do 1. januarja 2017 se šteje, da ima pomorščak potrdilo »vodenje človeških virov na operativni ravni« iz točke j) 13. člena te uredbe oziroma potrdilo »vodenje človeških virov na vodstveni ravni« iz točke i) 13. člena te uredbe, če se je začel usposabljati pred 1. julijem 2013.
47. člen
(pridobitev novih pooblastil o nazivu v prehodnem obdobju)
(1) Pomorščak pridobi pooblastilo o nazivu iz točke h) prvega odstavka 11. člena te uredbe, če je v krovni službi opravljal ustrezne naloge na podporni ravni (ravnanje s tovorom in zlaganje tovora, nadzor nad delovanjem ladje in skrb za osebe na ladji ter vzdrževanje in popravila) najmanj 12 mesecev v zadnjih 60 mesecih pred 14. majem 2013.
(2) Pomorščak pridobi pooblastilo o nazivu iz točke f) drugega odstavka 11. člena te uredbe, če je v strojni službi opravljal ustrezne naloge na podporni ravni (ladijsko strojništvo, nadzor, vzdrževanje in popravila) najmanj 12 mesecev v zadnjih 60 mesecih pred 14. majem 2013.
(3) Vlogo za pridobitev pooblastila iz prvega in drugega odstavka tega člena mora pomorščak vložiti do 31. decembra 2016.
48. člen
(prevedba pooblastil o nazivu)
(1) Pomorščaki, ki so pridobili pooblastilo o nazivu pred uveljavitvijo te uredbe, lahko do 31. decembra 2016 ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena nadomestijo to pooblastilo z naslednjimi pooblastili o nazivu:
a) namesto »krmar« – »član posadke v sestavi krovne straže«,
b) namesto »ladjevodja« – »častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500«,
c) namesto »član posadke v sestavi krovne straže«, ki je bil izdan z omejeno časovno veljavnostjo – »član posadke v sestavi krovne straže« brez časovne omejitve,
č) namesto »častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi« – »častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500«,
d) namesto »poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi« – »poveljnik ladje z bruto tonažo do 500«,
e) namesto »poročnik trgovske mornarice« – »častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več«,
f) namesto »kapitan dolge plovbe« – »poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več«,
g) namesto »ladijski mazač« – »član posadke v sestavi strojne straže«,
h) namesto »ladijski motorist« – »član posadke v sestavi strojne straže«,
i) namesto »pomorski strojnik« – »častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več«,
j) namesto »prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več« – »drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več« in
k) namesto »pomorski strojnik I. razreda« – »upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več«.
(2) Pooblastila o nazivu iz prejšnjega odstavka se nadomestijo v skladu s prejšnjim odstavkom, če kandidat:
a) pridobi pooblastila ali potrdila, ki so po tej uredbi predpisana za pridobitev pooblastila o nazivu, s katerim se pooblastilo nadomešča,
b) opravi osvežitveni tečaj iz 34. člena te uredbe ali opravi izpit za pridobitev pooblastila o nazivu in
c) ima veljavno zdravniško spričevalo.
(3) Pri nadomestitvi pooblastila iz točke c) in g) prvega odstavka tega člena pomorščaku ni treba izpolniti pogoja iz točke b) prejšnjega odstavka.
49. člen
(prevedba posebnih pooblastil)
(1) Pomorščaki, ki so pridobili posebno pooblastilo pred uveljavitvijo te uredbe, lahko do 31. decembra 2016 ob izpolnjevanju pogojev za obnovitev pooblastil iz 33. člena te uredbe nadomestijo to pooblastilo z naslednjimi posebnimi pooblastili:
a) namesto pooblastila o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju – pooblastilo »osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij« in pooblastilo »osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina«,
b) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz olja – pooblastilo »ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte na vodstveni ravni«,
c) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij – pooblastilo »ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni«,
č) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov – pooblastilo »ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni«,
d) namesto pooblastila o usposobljenosti za obvladovanje množic na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, ali o usposobljenosti za obvladovanje množic na ro-ro potniških ladjah – potrdilo »obvladovanje množic«,
e) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost potnikov na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje – potrdilo »varnost potnikov«,
f) namesto pooblastila o usposobljenosti za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi na ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, ali pooblastila o usposobljenosti za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi na ro-ro potniških ladjah – potrdilo »obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi«,
g) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost potnikov, varnost tovora in celovitost trupa na ro-ro potniških ladjah – potrdilo »varnost potnikov, varnost tovora in celovitost trupa«,
h) namesto pooblastila o osnovni usposobljenosti za delo na ladji in pooblastil, enakovrednih pooblastilu iz točke e) 12. člena te uredbe – pooblastilo »osnovna usposobljenost za delo na ladji«,
i) namesto pooblastila »ravnanje s sredstvi za reševanje« ali pooblastila za ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom – pooblastilo »ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom«,
j) namesto pooblastila o usposobljenosti za požarno varnost ali pooblastila »požarna varnost na vodstveni ravni« – pooblastilo »požarna varnost«,
k) namesto pooblastila za nudenje zdravstvene nege na ladji – pooblastilo »nujna medicinska pomoč« in pooblastilo »zdravstvena oskrba« ter
l) namesto pooblastila za ladijskega častnika za zaščito z veljavnostjo do pet let – pooblastilo »ladijski častnik za zaščito« brez časovne omejitve.
(2) Posebna pooblastila, izdana pred uveljavitvijo te uredbe, se štejejo za enakovredna naslednjim potrdilom:
a) namesto pooblastila za ravnanje z radarjem za opazovanje – potrdilo »radarski opazovalec«,
b) namesto pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje – potrdilo »uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)«,
c) namesto pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z ladjami z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi – potrdilo »dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi« in
č) namesto pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju – potrdilo »ravnanje z nevarnim tovorom«.
(3) Če je v Prilogi I te uredbe predpisano, da mora za pridobitev posameznega pooblastila kandidat imeti pooblastilo »nujna medicinska pomoč«, se do 31. decembra 2016 šteje, da kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima pooblastilo za nudenje zdravstvene nege, pridobljeno v skladu s Pravilnikom o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12).
50. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpitna komisija, imenovana na podlagi Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12), deluje v skladu s to uredbo do izteka mandata članov te komisije.
(2) Izpitna komisija iz 27. člena te uredbe se imenuje ob izteku mandata članov komisije iz prejšnjega odstavka.
(3) Izpitna komisija, imenovana v skladu s 27. členom te uredbe, opravlja izpite za pridobitev pooblastil iz 16., 17., 18. in 28. člena Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12).
51. člen
(poimenovanja pooblastil)
Poimenovanja pooblastil pomorščakov iz Pravilnika o najmanjšem številu članov posadke na morskih ladjah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/09) se uporabljajo kot poimenovanja v skladu s to uredbo.
52. člen
(pripravništvo in popravni izpit)
(1) Za pomorščake, ki so začeli opravljati pripravništvo pred uveljavitvijo te uredbe, se določba tretjega odstavka 24. člena začne uporabljati po 31. decembru 2016.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 32. člena te uredbe lahko kandidat, ki ob uveljavitvi te uredbe še ni opravil popravnega izpita, pristopi k izpitu v roku, ki ne sme biti daljši od dveh let od zadnjega dne opravljanja izpita.
53. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12), razen:
– četrtega in petega odstavka 11. člena in Priloge 6 in
– določb 1. do 8. člena, 14. do 18. člena, 28., 40., 66. do 71. člena, 74., 75., 77. do 87. člena, osmega odstavka 88. člena, 90., 95. in 99. člena, Priloge 1c, Priloge 3 in Priloge 5, v delu, v katerem se nanašajo na izdajanje pooblastil iz 16., 17., 18. in 28. člena.
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-5/2014
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
EVA 2013-2430-0062
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti