Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2014, stran 9061.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 2. redni seji 20. 11. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13 z dne 27. 12. 2014) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |  leta 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  8.311.129|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  6.593.370|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  5.716.171|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.982.685|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   548.586|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   184.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   877.199|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   410.380|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    4.150|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   43.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   11.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   407.669|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    8.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    8.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.709.759|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   225.500|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  1.484.259|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 11.327.177|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.556.301|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   495.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   69.740|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.509.833|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   21.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   459.378|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  3.018.223|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   254.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  2.067.546|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   142.248|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   553.629|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.682.743|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  5.682.743|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   69.910|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   63.910|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |    6.000|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI | –3.016.048|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –3.122.718|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
|   |– ali 0 ali +               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  3.016.048|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  3.122.718|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se sedaj glasi:
»Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 dodatno oblikuje v višini 95.000 EUR oziroma največ do zakonsko določene višine, tj. največ 1,5 % prejemkov proračuna (49. člen ZJF).
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-06/2014
Škofljica, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti