Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3429. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Vešenik (Lamut), stran 9060.

Na podlagi 57., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Vešenik (Lamut)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
V Uradnem listu SRS, št. 30/87 je bil objavljen Odlok o izvedbenem zazidalnem načrtu stanovanjske cone Vešenik – del A in B, ki je le delno realiziran.
Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Zaradi togosti pred več kot 25 leti načrtovanih posegov v IZN, ki ne dopuščajo toleranc v smislu umestitve in orientacije objektov kakor tudi prometnega urejanja, je naročnik pristopil k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje lastnih zemljišč znotraj IZN.
Pravna podlaga za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje OPPN se nanaša na parcele številka 1386/4, 1387/3, 1386/5, 1387/6, 264/9, 1624/1, 1626/4, vse k.o. Slovenske Konjice, ki so v lasti naročnika.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbo zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o izvedbenem načrtu stanovanjske cone Vešenik – del A in B (Uradni list SRS, št. 30/87). Obravnava v OPPN se nanaša na del A, objekt 4 in 3 ter pripadajočo prometno ureditev na območju parc. št. 1386/4, 1387/3, 1386/5, 1387/6, 264/9, 1624/1, 1626/4, vse k.o. 1115 Slovenske Konjice.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo OPPN, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka OPPN je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v naslednjih tridesetih dneh. Sprejem predloga akta je predviden v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj so:
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice
– TELEKOM Slovenije d.d.
– Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 40, 1527 Ljubljana
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep o začetku priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0009/2014
Slovenske Konjice, dne 14. novembra 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti