Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3415. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji, stran 8975.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14, uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Piran sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji (Uradne objave, št. 34/80, 25/88, 42/98 in 13/05)
1. člen
Za dobo 40 dni se javno razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji.
2. člen
Predlog dokumenta bo javno razgrnjen v avli Občine Piran in na KS Lucija od petka 28. novembra 2014 do torka 6. januarja 2015.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Občine Piran organiziral javno obravnavo dokumenta, ki bo v sredo 17. decembra 2014 ob 17.00 uri, v prostorih KS Lucija.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ali pa jih pisno posredujejo Uradu za okolje in prostor Občine Piran, Tartinijev trg 2 v Piranu. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve 6. januarja 2015.
Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave 17. decembra 2014.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Piran.
Št. 3505-11/2013
Piran, dne 14. novembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 60 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt) – (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 33/07, 108/09, 57/12 e 109/12) e l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 94/07, 76/08, 79/09 e 51/10) nonché l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 5/14 – testo unico) il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull'esposizione in libera visione delle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato della zona artigianale di Lucia (Bollettino uff., n. 34/80, 25/88, 42/98 in 13/05)
Art. 1
Si espone in libera visione del pubblico per la durata di 40 giorni la bozza integrata delle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato della zona artigianale di Lucia.
Art. 2
L'esposizione pubblica della proposta del documento avrà luogo nella sala d’ingresso del Municipio di Pirano e presso la sede della C.L. di Lucia da venerdì 28 novembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015.
Art. 3
Nel corso dell'esposizione pubblica l’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano organizzerà il dibattito pubblico che si terrà mercoledì 17 dicembre 2014 alle ore 17 presso la sede della C.L. di Lucia.
Art. 4
Durante il periodo di esposizione i soggetti interessati possono iscrivere le proprie proposte ed osservazioni nell’apposito libro oppure inviarle, per iscritto, all’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano, piazza Tartini 2, Pirano. Il termine per presentare le osservazioni scade l’ultimo giorno dell’esposizione, il 6 gennaio 2015.
Tutti gli interessati possono altresì presentare le proprie proposte ed osservazioni, per iscritto o mettendole a verbale, nel giorno del dibattito pubblico il 17 dicembre 2014.
Art. 5
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e sul sito internet del Comune di Pirano.
N. 3505-11/2013
Pirano, 14 novembre 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti