Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3405. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, stran 8970.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena, prvega odstavka 74. člena, 76. člena, drugega odstavka 159. člena in četrtega odstavka 233. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje
1. člen
V Sklepu o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12) se naslov podpoglavja »3.2. Notranja revizija« nadomesti z naslovom »3.4. Notranja revizija«.
2. člen
Naslov podpoglavja »3.3. Upravljanje tveganj« sklepa se nadomesti z naslovom »3.5. Upravljanje tveganj«.
3. člen
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 33. člena tega sklepa se podatki iz evidence imetnikov investicijskih kuponov hranijo najmanj 10 let, računano od dneva, ko je družba za upravljanje imetniku izplačala celotno odkupno vrednost investicijskega kupona.«.
4. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »21. člena« nadomesti z besedilom »20. člena«.
5. člen
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje ob prejemu denarnih sredstev stranke, ta sredstva nemudoma deponira na enega ali več računov, odprtih pri enem od naslednjih:
1. centralni banki,
2. banki s sedežem v Republiki Sloveniji,
3. kreditni instituciji, ki ima dovoljenje pristojnega organa v skladu z zakonom ali drugim predpisom države članice, sprejetim zaradi prenosa Direktive 2013/36/EU,
4. banki s sedežem v tretji državi, ki ima dovoljenje pristojnega organa ali
5. kvalificiranem skladu denarnega trga iz 67.a člena tega sklepa,
razen če ima stranka na podlagi zakonskih določb skrbnika, pri katerem že ima odprt račun na podlagi skrbniške pogodbe.«.
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poseben denarni račun iz 267. člena ZTFI je račun, ki ga družba za upravljanje odpre pri subjektu iz prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
Doda se 67.a člen, ki se glasi:
»67.a člen
(kvalificirani sklad denarnega trga)
(1) Kvalificirani sklad denarnega trga iz 5. točke prvega odstavka 67. člena tega sklepa je UCITS sklad ali drug investicijski sklad, ki ga nadzira Agencija oziroma pristojni organ države članice in ima dovoljenje Agencije oziroma drugega pristojnega organa ter izpolnjuje naslednje pogoje:
1. primarni naložbeni cilj je ohranjanje stalne nominalne čiste vrednosti sredstev sklada ali stalne vrednosti začetnega vložka vlagatelja povečanega za dobiček;
2. z namenom doseganja primarnega naložbenega cilja, so sredstva sklada naložena izključno v prvovrstne instrumente denarnega trga z zapadlostjo ali preostalo zapadlostjo največ 397 dni, ali z rednim prilagajanjem donosa, skladnim s tako zapadlostjo, in s tehtano povprečno zapadlostjo 60 dni. Sredstva sklada so lahko naložena tudi v depozite pri kreditnih institucijah;
3. zagotavlja izplačila na dan poravnave ali najkasneje naslednji delovni dan.
(2) Šteje se, da je instrument denarnega trga iz 2. točke prvega odstavka tega člena prvovrsten, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 18. člena Sklepa o tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 33/12).«.
7. člen
V prilogi 3 (Seznam povezanih oseb) sklepa se besedilo »21. člena« nadomesti z besedilom »20. člena«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-7/2014-1
Ljubljana, dne 18. novembra 2014
EVA 2014-1611-0085
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti