Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

3401. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, stran 8950.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino in obliko ter postopek vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register), pogoje za vpis in izbris iz registra, pogoje in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
2. člen
(1) Izvajalec v dejavnostih zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) lahko samostojno opravlja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji, če je vpisan v register, oziroma če je vpisan v register in ima veljavno licenco.
(2) Izvajalec, ki mora biti vpisan v register, je:
– tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege,
– medicinska sestra babica,
– bolničar negovalec/bolničarka negovalka.
(3) Izvajalec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco, je:
– višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik/višji zdravstveni tehnik,
– diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
– diplomirana babica/diplomirani babičar.
II. REGISTER
3. člen
Register se vodi v elektronski obliki.
4. člen
(1) Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu:
– osebno ime,
– datum in kraj rojstva,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– državljanstvo,
– podatke o listini, s katero dokazuje zaključeno izobraževanje,
– podatke o listini, s katero dokazuje opravljen strokovni izpit,
– podatke o specializaciji in pridobljenih dodatnih znanjih,
– datum in področje o pridobljenih znanstvenih in pedagoških nazivih,
– podatke o izrečenih ukrepih,
– podatke o zaposlitvi,
– podatke o vpisu in izbrisu iz registra,
– članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih,
– izjavo o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
– podatke o licenci, z navedbo strokovnega področja, in licenčnih točkah (število zbranih licenčnih točk po posameznih strokovnih vsebinah, datum pridobitve licenčnih točk in skupno število zbranih licenčnih točk).
(2) O vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka mora izvajalec obvestiti Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) najpozneje v 30 dneh po nastopu spremembe. Spremembe podatkov in datum sprememb se vpišejo v register.
5. člen
(1) Ministrstvo ravna s podatki registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(2) Podatki v registru niso javni, razen podatka o osebnem imenu in datumu vpisa v register, datumu izdane licence in veljavnosti izdane licence, ki se objavijo na spletni strani ministrstva.
III. POSTOPEK VPISA V REGISTER IZVAJALCEV, KI ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI NE POTREBUJEJO LICENCE
6. člen
(1) Izvajalec iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se v register vpiše po opravljenem strokovnem izpitu.
(2) Izvajalec vloži vlogo za vpis v register pri ministrstvu v 30 dneh po opravljenem strokovnem izpitu na obrazcu, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek ministrstvo izvajalca, ki strokovni izpit opravi na ministrstvu, vpiše v register po uradni dolžnosti.
(4) Če so izpolnjeni pogoji za vpis v register, ministrstvo izvajalcu izda odločbo, na podlagi katere ga vpiše v register.
IV. LICENCA
7. člen
(1) Licenca je dovoljenje za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji.
(2) Licenca se podeli v obliki odločbe za obdobje sedem let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje).
(3) Na prošnjo izvajalca se lahko izda licenčna listina, ki je v Prilogi tega pravilnika. Stroške izdaje licenčne listine krije izvajalec sam. Stroške licenčne listine določi minister.
8. člen
(1) Pogoji za podelitev prve licence so:
1. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane babičarje, ki so končali najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoči študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji in
2. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice, diplomirane babičarje, višje medicinske sestre, višje zdravstvene tehnike in višje medicinske tehnike, razen za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane babičarje iz prejšnje točke:
– pridobljena diploma visoke oziroma višje strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in
– opravljen strokovni izpit.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sta pogoja za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji:
– odločba o priznani kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij in
– potrdilo pristojnega organa države članice Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica.
V. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN IZDAJE LICENCE
9. člen
Izvajalec iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika vloži vlogo za vpis v register in izdajo licence pri ministrstvu na obrazcu, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
10. člen
Ministrstvo najpozneje v 30 dneh po vložitvi popolne vloge izda odločbo, s katero odloči o vpisu v register in podelitvi licence.
VI. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER
11. člen
(1) Potrdilo o vpisu v register se izvajalcu izda na njegovo zahtevo. V potrdilu je navedeno:
– osebno ime in datum rojstva,
– strokovni naslov,
– poklic,
– šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis v register,
– številka vpisa v register,
– podpis pooblaščene osebe registra.
(2) V potrdilu je za izvajalce iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navedena tudi šifra in datum odločbe o podelitvi licence.
VII. ZAČASEN VPIS V REGISTER
12. člen
(1) Izvajalec, državljan države članice Evropske unije, ki opravlja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege na območju druge države članice Evropske unije in želi v Republiki Sloveniji občasno opravljati storitve v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, pred začetkom občasnega opravljanja teh storitev to prijavi pri ministrstvu. Pisna prijava vsebuje:
– osebno ime, priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo;
– vrsto, čas in kraj opravljanja storitev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
– potrdilo o zakonitem opravljanju dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v drugi državi članici Evropske unije;
– potrdilo o izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
– navedbo prebivališča na ozemlju Republike Slovenije, če narava opravljanja storitev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege to zahteva.
(2) Potrdila iz prejšnjega odstavka ob predložitvi ne smejo biti starejša od treh mesecev in se predložijo v prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.
(3) Po prejemu popolne prijave se izvajalec začasno vpiše v register.
(4) Ne glede na določbe tega člena se za izvajalce iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija.
VIII. IZBRIS IZ REGISTRA
13. člen
(1) Izbris iz registra se opravi:
– če izvajalec izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
– v primeru odvzema licence,
– ob smrti izvajalca,
– po poteku časa začasnega vpisa v register iz prejšnjega člena,
– po prenehanju veljavnosti licence.
(2) Izbris iz registra izvajalca iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se opravi tudi:
– če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen;
– če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke;
– če se ugotovi, da je ravnanje izvajalca zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalec ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
14. člen
(1) V primeru iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena izvajalec vloži vlogo za izbris iz registra, v kateri navede razlog za izbris. V primerih iz druge, tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka in iz drugega odstavka prejšnjega člena se izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti.
(2) V primeru izbrisa iz registra je treba v register vpisati datum izbrisa z navedbo razloga za izbris.
15. člen
(1) Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra na lastno zahtevo, se lahko na podlagi vloge iz 8. člena tega pravilnika ponovno vpiše v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra, ker mu je bila odvzeta licence, je lahko na podlagi vloge iz 8. člena tega pravilnika ponovno vpisan v register, če izpolnjuje pogoje za podaljšanje licence iz 16. in 17. člena tega pravilnika.
(3) Kadar od izbrisa do ponovnega vpisa preteče več kot tri leta, ministrstvo za ponovni vpis izvajalcu lahko predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
IX. PODALJŠANJE LICENCE
16. člen
(1) Izvajalcu se licenca podaljša za obdobje sedmih let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje) na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
(2) Preverjanje strokovne usposobljenosti izvajalca se za licenčno obdobje ugotavlja z licenčnimi točkami, ki jih pridobi izvajalec s stalnim izpopolnjevanjem.
(3) Za podaljšanje licence izvajalec v preteklem licenčnem obdobju zbere najmanj 70 licenčnih točk.
(4) Če izvajalec v tem obdobju ne izpolni pogoja iz prejšnjega odstavka, za podaljšanje licence opravi preizkus strokovne usposobljenosti.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena preizkus strokovne usposobljenosti opravi tudi izvajalec, ki v iztekajočem licenčnem obdobju ni delal v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege vsaj tri leta.
17. člen
(1) Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju se nanašajo na:
– zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko;
– temeljne postopke oživljanja;
– kakovost in varnost v zdravstvu.
(2) Poleg obveznih vsebin se izvajalec izpopolnjuje iz splošnih vsebin zdravstvene ali babiške nege in iz vsebin ožjega strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege, na katerem izvajalec deluje.
(3) Vsaj 50 % licenčnih točk izvajalec pridobi iz vsebin ožjega strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege, na katerem deluje.
18. člen
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
– udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna, doma ali v tujini);
– objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji);
– izpopolnjevanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
19. člen
Vlogo za priznanje strokovnega srečanja in oceno programa strokovnega srečanja kot stalnega izpopolnjevanja za pridobitev licenčnih točk na ministrstvo poda organizator strokovnega srečanja (v nadaljnjem besedilu: organizator).
20. člen
Organizator naslovi vlogo za priznanje strokovnega srečanja in oceno programa ter dodelitev licenčnih točk najmanj 60 dni pred začetkom strokovnega srečanja. Vloga vsebuje:
– ime in naslov ter kratek opis organizatorja,
– naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje,
– ime in naslov odgovornega nosilca in ostalih članov organizacijskega odbora strokovnega srečanja,
– ime in naslov kontaktne osebe za izvedbo,
– obliko strokovnih vsebin,
– opredelitev programa, iz katerega so razvidni predavatelji in cilji strokovnega srečanja,
– način, s katerim bo organizator zagotovil, da bodo strokovne vsebine celostno in objektivno predstavljene,
– ciljno populacijo udeležencev,
– predvideno število udeležencev,
– način preverjanja udeležbe,
– opis morebitnega preverjanja znanja,
– predvideno kotizacijo in druge oblike financiranja strokovnih vsebin,
– določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno srečanje.
21. člen
Točke za strokovna srečanja se podelijo, če:
– organizator ni podjetje s področja farmacevtske in sorodne industrije ali industrije medicinske opreme;
– je podatek o virih financiranja strokovnega srečanja udeležencem dostopen na enostaven način;
– je financiranje strokovnega srečanja zagotovljeno tako, da je preprečen kakršenkoli vpliv na program, posamezne sklope strokovnega srečanja, teme za razpravo, vsebino ali na izbiro članov organizacijskega odbora;
– izobraževalni materiali ne vsebujejo propagandnega materiala ali drugih oblik vplivanja na udeležence;
– ime sponzorja ali njegov logotip nista prikazana ne v naslovu ne pri izvajanju strokovnega srečanja, posameznih sklopov ali znanstvenega predavanja.
22. člen
(1) Organizator podpiše pisno izjavo o potencialnem ali dejanskem konfliktu interesov, ki se nanaša na finančno ali drugo razmerje. Izjava vsebuje podatke o plačilu, nadomestilu, honorarju ali dogovoru o povračilu stroškov v povezavi s strokovnim srečanjem.
(2) Organizator zagotovi, da je razrešen kakršenkoli nasprotje interesov tako samega organizatorja, odgovorne osebe, organizacijskega odbora, kot tudi avtorjev prispevkov.
23. člen
(1) Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
(2) Organizator ministrstvu najpozneje v 15 dneh od izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam udeležencev, ki vsebuje osebno ime, naslov in podpis udeležencev, na podlagi katerega ministrstvo vnese pridobljeno število licenčnih točk posameznega udeleženca v register.
24. člen
Ministrstvo na svoji spletni strani objavlja programe strokovnih srečanj, ki se v skladu z 18. členom tega pravilnika štejejo za stalno izpopolnjevanje.
25. člen
(1) Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk za stalno izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri organizatorju iz 20. člena tega pravilnika, vloži izvajalec.
(2) Za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali tretje alineje 18. člena tega pravilnika izvajalec predloži:
– potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, ki ga podpiše odgovorna oseba organizacije,
– ime in naslov pravne ali fizične osebe, ki je organizirala stalno strokovno izpopolnjevanje,
– naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
– datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma izpopolnjevanja ter čas trajanja srečanja,
– način udeležbe (aktivna in pasivna),
– program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja.
26. člen
Za priznanje objave strokovnega članka iz druge alineje 18. člena tega pravilnika izvajalec predloži:
– naslovno stran objave članka z vsebino in prvo stran članka,
– kataloški vpis,
– kazalo in
– povezavo na vir, če je objava citirana v eni od uveljavljenih bibliografskih zbirk (npr. COBISS, PUBMED).
27. člen
(1) Ministrstvo po prejemu popolne vloge iz 20., 25. ali 26. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, izvajalca obvesti o številu priznanih licenčnih točk in jih vnese v register.
(2) Oceno o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitev števila licenčnih točk iz prejšnjega odstavka pripravi komisija ministrstva, sestavljena iz predstavnikov ministrstva in strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege.
(3) Sredstva za delo komisije iz prejšnjega odstavka so zagotovljena v državnem proračunu.
28. člen
Pri vrednotenju stalnega izpopolnjevanja iz 18. člena tega pravilnika in določitvi licenčnih točk se upoštevajo naslednja merila:
a) Strokovna srečanja (pasivna udeležba)
– nacionalni kongresi, učne
delavnice, seminarji,
simpoziji itd.         1 ura = 1 licenčna točka
– mednarodni kongresi, šole,
učne delavnice, seminarji,
simpoziji itd.         1 ura = 1 licenčna točka
– drugo strokovno
usposabljanje           5 licenčnih točk/teden
b) Aktivna udeležba
(predavanje/predstavitev/poster)         4 točke
c) Znanstvena ali strokovna objava
                (število licenčnih točk
                se deli s številom
                avtorjev)
– članek v reviji, ki je
uvrščena v Science Citation
Index                 20 licenčnih točk
– članek v recenzirani
znanstveni oziroma strokovni
reviji                 10 licenčnih točk
– prispevek v recenzirani
publikaciji (zbornik, učbenik
itd.)                  5 licenčnih točk
– članek v strokovni reviji      2 t licenčnih točk
– članek v poljudno-znanstveni
reviji                 2 licenčnih točk
29. člen
Ministrstvo obvesti izvajalca najpozneje šest mesecev pred potekom veljavnosti licence o datumu poteka veljavnosti licence, skupnem številu licenčnih točk, zbranih v tekočem licenčnem obdobju in ga pozove, da najmanj 90 dni pred potekom veljavnosti licence predloži še morebitna dodatna dokazila o strokovnem izpopolnjevanju.
30. člen
Izvajalcu, ki je zbral zadostno število licenčnih točk, ministrstvo po uradni dolžnosti v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda odločbo o podaljšanju licence.
31. člen
(1) Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za podaljšanje licence, najpozneje 45 dni pred datumom poteka veljavnosti licence opravi preizkus strokovne usposobljenosti.
(2) Preizkus strokovne usposobljenosti poteka pred tričlansko komisijo, v katero minister imenuje strokovnjake s področja zdravstvene ali babiške nege.
(3) Preizkus strokovne usposobljenosti obsega ustno oziroma pisno preverjanja teoretičnega znanja izvajalca s praktičnim delom.
(4) Stroške preizkusa strokovne usposobljenosti plača izvajalec v skladu s sklepom ministra.
(5) Če izvajalec brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju preizkusa strokovne usposobljenosti, se šteje, da ga ni opravil.
(6) Če izvajalec uspešno ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti, ministrstvo o tem obvesti delodajalca, ki zaposluje izvajalca.
X. ODVZEM LICENCE
32. člen
(1) Izvajalcu lahko ministrstvo odvzame licenco.
(2) Postopek odvzema se lahko začne po uradni dolžnosti ali na predlog zbornice ali strokovnega združenja s področja zdravstvene ali babiške nege ali delodajalca.
33. člen
Licenca se odvzame v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta − do sedmih let;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica − za čas izrečenega ukrepa;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen − za čas izrečene kazni;
– če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke − do štirih let;
– če se ugotovi, da je ravnanje izvajalca zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta − do sedmih let;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege − za čas izrečene kazni.
34. člen
Po poteku časa za odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za podelitev licence. Ministrstvo lahko za ponovno podelitev preveri njegovo strokovno usposobljenost in mu predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Postopki vpisa v register izvajalcev in podelitve licence, podaljšanje licence in dodelitve licenčnih točk, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah tega pravilnika, razen v delu, ki določa, da se za obvezne vsebine strokovnega izpopolnjevanja šteje tudi kakovost in varnost v zdravstvu (tretja alineja prvega odstavka 17. člena tega pravilnika), ki se začne uporabljati 1. julija 2015.
36. člen
Izvajalcem, ki jim licenčno obdobje poteče v enem letu od uveljavitve tega pravilnika, se licenčno obdobje podaljša do 30. septembra 2015.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/07) in Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/07).
38. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2014
Ljubljana, dne 29. septembra 2014
EVA 2014-2711-0038
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost