Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3393. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka, stran 8930.

Na podlagi 11. člena in drugega odstavka 58.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (EU) o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejše pogoje glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za izvajanje Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU).
2. člen
(obvezne sestavine pogodbe)
Pogodbe, katerih predmet je odkup surovega mleka, namenjenega predelavi, morajo vsebovati obvezne sestavine, določene v drugem odstavku 148. člena Uredbe 1308/2013/EU.
3. člen
(čas trajanja pogodb)
Pogodbe med proizvajalcem mleka in prvim odkupovalcem mleka, katerih predmet je odkup surovega mleka, morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev.
4. člen
(prehodna določba)
Pogodbe med proizvajalcem mleka in prvim odkupovalcem mleka, katerih predmet je odkup surovega mleka in so bile sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe, se do izteka njihove veljavnosti štejejo za pogodbe, sklenjene po tej uredbi, če izpolnjujejo pogoje iz 2. člena te uredbe.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00715-5/2014
Ljubljana, dne 13. novembra 2014
EVA 2013-2330-0095
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost