Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3384. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče, stran 8921.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče
1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve Odloka o UN Petrovče, ki ga je izdelalo podjetje Savinjaprojekt GIZ, pod št. projekta 78/13, v oktobru 2014.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 21. novembra 2014 do 22. decembra 2014 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih KS Petrovče, Petrovče 33, Petrovče.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 10. 12. 2014 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Petrovče. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2013
Žalec, dne 5. novembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost