Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3383. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, stran 8920.

Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občinski prostorski načrt Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007, je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 25. 7. 2011, objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/11 ter začel veljati 3. 9. 2011.
V obdobju po sprejetju Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi in njegovi uveljavitvi so bile pri njegovi uporabi s strani strokovnih služb Občine Zagorje ob Savi, Upravne enote Zagorje ob Savi, projektantov, lastnikov zemljišč oziroma investitorjev in drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana, tako da so bili podani predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN za posamezna območja.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi bodo obsegale odpravo morebitnih neskladij med posameznimi členi odloka ter spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev pri legi, velikosti, oblikovanju tako stanovanjskih kot gospodarskih in kmetijskih objektov.
V posameznih delih odloka OPN se bo spreminjala in dopolnjevala vsebina tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev.
Vsi grafični deli Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi in vse določbe, ki določajo osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora ostanejo nespremenjeni.
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi se ne bodo nanašale na spremembo namenske rabe in ne bodo v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
Postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi bo potekal skladno s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8, v nadaljevanju: ZPNačrt). Ta omogoča postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, saj se bodo spremembe nanašale samo na splošna določila pojmov in na prostorske izvedbene pogoje, ne bodo pa posegale v že določeno namensko rabo prostora. Prav tako ne bodo posegali v pristojnosti nosilcev urejanja prostora ali da bi bilo zaradi sprememb potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
3. Način pridobivanja strokovnih rešitev
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani in kolikor bo ugotovljeno, da ustrezajo splošnim strateškim izhodiščem in drugim zahtevam, bodo uvrščene v osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi OPN.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ugotovi, da je za posamezno pobudo ali predlog potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, analize in preizkuse ter ta sprememba oziroma dopolnitev ne izpolnjuje pogojev za izvedbo kratkega postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, navedenih v 53.a členu ZPNačrt, se pobuda ali predlog evidentira v nov, poseben spis za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, kjer se postopki vodijo na načine, kot jih za reden ali skrajšan postopek določa ZPNačrt.
4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta oziroma njegovih posameznih faz
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi se v skladu z določili tretjega odstavka 53.a člena ZPNačrt izpeljejo na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov. Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi mora biti skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi javno objavljen na občinski oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj petnajst dni. V času objave mora biti javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
V skladu z določili 53.a člena ZPNačrt in drugega odstavka druge točke tega sklepa smernic za načrtovanje in mnenj glede načrtovanih prostorskih ureditev nosilcev urejanja prostora ni potrebno pridobivati.
6. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2014
Zagorje ob Savi, dne 3. novembra 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost