Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3378. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Cviblje, stran 8917.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12)) Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) je župan Občine Trebnje dne 5. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Cviblje
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na območju Cvibelj velja Zazidalni načrt Cviblje (Uradni list RS, št. 109/05, 76/08 in 51/09). Zaradi lastniške strukture in lastniških interesov v delu zazidalnega načrta (v nadaljevanju: »ZN«) ni mogoče vzpostaviti parcelnega stanja, kot ga določa grafični del ZN.
Pobudnik je lastnik parc. št. 1040/50 in 1040/52, k.o. Medvedje selo. Po veljavnem ZN tvorita gradbeno parcelo (naziv po OPN) zemljiški parceli št. 1040/50 in 1040/58, k.o. Medvedje selo ter 1040/52 in 1040/60, k.o. Medvedje selo. Na območju predmetnih parcel pobudnik ne more pridobiti pravice graditi za območje gradbene parcele, kot jo določa veljavni ZN. Parceli, ki jih ima v lasti, je odkupil od lastnika parcel 1040/58 in 1040/60, k.o. Medvedje selo, vendar ta noče prodati še teh dveh parcel.
Da bi se omogočila gradnja na parc. št. 1040/50 in 1040/52, k.o. Medvedje selo, se bi s spremembami in dopolnitvami ZN (v nadaljevanju: »SDZN«) določila gradbena parcela v velikosti teh dveh zemljiških parcel, ostali dve parceli pa se priključita h gradbenim parcelam, na katere mejita na vzhodu. Lastniško stanje parcel, ki se priključita h gradbenim parcelam na vzhodu (to sta parc. št. 1040/58 in 1040/60, obe k.o. Medvedje selo) in lastniško stanje parcel, h katerim se priključita na vzhodu (to sta 1040/57 in 1040/59, obe k.o. Medvedje selo) je enako, saj je lastnik vseh parcel ista oseba. Takšna določitev gradbenih parcel še vedno omogoča gradnjo individualne stanovanjske hiše s pripadajočimi ureditvami na parcelah 1040/50 in 1040/52, obe k.o. Medvedje selo.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
SDZN se nanašajo na zemljišča parc. št. 1040/50 in 1040/52, k.o. Medvedje selo in meri 729 m2. Posledično se spremeni tudi z ZN predvidena parcelacija na parc. št. 1040/58, 1040/60, 1040/57 in 1040/59, k.o. Medvedje selo.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
SDZN ne posegajo v koncept ZN in ne onemogočajo gradnje po ZN. Prav tako ne posegajo na področje pristojnosti nosilcev urejanja prostora, zato ni potrebne uskladitve teh vsebin.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Okvirni roki za pripravo OPPN:
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|    |  NOSILEC  |       FAZA      |  ROKI |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|1.   |Izdelovalec  |Izdelava osnutka in     |  20  |
|    |        |dopolnjenega osnutka odloka, |     |
|    |        |grafičnega dela OPPN,    |     |
|    |        |obveznih prilog       |     |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|2.   |Občina     |Predložitev osnutka     |  40  |
|    |        |ministrstvu, pristojnemu za |     |
|    |        |varstvo okolja        |     |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|3.   |Občina in   |Javna razgrnitev, javna   |  40  |
|    |izdelovalec  |obravnava (tudi OS)     |     |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|4.   |Izdelovalec in |Priprava stališč do pripomb |  10  |
|    |občina     |               |     |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|5.   |Izdelovalec  |Izdelava predloga in     |  10  |
|    |        |usklajenega predloga     |     |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|6.   |Občina     |Obravnava na OS in odborih – |  (**) |
|    |        |sprejem           |     |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|7.   |Izdelovalec  |Izdelava končnega dokumenta |  10  |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
|8.   |Občina     |Objava v Uradnem listu    |     |
+-------+---------------+-----------------------------+---------+
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Predviden rok za sprejem akta je 3 mesece in je odvisen od dinamike sej občinskega sveta.
Po zakonu je potrebno predložiti osnutek prostorskega akta ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, zaradi odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, vendar se v tem primeru ne pričakuje potrebna izvedba tega postopka, zato v predvidenem roku za sprejem ni vključen čas za pridobivanje odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje pristojnega ministrstva.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, (varstvo okolja);
2. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec SDZN: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Naročnik SDZN: Miha Slak, Stari trg 18, 8210 Trebnje.
Sredstva za izdelavo SDZN zagotovi naročnik.
Izdelovalec SDZN: M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 51i, 8253 Artiče.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se na spletni strani Občine Trebnje.
Št. 007-27/2014
Trebnje, dne 5. novembra 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost