Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3377. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako VT-5, stran 8916.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako VT-5
1. člen
(splošno)
Na podlagi pobude zasebnega investitorja se za enoto urejanja prostora z oznako VT-5 začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoto urejanja prostora z oznako VT-5.
Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Šmartno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno gradnji enostanovanjskih stavb in komunalnega opremljanja. V sklopu izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta se mora izdelati tudi program opremljanja stavbnih zemljišč.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora in idejne zasnove območja. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
Pri izdelavi OPPN-ja je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in rudarstva, relevantna za izdelavo naloge.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve s področja rudarstva, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+-------------------------------------------+----------------+
|          Faze          |   Roki   |
+-------------------------------------------+----------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta   |november 2014  |
+-------------------------------------------+----------------+
|Izdelava osnutka z usklajevanji      |november 2014  |
+-------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev smernic v roku 30 dni      |december 2014  |
+-------------------------------------------+----------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu z     |januar 2015   |
|zahtevami iz podanih smernic        |        |
+-------------------------------------------+----------------+
|I. obravnava na seji občinskega sveta   |februar 2015  |
+-------------------------------------------+----------------+
|Javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava |marec 2015   |
+-------------------------------------------+----------------+
|Stališča do podanih pripomb        |april 2015   |
+-------------------------------------------+----------------+
|Priprava predloga OPPN           |april 2015   |
+-------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta |maj 2015    |
|v roku 30 dni               |        |
+-------------------------------------------+----------------+
|II. obravnava in sprejem akta z odlokom na |september 2015 |
|seji občinskega sveta           |        |
+-------------------------------------------+----------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS      |oktober 2015  |
+-------------------------------------------+----------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000
Zavod za gozdove Slovenije – Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave – Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu)
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 15, 1270 Litija
14. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2. 15, 1275 Šmartno pri Litiji.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora z oznako VT-5 zagotovi zasebni investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/2014-3
Šmartno pri Litiji, dne 30. oktobra 2014
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l. r.

AAA Zlata odličnost