Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3376. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Reber – 1. faza – Gomline d.o.o., stran 8915.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je župan Občine Škofljica dne 3. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Reber – 1. faza – Gomline d.o.o.
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona Reber – del, za gradnjo stavbe Gomline (v nadaljevanju tudi OPPN GC Reber – F1 ali le OPPN) se pripravlja za del območja stavbnih zemljišč predvidene gospodarske cone Reber. Območje ureditve se nahaja med lokalno cesto Škofljica–Reber, železniško progo Ljubljana–Grosuplje–Novo mesto in avtocestnim odsekom Ljubljana Malence–Šmarje-Sap.
(2) Namen OPPN je zagotovitev pravno prostorskih pogojev za gradnjo industrijsko poslovne stavbe Gomline s poslovnimi in proizvodnimi prostori za proizvodnjo gumnih zmesi ter zunanjimi ureditvami na parceli št. 2428/4, k.o. Lanišče.
2. člen
(območje urejanja)
(1) Okvirno območje urejanja predvidenega OPPN 13-01 GC Reber je določeno v predlogu OPN. Prva faza obsega stavbno zemljišče parc. št. 2428/4, k.o. Lanišče, v velikosti 6663 m2.
(2) Območje OPPN se z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, lahko razširi ali zmanjša na podlagi strokovnih podlag, smernic nosilcev urejanja prostora ali pripravljavca. V tem primeru se, upoštevajoč robnost lokacije znotraj OPPN, na tej podlagi lahko prva faza OPPN zmanjša.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za pripravo OPPN se strokovne rešitve izdelajo na podlagi že izdelanih strokovnih podlag oziroma se po potrebi izdela dodatne strokovne podlage.
(2) Ob upoštevanju izdelanih strokovnih podlag in določil OPN, ki veljajo za enoto urejanja prostora znotraj OPPN, se izdelajo strokovne rešitve v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(faze postopka priprave OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– 1. faza: izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora ter mnenja o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (45 dni);
– 2. faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni po pridobitvi smernic in odločbe o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje);
– 3. faza: javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in javna obravnava (40 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka oziroma pridobitvi mnenja o primernosti okoljskega poročila za javno razgrnitev);
– 4. faza: priprava in potrditev stališč do pripomb in predlogov (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– 5. faza: izdelava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (10 dni po potrditvi stališč);
– 6. faza: pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje (60 dni po potrditvi predloga OPPN);
– 7. faza: sprejem OPPN (14 dni po potrditvi predloga oziroma pridobitvi odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje);
– 8. faza: objava v uradnem glasilu (15 dni po sprejemu na občinskem svetu).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, za področje železnic, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
3. Družba za avtoceste RS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
4. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
5. Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
6. Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana,
7. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
9. Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica; (za področje prometne in druge komunalne infrastrukture),
10. drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja le-tega ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN Reber v celoti financira naročnik: Gomline d.o.o., Cesta v Gorice 42, 1000 Ljubljana.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Škofljica.
Št. 007-06/2014
Škofljica, dne 3. novembra 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost