Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3372. Odlok o mladini v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 8911.

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08, 53/10 je Občinski svet na 35. redni seji dne 3. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o mladini v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in cilj)
Namen tega odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju.
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj in delovanje mladih v občini, zlasti:
– opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega delovanja v občini,
– zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje in delo v lokalni skupnosti,
– opredeliti pogoje za sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladine,
– pospešiti razvoj lokalne mladinske politike, ki bo ustvarila pogoje za doseganje avtonomije mladih v občini.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot veljavni zakon, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju, razen če ta odlok določa drugače. Vsebina teh izrazov je naslednja:
– »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v občini;
– »mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo in so opredeljena v 3. členu tega odloka;
– »mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
– »lokalna mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih lokalnih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
– »organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju na območju občine, je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet in ima svoj sedež v občini;
– »mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela;
– »mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
– »mladinski projekt« je posamična aktivnost izvajalca – posamičen enkraten dogodek, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec kot na primer predavanje, okrogla miza, prireditev.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA
3. člen
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih,
– šport mladih,
– urbano mladinsko kulturo,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– socialne in humanitarne aktivnosti za mlade,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz občine,
– sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte,
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
4. člen
Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje z zagotavljanjem:
– normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade, in
– finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.
III. ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU
5. člen
(mladinske organizacije)
Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna demokratična prostovoljna samostojna združenja otrok in/ali mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini in s svojim delovanjem na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
6. člen
(organizacije za mlade)
Organizacije za mlade v občini so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v občini, na območju katere izvajajo projekte za mlade, vendar niso mladinske organizacije, in so organizirane kot zavod, ustanova ali zadruga.
7. člen
(mladinski svet lokalne skupnosti)
Mladinski svet, ki je organiziran v občini, je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini. Organizirana je v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete in ima v občini status mladinskega predstavništva. Sestava mladinskega sveta se podrobneje opredeli v njihovem statutu h kateremu da soglasje občinski svet.
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu ali odboru pristojnemu za področje mladine, pred obravnavo posreduje nezavezujoče mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja.
V občini ima lahko le en mladinski svet status mladinskega predstavništva.
8. člen
(mladinski center)
Mladinski center je po tem odloku osrednja organizacija za mlade s sedežem v občini. Organiziranost in delovanje mladinskega centra se opredeli v ustanovnem aktu.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA
9. člen
(mladinski programi in projekti)
Občina sofinancira mladinske programe in projekte ter stroške delovanja mladinskih organizacij skladno s finančnimi zmožnostmi preko letnega javnega razpisa. Sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja mladinskih organizacij zagotavlja občina v svojem proračunu na posebni postavki.
10. člen
(mladinska infrastruktura)
Občina v svojem proračunu zagotavlja sredstva za mladinsko infrastrukturo v skladu s potrebami in z možnostmi. Sredstva za sofinanciranje mladinske infrastrukture zagotavlja občina v svojem proračunu na posebni postavki.
11. člen
(delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti)
Občina z občinskim proračunom neposredno sofinancira delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti. Višina sofinanciranja je odvisna od letnega programa dela, ki vsebuje finančni načrt. Sredstva za sofinanciranje delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti zagotavlja občina v svojem proračunu na posebni postavki.
Letni program delovanja iz prejšnjega odstavka, zajema opis načrtovanega projektnega in programskega delovanja krovne mladinske organizacije v enem letu, v skladu z nameni kot so opredeljeni v temeljnem aktu o delovanju krovne mladinske organizacije.
V letnem finančnem načrtu iz prejšnjega člena, so poleg stroškov za izvedbo letnega programa delovanja opredeljeni tudi stroški osebnih prihodkov in nadomestil za opravljeno delo za nosilce funkcij v krovni mladinski organizaciji.
Število nosilcev funkcije, ki so upravičeni do honorarja, za katere občina zagotavlja finančna sredstva se določijo v obliki sporazuma med županom in krovno mladinsko organizacijo.
12. člen
(delovanje mladinskega centra)
Občina z občinskim proračunom neposredno sofinancira delovanje mladinskega centra, tako programske in neprogramske stroške, ki niso tržne narave, kot plače zaposlenih.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI
13. člen
(odbor pristojen za mladinska vprašanja)
Za celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja v občini je pristojen Odbor za področje mladinskih vprašanj pri občinskem svetu.
14. člen
(naloge odbora)
Odbor celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja ter podaja predloge županu in občinskemu svetu. V sodelovanju z javnim zavodom, ki pokriva področje mladine pripravlja letna poročila o delovanju in problematiki mladine v občini.
Odbor predvsem:
– skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike;
– obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi strategijami ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini;
– obravnava lokalni program za mladino in spremlja njegovo izvajanje;
– sodeluje z občinsko upravo in organizacijami v mladinskem sektorju;
– obravnava probleme mladih in pripravlja pobude in predloge za njihovo reševanje;
– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve;
– spremlja izvajanje mladinskega dela v občini;
– spremlja delovanje občinske uprave na področjih mladinskega sektorja;
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.
15. člen
(sodelovanje odbora v postopkih odločanja)
Odbor obravnava predloge odločitev občinskih organov, ki vplivajo na delo in življenje mladih v občini. Za predloge odločitev, ki vplivajo na delo in življenje mladih, se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev o mladih v obliki splošnih pravnih aktov, drugih aktov ali sklepov, ki se navezujejo predvsem na mlade.
Pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustreznega organa oziroma predlagatelja mora biti odbor o predlogih neposrednih odločitev o mladih pravočasno obveščen. Odbor nato na svoji seji obravnava predloge ter oblikuje mnenje, ki ga posreduje občinskemu svetu.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO
16. člen
(pomen programa)
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
17. člen
(časovno obdobje in struktura programa)
Program se sprejema za obdobje štirih let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini;
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna;
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini;
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje;
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.
18. člen
(področja programa)
Področja v okviru mladinskega sektorja, ki jih obravnava program, so zlasti:
– mladinsko organiziranje,
– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– participacija mladih pri sprejemanju odločitev v lokalni skupnosti,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih,
– medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje.
19. člen
(priprava in sprejem programa)
Pripravo programa vodi javni zavod, pristojen za področje mladine, v sodelovanju z Mladinskim svetom in odborom pristojnim za mladinska vprašanja.
Program obravnava odbor pristojen za mladinska vprašanja, sprejme pa občinski svet.
20. člen
(sredstva za izvajanje programa)
Občina zagotavlja sredstva za uresničevanje programa v proračunu občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vse do organiziranosti Mladinskega sveta, ki mora biti najkasneje v roku enega leta po sprejemu tega odloka, vse pristojnosti prevzema odbor pristojen za mladinska vprašanja pri občinskem svetu.
22. člen
Program iz VI. poglavja tega odloka se sprejme najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014
Slovenj Gradec, dne 5. novembra 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost