Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3367. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok 1 (krajše: OPN – 1), stran 8908.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12) in 18. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 21. redni seji dne 26. 9. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok 1 (krajše: OPN – 1)
1. člen
(vsebina sklepa in vrsta postopka)
S tem sklepom se začne priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok – 1 (v nadaljevanju: OPN – 1). Veljaven OPN je sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok – OPN (Uradni list RS, št. 86/10).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) V obdobju po sprejetju OPN Loški Potok in njegovi uveljavitvi so bile pri njegovi uporabi s strani Občine Loški Potok, Upravne enote Ribnica, projektantov, lastnikov zemljišč, posameznikov in drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana ter podani so bili predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN Loški Potok.
(2) Pri izvajanju sprejetega OPN Loški Potok so bile evidentirane ovire, kot so neskladje med posameznimi deli, spremembe nekaterih predpisov, jasnejši opis pogojev, poudarek na tipologiji objektov in oblikovanjem stavb v PIP-ih, zato je smiselno besedilo odloka temeljito preurediti.
(3) Po uveljavitvi OPN Loški Potok (2010), je občina prejela cca 40 novih pobud pravnih in fizičnih oseb, za vključitev zemljišč v poselitvena območja, za izločitev zemljišč iz poselitvenih območij, za spremembo podrobne namenske rabe ter za spremembo določenega načina urejanja. Pobude se nanašajo tudi na korekcije prostorskih izvedbenih pogojev.
3. člen
(območje in predmet postopka)
(1) OPN – 1 Loški Potok se izdela za celotno območje Občine Loški Potok.
(2) Ker se v tem postopku novelira pretežni del besedila odloka, se na podlagi novih pobud spreminja kartografski del in se spremeni poimenovanje EUP-jev, je zastavljen postopek za nov OPN Loški Potok – 1 in ne kot samo spremembe in dopolnitve starega dokumenta. Postopek novega OPN Loški Potok – 1 se vodi po klasičnem postopku.
(3) Nov dokument je potrebno dopolniti in novelirati oziroma uskladiti z drugimi veljavnimi prepisi in razvojnimi koncepti skupaj z lokalnim energetskim konceptom.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so se pripravile za pripravo veljavnega OPN.
(2) Dodatno se izdela:
– dopolnitev analize novih pobud,
– prikaz stanja prostora.
(3) Izdelajo se druge ali dodatne strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja ali jo v fazi tega postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora.
5. člen
(okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Loški Potok – 1)
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Loški Potok – 1 so:
+-------------------------+--------------+
|Izdelava osnutka OPN – 1 |90 dni po   |
|             |prevzemu   |
|             |gradiva    |
+-------------------------+--------------+
|Pridobivanje prvih mnenj |70 dni po   |
|             |izdelavi   |
|             |osnutka OPN – |
|             |1       |
+-------------------------+--------------+
|Priprava dopolnjenega  |60 dni od   |
|osnutka OPN – 1     |prejema    |
|             |zadnjega   |
|             |prvega mnenja |
+-------------------------+--------------+
|Javna razgrnitev OPN – 1 |30 dni    |
|z javno obravnavo    |       |
+-------------------------+--------------+
|Preučitev pripomb in   |30 dni po   |
|predlogov javnosti iz  |zaključku   |
|javne razgrnitve in   |javne     |
|sprejem stališč do    |razgrnitve  |
|pripomb na seji     |       |
|občinskega sveta     |       |
+-------------------------+--------------+
|Priprava predloga OPN – |60 dni po   |
|1            |sprejemu   |
|             |stališč in  |
|             |pripomb na OS |
+-------------------------+--------------+
|Usklajevanje z nosilci  |120 dni po  |
|urejanja prostora in   |izdelavi   |
|pridobivanje drugih   |predloga OPN –|
|mnenj          |1       |
+-------------------------+--------------+
|Priprava dopolnjenega  |60 dni    |
|predloga OPN – 1     |       |
+-------------------------+--------------+
|Sprejem OPN – 1 na seji |       |
|občinskega sveta in   |       |
|objava v uradnem listu  |       |
+-------------------------+--------------+
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.
(2) Kolikor se v fazi pridobivanja prvih mnenj nosilci urejanja prostora zahtevajo novelacijo okoljskega poročila in dodatne študije, se terminski plan skladno s temi zahtevami ustrezno korigira.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
Nosilci urejanja prostora oziroma organizacije, ki skladno z ZPN za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede predlaganih prostorskih ureditev, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Loški Potok – 1, so:
– za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za prostor,
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje,
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave,
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo,
– za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo,
– za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet,
– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo,
– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo,
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
– za področje varstva okolja (CPVO): Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
– za cestno omrežje: Občina Loški Potok,
– za električno omrežje: Elektro Ljubljana, DE Kočevje,
– za področje oskrbe s pitno vodo: Hydrovod d.o.o.,
– za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Komunala Ribnica d.o.o.,
– za telekomunikacije: Telekom Slovenije d.d.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Loški Potok – www.loski-potok.si.
Št. 350-0002/2014
Loški Potok, dne 3. novembra 2014
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost