Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3366. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103 – Murgle IV. faza, stran 8907.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO – 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103 – Murgle IV. faza
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103 – Murgle IV. faza (Uradni list SRS, št. 40/84 in Uradni list RS, št. 78/10) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Območje sprememb in dopolnitev ZN leži na južnem delu stanovanjske soseske Murgel med POT-jo na severni strani, tenis igrišči na zahodni strani, Malim grabnom na južni strani in obstoječo dovozno cesto na vzhodni strani. Območje sprememb in dopolnitev ZN je nepozidano, le na južni strani obravnavanega območja je zgrajen niz sedmih garaž.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ–C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN in 71/14 – popr.) za območje enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) TR-1 veljajo določila Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103 – Murgle IV. faza (Uradni list SRS, št. 40/84 in Uradni list RS, št. 78/10), ki na obravnavanem območju določa gradnjo enostanovanjskih objektov in garaž v nizih. Glede na današnje potrebe je neustrezna velikost objektov, zato je treba objekte povečati, prav tako je neustrezno število parkirnih mest, kar je treba uskladiti. To so razlogi, zaradi katerih je treba izdelati spremembe in dopolnitve ZN.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev ZN bo omogočena gradnja 15 novih stanovanjskih enot s pripadajočimi ureditvami v osnovnem konceptu soseske z vsemi značilnimi elementi, to so nizi pritlične atrijske gradnje v enotnih materialih in arhitekturnih elementih hiš in ograj atrijev ter z značilnimi dostopnimi potmi in zelenicami, s čimer bo tudi zaključena gradnja v stanovanjski soseski Murgle.
3.
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja v Četrtni skupnosti Trnovo.
Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega naslednje zemljiške parcele v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje:
393/45, 393/64, 393/65, 393/66, 393/67, 393/68, 393/69, 393/70, 393/71, 393/72, 393/73, 393/74, 393/75, 393/76, 393/77, 393/78, 393/79, 393/80, 393/81, 393/82, 393/83, 393/84, 393/85, 393/86, 393/87, 393/88, 393/89, 393/90, del 376/67, 376/68, 376/80, 376/112, 376/113, 376/114, 376/115, 376/116, 376/117, 376/118, 376/119, 376/120, 376/121, 376/122, 376/123, 376/124, 376/125, 376/126, 376/127, 376/128, 376/129, 376/130, 376/131, 376/132, 376/133, 376/134, 376/135, 376/136, 376/137 in 376/138.
Območje sprememb in dopolnitev ZN meri približno 6.500 m2 in se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
10. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
11. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
3. Telemach d.o.o.
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Rešitev za pripravo sprememb in dopolnitev ZN je izdelalo podjetje Ambient d.o.o., ki je avtor zasnove območja obstoječe stanovanjske soseske Murgle.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden 12 mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financirajo investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-20/2014-3
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost