Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3363. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica, stran 8902.

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je župan Občine Ivančna Gorica dne 23. 10. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13, v nadaljevanju: OPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
1. Pobudo za spremembo in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD OPN) je podal podjetnik v imenu skupine podjetnikov (pravnih in fizičnih oseb) z območja Občine Ivančna Gorica, in sicer za umestitev gospodarske cone na gozdnem območju severovzhodno od vasi Škrjanče.
Na tem prostoru želijo urediti približno 43 ha veliko gospodarsko cono, v njej razvijati gospodarske dejavnosti, povezane z gradbeništvom, prevozništvom, skladiščenjem in druge dejavnosti, ki generirajo tovorni promet, hrup, prah in podobne moteče vplive na bivalno okolje. Nekatere od takih dejavnosti želijo preseliti iz več naselij v Občini Ivančna Gorica, kjer te nimajo razvojnih možnosti in kamor ne sodijo zaradi neposredne bližine stanovanjskih območij, slabe prometne dostopnosti in komunalne opremljenosti ipd.
V veljavnem občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13) ni podlage za ureditev gospodarske cone na tem območju, saj je tu gozdno območje (namenska raba G – gozd). OPN opredeljuje območja z namensko rabo IG (gospodarske cone) na nekaj območjih z obstoječimi gospodarskimi dejavnostmi (Livar in Stransko polje v Ivančni Gorici, Malo Hudo, Višnja Gora), vendar so na teh območjih omejene možnosti za razvoj novih dejavnosti, ker so bodisi že zapolnjene, ali pa bodo v bližnji prihodnosti, ker so v veliko primerih že znani investitorji za zapolnitev še nepozidanih površin. V OPN tudi ni predvidene večje gospodarske cone, ki bi bila namenjena razvoju gospodarskih dejavnosti in bi bila namenjena tudi hkrati preselitvi obstoječih dejavnosti, ki trenutno delujejo na neprimernih lokacijah (v naseljih, kjer povzročajo negativne vplive na bivalno okolje, so težko dostopne za tovorni promet, nimajo možnosti za prostorski razvoj ipd.).
Zato je pobudnik na Občino Ivančna Gorica vložil pobudo za spremembo OPN Ivančna Gorica. Pobudi je priložil Strokovno podlago za gospodarsko cono Škrjanče (Acer Novo mesto d.o.o., december 2013), v kateri je preverjena in utemeljena investitorjeva namera.
2. Poleg umestitve in ureditve gospodarske cone Škrjanče je bila podana tudi pobuda za širitev kmetije v neposredni bližini predvidene gospodarske cone. Za razvoj in širitev kmetije je potrebna postavitev večjega gospodarskega objekta v bližini obstoječih objektov na kmetiji, kjer pa so trenutno opredeljena najboljša kmetijska zemljišča.
3. Občina Ivančna Gorica je podala pobudo za spremembo namenske rabe površin za stanovanjsko gradnjo v namensko rabo prostora, ki bo dopustila gradnjo gasilskih domov v Malem Korinju in na Muljavi ter ureditev večnamenskega objekta na Krki.
Na podlagi navedenih razlogov Občina Ivančna Gorica začenja s postopkom sprememb in dopolnitev OPN Občine Ivančna Gorica.
Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale na določila strateškega in izvedbenega dela OPN, in sicer tako besedilnega kot grafičnega dela OPN.
3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
Območje sprememb in dopolnitev obsega zemljišča:
V strateškem delu se opredeli stavbno zemljišče za gospodarsko cono severovzhodno od Škrjanč v obsegu dolgoročno predvidene gospodarske cone. Opredeli se tudi stavbno zemljišče za širitev kmetije v Škrjančah.
V izvedbenem delu OPN se spremeni namenska raba zemljišč za:
– umestitev gospodarske cone Škrjanče: parc. št. 759, 762/1, 762/2, 763, 776, 778/2, 777, 778/1, 779, 882, 784, 783, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 786/1, 786/2, 786/3, 787, 841, 840, 782, 781, 771/2, 771/5, 771/8, 780, 839, 774/2, 774/1, 775, 773, 772/2, 881/2, 771/7, 789, 788, 835/1, k.o. Velike Pece; 73/1, 71, 776, k.o. Gorenja vas; 608/23, k.o. Radohova vas (parcele v celoti oziroma njihovi deli);
– širitev kmetije: parc. št. 834/1, 834/2, 835/1 – del, k.o. Velike Pece;
– umestitev gasilskega doma v Malem Korinju: 1413/9, 1413/1, *253, 1414/1, 1413/8, 2086, 2087, k.o. Veliko Globoko;
– umestitev gasilskega doma na Muljavi: 166/2 in 164/4, 163 – del, k.o. Muljava;
– umestitev večnamenskega objekta na Krki: 549, 548/4, 548/3, k.o. Krka.
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pobudnika SD OPN ali pripravljavca SD OPN ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje SD OPN lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.
Predmet načrtovanja:
S SD OPN se bo umestila gospodarska cona na gozdnem območju severovzhodno od vasi Škrjanče. V ta namen bo opredeljena namenska raba za gospodarske cone (IG) in nova enota urejanja prostora. Prostorski izvedbeni pogoji za novo enoto urejanja prostora bodo pripravljeni v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.
Povečalo se bo stavbno zemljišče kmetije v Škrjančah, da se bo zagotovila možnost izgradnje večjega gospodarskega objekta, in sicer z opredelitvijo stavbnega zemljišča z namensko rabo površine podeželskega naselja izven območij urbanističnih načrtov (SKs). Skladno s tem se bo povečala tudi enota urejanja prostora.
V Malem Korinju, na Muljavi in na Krki bo opredeljena namenska raba za centralne dejavnosti (CD) za umestitev gasilskih domov in večnamenskega objekta.
Vrsta postopka:
Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev in natančnosti prikaza postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava potekala v skladu z določili ZPNačrt po rednem postopku.
Skladno s 17. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) bodo prostorski izvedbeni pogoji v izvedbenem delu OPN za območje gospodarske cone pripravljeni v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo izražene razvojne pobude, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora, prikaz stanja prostora, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov. Za umestitev gospodarske cone Škrjanče se smiselno upošteva izdelana »Strokovna podlaga za gospodarsko cono Škrjanče, Acer Novo mesto d.o.o., december 2013«, za njeno ureditev pa se izdelajo podrobnejše strokovne podlage v podrobnosti idejnega projekta.
Za širitev kmetije se pridobi strokovno mnenje kmetijske svetovalne službe.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta
Priprava SD OPN bo potekala po naslednjih fazah:
+----+----------------------------+-----------------------------+
|  |      Faza      |       Roki      |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 1. |osnutek SD OPN       |20 dni od pridobitve     |
|  |              |strokovnih podlag      |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 2. |pridobivanje prvih mnenj  |60 dni            |
|  |NUP in odločbe o      |               |
|  |potrebnosti celovite    |               |
|  |presoje vplivov na okolje – |               |
|  |CPVO            |               |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 3. |urbanistične rešitve in   |30 dni od pridobitve prvih  |
|  |tehnične rešitve za GJI   |mnenj vseh NUP        |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 4. |dopolnjen osnutek SD OPN  |15 dni od potrditve     |
|  |              |urbanističnih in tehničnih  |
|  |              |rešitev           |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 5. |javna razgrnitev in javna  |30 dni            |
|  |obravnava          |               |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 6. |priprava in sprejem stališč |20 dni od pridobitve vseh  |
|  |do pripomb iz javne     |pripomb           |
|  |razgrnitve         |               |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 7. |predlog SD OPN       |30 dni od potrditve stališč |
|  |              |do pripomb          |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 8. |pridobivanje drugih mnenj  |60 dni            |
|  |in usklajevanje z NUP    |               |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 9. |usklajen predlog SD OPN   |30 dni od pridobitve     |
|  |              |pozitivnih drugih mnenj vseh |
|  |              |NUP             |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 10.|sprejem SD OPN       |naslednja seja OS      |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 11.|objava odloka o SD OPN v  |po sprejemu na seji     |
|  |uradnem glasilu       |               |
+----+----------------------------+-----------------------------+
| 12.|kompletacija sprejetih SD  |15 dni od sprejema na    |
|  |OPN             |Občinskem svetu       |
+----+----------------------------+-----------------------------+
Če bo potreben postopek CPVO, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejem SD OPN.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
8. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa)
9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti)
10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
11. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)
14. DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana
15. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana
16. Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
17. ELEKTRO Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, Ljubljana
18. Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
19. Občina Ivančna Gorica
20. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v postopku CPVO).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku priprave SD OPN sodeluje tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine odloči, ali je za SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Če je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, investitor zagotovi izdelavo okoljskega poročila.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi pobudnik in investitor sprememb in dopolnitev OPN.
8. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ivančna Gorica in začne veljati naslednji dan po objavi. Posreduje se ministrstvu, pristojnemu za prostor, in sosednjim občinam.
Št. 3500-0150/2014-1
Ivančna Gorica, dne 23. oktobra 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost