Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3359. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2013, stran 8899.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (UPB4; Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in na podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 31. redni seji dne 11. 7. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
Občine Beltinci za leto 2013
1. člen
Sprejme se Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2013, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Beltinci.
2. člen
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2013 je realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|KONTO |   |OPIS                |Realizacija:|
|    |   |                  |    2013|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI          |  8.834.143|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  5.749.484|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  5.073.551|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  700|   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  4.527.637|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  703|   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   417.648|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  704|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   128.186|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  706|   |DRUGI DAVKI            |     80|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   675.933|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  710|   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   253.226|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  711|   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    4.135|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  712|   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |    2.781|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  713|   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    6.952|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  714|   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   408.839|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   26.179|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  720|   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |    2.213|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  721|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  722|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   23.966|
|    |   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |    1.933|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  730|   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    1.933|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  731|   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |  3.056.547|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  740|   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   710.419|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  741|   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  2.346.128|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |      0|
|    |   |(786+787)             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  786|   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ     |      0|
|    |   |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  787|   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH     |      0|
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  9.262.665|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           |  1.457.452|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  400|   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   289.792|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  401|   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   46.068|
|    |   |VARNOST              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  402|   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  1.102.996|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  403|   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   18.596|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  409|   |REZERVE              |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  2.898.042|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  410|   |SUBVENCIJE             |   289.973|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  411|   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  1.606.867|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  412|   |TRANSFERI NEPROFITNIM       |   196.254|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  413|   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   804.948|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  414|   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  4.325.497|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  420|   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  4.325.497|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   581.674|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  431|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   87.572|
|    |   |FIZ. OSEBAM            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  432|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   494.102|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |  –428.522|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751+752)           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  750|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  751|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  752|   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  440|   |DANA POSOJILA           |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  441|   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |      0|
|    |   |FINANČNIH NALOŽB          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |      0|
|    |   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
|    |   |(IV.–V.)              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | C. |RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |   700.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  500|   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   700.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|55   | VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |   250.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|  550|   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   250.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   21.478|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X.) =      |      |
|    |   |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)   |   450.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)   |   428.522|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |   721.409|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |   742.887|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
3. člen
Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni del, posebni del in realizacija načrta razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov za leto 2013 in obrazložitve.
4. člen
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si).
Št. 032-01/2014-31-418/V
Beltinci, dne 11. julija 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost