Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3352. Pravilnik o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, stran 8884.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K
o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (UL L št. 82 z dne 20. 3. 2014, str. 20) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/37/EU) ureja homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev, izdelanih v eni ali več stopnjah, z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo vsaj 6 km/h ter homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za uporabo v teh vozilih oziroma strojih.
2. člen
(področje uporabe pravilnika)
(1) Ta pravilnik se ne uporablja za:
– stroje, konstruirane za uporabo v gozdarstvu, kot so posebni gozdarski traktorji za vleko hlodovine, kakor so določeni v standardu SIST ISO 6814;
– gozdarsko strojno opremo, pritrjeno na šasijo za zemeljska dela, kakor je določeno v standardu SIST ISO 6165;
– zamenljivo strojno opremo, popolnoma dvignjeno od tal, ko se vozilo, na katero je pritrjena, uporablja na cesti.
(2) Ta pravilnik se tudi ne uporablja za posamične odobritve vozil.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »certifikat o homologaciji« je dokument z vsebino, navedeno v poglavju C Priloge II Direktive 2003/37/ES ali v ustrezni prilogi k posamični tehnični specifikaciji za vozila, kjer so določeni podatki, ki jih mora predložiti homologacijski organ;
2. »dodelano vozilo« je vozilo ob koncu postopka večstopenjske homologacije, ki izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
3. »kategorija vozila« je vsak niz vozil, ki imajo istovetne konstrukcijske značilnosti;
4. »nedodelano vozilo« je vozilo, ki potrebuje dodelavo v vsaj eni nadaljnji stopnji, da bi zadovoljilo vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
5. »opisna dokumentacija« je opisna mapa z dodanimi poročili o preskusih ali drugimi dokumenti, ki jih je tehnična služba ali homologacijski organ dodal opisni mapi pri opravljanju svojega dela;
6. »opisni list« je dokument z vsebino, navedeno v Prilogi I Direktive 2003/37/ES ali v ustrezni prilogi posamične tehnične specifikacije za vozila, ki določa, katere podatke mora navesti vložnik;
7. »opisna mapa« je celotna mapa, ki vsebuje zlasti podatke, risbe in fotografije, navedene v Prilogi I Direktive 2003/37/ES, ki jih tehnični službi ali homologacijskemu organu predloži vložnik, kakor je to določeno v opisnem listu, predvidenem v posamični tehnični specifikaciji za vozila ali v tem pravilniku;
8. »osnovno vozilo« je vsako nedodelano vozilo, katerega identifikacijska številka se ohrani med zaporednimi stopnjami večstopenjskega postopka homologacije;
9. »potrdilo o skladnosti« je dokument, določen v Prilogi III, Direktive 2003/37/ES, ki ga izda proizvajalec in z njim potrdi, da neko vozilo, homologirano po tem pravilniku, izpolnjuje zahteve vseh ustreznih predpisov, veljavnih v času, ko je bilo proizvedeno, in se lahko registrira ali začne uporabljati v vseh državah članicah brez kakršnih koli nadaljnjih pregledov;
10. »priklopnik« je vsako vlečeno kmetijsko ali gozdarsko priklopno vozilo, namenjeno predvsem za prevoz tovora in konstruirano za priklop na traktor za kmetijske ali gozdarske namene; v to kategorijo spadajo priklopniki, pri katerih del tovora nosi vlečno vozilo; vsako na traktor pripeto vozilo, ki ima trajno vgrajen delovni pripomoček, se izenači s kmetijskim ali gozdarskim priklopnikom, če je razmerje tehnično dovoljene mase in mase tega neobremenjenega vozila enako ali večje od 3,0 in če to vozilo ni bilo konstruirano za obdelavo materiala;
11. »tip vozila« so vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo v bistvenih lastnostih, navedenih v poglavju A Priloge II Direktive 2003/37/ES; dovoljene so različne variante in izvedenke tipa vozila, kakor so navedene v poglavju A Priloge II Direktive 2003/37/ES;
12. »samostojna tehnična enota« je naprava, ki naj bi postala del vozila in je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z enim ali več določenimi tipi vozil;
13. »sestavni del« je naprava, ki naj bi postala del vozila in je lahko homologirana neodvisno od vozila;
14. »seznam opisne dokumentacije« je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije z ustrezno oštevilčenimi ali tako označenimi stranmi, da je mogoča nedvoumna identifikacija posameznih strani;
15. »sistem« je sklop naprav, ki medsebojno povezane opravljajo določeno funkcijo na vozilu;
16. »traktor« je vsak kolesni ali gosenični kmetijski ali gozdarski traktor z lastnim pogonom, z vsaj dvema osema in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo vsaj 6 km/h, katerega glavna funkcija je vlečna moč in ki je posebej konstruiran za vleko, potiskanje, nošenje in pogon nekatere zamenljive opreme, konstruirane za opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del, oziroma za vleko kmetijskih ali gozdarskih priklopnih vozil; lahko je prirejen za prevoz tovora v okviru kmetijskih ali gozdarskih del oziroma je opremljen s potniškimi sedeži;
17. »večstopenjska homologacija« pomeni postopek, po katerem en ali več homologacijskih organov potrdi, da, odvisno od stanja dodelave, tip nedodelanega ali dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
18. »vozilo« je vsak traktor, priklopnik ali zamenljiva vlečena oprema, dokončana, nedodelana ali dodelana, ki se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu;
19. »zamenljivi vlečeni stroj« je vsaka naprava za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki je konstruirana za vleko s traktorjem ter spremeni ali dopolni njegovo delovanje; lahko vključuje nakladalno ploščad, konstruirano in izdelano za prevoz orodja in naprav, potrebnih za opravljanje teh nalog, ter za začasno hranjenje materiala, izdelanega ali potrebnega pri delu; vsako vozilo, namenjeno za vleko s traktorjem in s trajno vgrajenim delovnim pripomočkom ali konstruirano za obdelavo materiala, se šteje za zamenljivi vlečeni stroj, če je razmerje med tehnično dovoljeno maso in maso tega neobremenjenega vozila manjše od 3,0;
20. »začetek uporabe« je prva uporaba za predvideni namen znotraj Evropske unije vsakega vozila, ki pred prvo uporabo ne zahteva nobene namestitve ali nastavitve s strani proizvajalca ali od njega določene tretje osebe; kot datum začetka uporabe se šteje datum registracije ali dajanja na trg.
II. HOMOLOGACIJA VOZIL, SISTEMOV, SESTAVNIH DELOV IN SAMOSTOJNIH TEHNIČNIH ENOT
4. člen
(vloga za podelitev homologacije)
(1) Vlogo za podelitev homologacije za vozilo homologacijskemu organu predloži proizvajalec. Proizvajalec mora vlogi priložiti opisno mapo s podatki, navedenimi v Prilogi I Direktive 2003/37/ES. Pri homologaciji za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote mora biti homologacijskemu organu na voljo tudi opisna mapa vse do odločitve o podelitvi ali zavrnitvi homologacije.
(2) Pri večstopenjski homologaciji morajo vlogi za podelitev homologacije priloženi podatki vsebovati:
a) na prvi stopnji: tiste dele opisne mape in certifikata o homologaciji, potrebne za dokončano vozilo, ki so pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila;
b) na drugi in naslednjih stopnjah: tiste dele opisne mape in certifikata o homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo dodelave, in kopijo certifikata o homologaciji nedodelanega vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo dodelave; poleg tega mora proizvajalec predložiti podroben seznam sprememb in dodatkov, ki jih je naredil na nedodelanem vozilu.
(3) Vlogo za podelitev homologacije za sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto homologacijskemu organu predloži proizvajalec. Vlogi mora priložiti opisno mapo, kakor je predpisano v posamezni tehnični specifikaciji za vozila.
(4) Vloga za podelitev homologacije za tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote se lahko vloži pri homologacijskem organu v Republiki Sloveniji, če ista vloga še ni bila vložena v kateri drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica). Za vsak tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, je treba predložiti posebno vlogo.
5. člen
(postopek za podelitev homologacije)
(1) Homologacijski organ podeli:
a) homologacijo vozila tipom vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in skladno z njihovo kategorijo izpolnjujejo tehnične zahteve vseh posamičnih tehničnih specifikacij za vozila, določene v poglavju B Priloge II Direktive 2003/37/ES;
b) večstopenjsko homologacijo vozila tipom osnovnih, nedodelanih ali dodelanih vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in izpolnjujejo tehnične zahteve vseh tehničnih specifikacij za vozila, določene v poglavju B Priloge II Direktive 2003/37/ES;
c) homologacijo sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote vsem njihovim tipom, ki so skladni s podatki v opisni mapi in izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij za vozila, določene v poglavju B Priloge II Direktive 2003/37/ES.
(2) Kadar sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki je predmet homologacije, opravlja svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi deli vozila in je zato skladnost z eno ali več zahtevami mogoče preverjati samo, če sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki jo je treba homologirati, deluje v povezavi z drugimi deli vozila (dejanskimi ali simuliranimi), je treba obseg homologacije sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ustrezno omejiti. V takem primeru je treba v certifikatu o homologaciji za tak sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto navesti omejitve pri uporabi in pogoje za vgradnjo. Upoštevanje teh omejitev in pogojev je treba preveriti ob homologaciji vozila.
(3) Če homologacijski organ meni, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota kljub skladnosti z določbami prvega odstavka tega člena predstavlja resno tveganje za varnost na cesti, okolje ali varnost pri delu, zavrne podelitev homologacije. O tem mora takoj obvestiti druge homologacijske organe in Evropsko komisijo ter pri tem navesti razloge za svojo odločitev.
(4) Homologacijski organ pošlje v enem mesecu homologacijskim organom drugih držav članic en izvod certifikata o homologaciji s prilogami, določenimi v poglavju C Priloge II Direktive 2003/37/ES, za vsak tip vozila, za katerega je bila homologacija podeljena, zavrnjena ali preklicana.
(5) Homologacijski organ mesečno pošilja homologacijskim organom drugih držav članic seznam certifikatov za sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki jih je v zadevnem mesecu podelil, zavrnil ali preklical, s podatki, določenimi v Prilogi VI Direktive 2003/37/ES. Če homologacijski organ prejme prošnjo homologacijskega organa druge države članice, da naj mu posreduje kopijo certifikata o homologaciji zadevnega sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote oziroma opisne dokumentacije za vsak tip sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, za katerega je bila homologacija podeljena, zavrnjena ali preklicana, to nemudoma stori.
6. člen
(spremembe homologacij)
(1) Proizvajalec mora o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji nemudoma obvestiti homologacijski organ. Homologacijski organ se v skladu s tem členom odloči ali bo spremenil homologacijo ali bo izdal novo homologacijo. Homologacijski organ se o tem lahko posvetuje z proizvajalcem.
(2) Vloga za spremembo homologacije se vloži pri homologacijskemu organu, ki je prvotno homologacijo izdal.
(3) Ob spremembah podatkov v opisni dokumentaciji homologacije izda homologacijski organ ustrezno popravljene strani opisne dokumentacije tako, da na vsaki popravljeni strani jasno označi naravo spremembe in datum ponovne izdaje, lahko pa se izda konsolidirana, dopolnjena različica opisne dokumentacije s podrobnim opisom spremembe. V teh primerih se popravi tudi seznam opisne dokumentacije, ki je priložen certifikatu o homologaciji, tako, da so navedeni zadnji datumi popravkov ali datum konsolidirane, dopolnjene različice.
(4) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe opisne dokumentacije potrebni dodatni pregledi ali novi preskusi, mora o tem obvestiti proizvajalca, dokumente iz tretjega in petega odstavka tega člena pa izda šele po uspešno opravljenih preskusih ali pregledih.
(5) Sprememba podatkov v opisni dokumentaciji se šteje za razširitev homologacije. Homologacijski organ izda popravljen certifikat o homologaciji, označen s številko razširitve, v katerem sta jasno navedena razlog razširitve in datum popravljene izdaje v naslednjih primerih:
a) če so potrebni dodatni pregledi;
b) če je spremenjen katerikoli podatek v certifikatu o homologaciji, razen v prilogah;
c) če so se po datumu, ki je naveden v certifikatu o homologaciji, spremenile zahteve katere koli posamične tehnične specifikacije za vozila glede datuma, od katerega se lahko prepove začetek uporabe vozila.
7. člen
(potrdilo o skladnosti in oznaka homologacije)
(1) Proizvajalec, ki je imetnik certifikata o homologaciji vozila, izda potrdilo o skladnosti, ki mora biti priloženo vsakemu vozilu, ki je bilo izdelano skladno s homologiranim tipom vozila, ne glede na to ali je vozilo dokončano ali ne. Vzorci potrdila so določeni v Prilogi III Direktive 2003/37/ES.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izda proizvajalec za vsako vozilo, ki je izdelano skladno s homologiranim tipom in ki bo registrirano na ozemlju Republike Slovenije, potrdilo o skladnosti na obrazcu »Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa«, ki je določen v predpisu, ki ureja področje ugotavljanja skladnosti vozil.
(3) Zaradi potreb postopkov obdavčenja vozila ali izdaje dokumentov o registraciji lahko homologacijski organ zahteva, da potrdilo o skladnosti poleg podatkov, navedenih v Prilogi III Direktive 2003/37/ES, vsebuje še druge podatke, če so ti podatki izrecno navedeni v opisni dokumentaciji. O tem mora najmanj tri mesece pred posredovanjem zahteve po dopolnitvi obrazca obvestiti Evropsko komisijo in druge države članice.
(4) Proizvajalec, ki je imetnik certifikata o homologaciji sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, mora označiti vsak sestavni del ali samostojno tehnično enoto, proizvedeno skladno s homologiranim tipom, z blagovno znamko ali znamko, s trgovsko oznako oziroma s homologacijskim znakom ali številko, če tehnična specifikacija za vozila to zahteva.
(5) Proizvajalec kot imetnik certifikata o homologaciji, ki skladno z drugim odstavkom 5. člena tega pravilnika vključuje omejitve glede uporabe sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, dostavi skupaj z vsakim sistemom, sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto podatke o teh omejitvah in navede pogoje za njihovo vgradnjo.
(6) Če je potrdilo o skladnosti izgubljeno, prenarejeno, izrabljeno ali uničeno, izda proizvajalec dvojnik potrdila o skladnosti, na katerem mora biti na sprednji strani jasno viden napis »dvojnik«. Če je ta proizvajalec prenehal obstajati, izda potrdilo homologacijski organ.
8. člen
(registracija, prodaja in začetek uporabe vozil)
(1) Registracija, prodaja ali začetek uporabe novih homologiranih vozil glede na njihovo konstrukcijo in delovanje je dovoljena samo, če jim je priloženo veljavno potrdilo o skladnosti. Dovoljena je prodaja nedodelanih vozil, vendar se zavrne njihova trajna registracija in začetek uporabe, dokler niso dodelana.
(2) Prodaja ali začetek uporabe sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot je dovoljena samo, če so ti sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote skladne z zahtevami ustreznih tehničnih specifikacij za vozila in z zahtevami, določenimi v četrtem odstavku 7. člena tega pravilnika.
9. člen
(izjeme)
Na prošnjo proizvajalca lahko homologacijski organ odloči, da se za vozila, navedena v 10., 11. ali 12. členu tega pravilnika, ne uporabljajo posamezne določbe tehničnih specifikacij za vozila. Vsako leto homologacijski organ pošlje Evropski komisiji in drugim homologacijskim organom seznam odobrenih izjem.
10. člen
(vozila, izdelana v majhnih serijah)
(1) Za vozila, izdelana v majhnih serijah, se štejejo vozila, katerih število registriranih, prodanih ali vključenih v uporabo na leto v Republiki Sloveniji, ne presega naslednjega največjega števila enot:
+-----------+----------------------------+
| Kategorija| Število enot (za vsak tip) |
+-----------+----------------------------+
|   T   |      150       |
+-----------+----------------------------+
|   C   |       50       |
+-----------+----------------------------+
|   R   |       75       |
+-----------+----------------------------+
|   S   |       50       |
+-----------+----------------------------+
(2) Vsako leto homologacijski organ pošlje Evropski komisiji seznam homologacij vozil, izdelanih v majhnih serijah. Homologacijski organ pošlje homologacijskim organom drugih držav članic, ki jih določi proizvajalec, en izvod opisne dokumentacije in certifikata o homologaciji ter vseh njegovih prilog, pri tem pa navede naravo odobrenih izjem. V roku treh mesecev te države članice odločijo, ali sprejmejo homologacijo za vozila, ki bodo registrirana na njenem ozemlju, in za kakšno število vozil.
11. člen
(vozila zaključka serije)
(1) Za vozila zaključka serije se lahko za omejeno obdobje registrira in dovoli prodaja ali začetek uporabe novih vozil, ki so skladna s tipom vozila, katerega homologacija ni več veljavna, in sicer za dokončana vozila največ za 24 mesecev od datuma prenehanja veljavnosti homologacije in za 30 mesecev za vozila, dodelana po datumu prenehanja veljavnosti homologacije. Največje število takšnih vozil enega ali več tipov ne sme presegati 10 % vozil vseh tipov, danih v promet v Republiki Sloveniji v preteklih dveh letih, vendar ne sme biti manjše kot 20 vozil.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja samo za vozila, ki so na ozemlju Evropske unije in imajo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano v času veljavnosti homologacije zadevnega vozila, vendar niso registrirana ali se niso začela uporabljati pred prenehanjem veljavnosti homologacije.
(3) Zahtevo za odobritev registracije vozila iz prvega odstavka tega člena mora proizvajalec predložiti homologacijskemu organu. V zahtevi mora navesti tehnične oziroma gospodarske razloge, ki to upravičujejo.
(4) Homologacijski organ v roku treh mesecev od prejema zahteve odloči, ali bo in kakšnemu številu vozil določenega tipa bo odobril registracijo v Republiki Sloveniji. Homologacijski organ mora zagotoviti, da je proizvajalec izpolnil zahteve iz prvega odstavka tega člena. Potrdilo o skladnosti za vozila, dana v uporabo v skladu s tem členom, mora imeti posebno opombo, da je bilo vozilo homologirano na podlagi izjeme, določene v tem členu.
12. člen
(začasna homologacija)
(1) Za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, konstruirane po tehnologijah ali načelih, ki so neskladna z eno ali več zahtevami ene ali več posamičnih tehničnih specifikacij za vozila, lahko homologacijski organ podeli začasno homologacijo. V takem primeru mora v enem mesecu od prejema vloge proizvajalca poslati en izvod certifikata o homologaciji, skupaj s prilogami, homologacijskim organom drugih držav članic in Evropski komisiji. Hkrati pošlje Evropski komisiji zahtevo za izdajo dovoljenja za podelitev homologacije, ki ji mora priložiti dokumentacijo, ki vsebuje podatke:
– razlogi, tehnologije ali načela, zaradi katerih določeno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ni skladna z zahtevami ene ali več ustreznih tehničnih specifikacij za vozila;
– opis varnostnih in okoljskih vidikov ter sprejete ukrepe;
– opis preskusov in njihovih rezultatov, ki v primerjavi z zahtevami o skladnosti, od katerih se odstopa, potrjujejo, da je zagotovljena vsaj enaka raven varnosti, varovanja okolja ali varstva pri delu.
(2) Če Evropska komisija izda dovoljenje za homologacijo iz prvega odstavka tega člena, lahko homologacijski organ podeli homologacijo. Če je v odločbi komisije navedeno, da se lahko podeli homologacija z omejenim rokom veljavnosti, mora homologacijski organ ta rok določiti v svoji odločbi, s katero podeli homologacijo. Veljavnost homologacije ne sme biti krajša od 36 mesecev.
(3) Če so bile posamične tehnične specifikacije za vozila prilagojene tehničnemu napredku tako, da so tipi vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, homologiranih v skladu s tem členom, skladni s spremenjenimi tehničnimi specifikacijami za vozila, homologacijski organ spremeni homologacije iz prejšnjega odstavka v homologacije v skladu s tem pravilnikom in tehničnimi specifikacijami za vozila. Pri tem mora upoštevati čas, potreben za spremembe sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, in čas, potreben za odpravo sklicevanj na omejitve ali izjeme iz tega člena.
(4) Če posamične tehnične specifikacije za vozila niso bile prilagojene oziroma spremenjene v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko homologacijski organ Evropski komisiji posreduje zahtevo za podaljšanje veljavnosti homologacij, podeljenih na podlagi tega člena. Če Evropska komisija odobri podaljšanje, homologacijski organ veljavnost teh homologacij podaljša.
III. DAJANJE NA TRG, REGISTRACIJA IN ZAČETEK UPORABE
13. člen
(enakovrednost)
(1) Homologacije, izdane na podlagi tehničnih specifikacij za vozila, in homologacije, izdane na podlagi pravilnikov o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE, izdanih v okviru Sporazuma o prevzemu enotnih tehničnih predpisov za vozila s kolesi, opremo in dele, ki se lahko vgradijo oziroma uporabijo na vozilih s kolesi in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih na podlagi teh predpisov (Uradni list RS, št. 21/10 – Mednarodne pogodbe; v nadaljnjem besedilu: Sporazum), so enakovredne homologacijam, izdanim na podlagi tega pravilnika.
(2) Poročila o preskusih, izdelanih na podlagi posamičnih tehničnih specifikacij za vozila, so enakovredna poročilom o preskusih, izdanih na podlagi standardiziranih kodeksov OECD, navedenih v delu II-C poglavja B Priloge II Direktive 2003/37/ES.
(3) Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca podeli homologacijo skladno z zahtevami pravilnikov o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE, izdanih v okviru Sporazuma.
14. člen
(ukrepi za zagotavljanje skladnosti proizvodnje)
(1) Homologacijski organ, ki podeli homologacijo, mora izvesti potrebne postopke, navedene v Prilogi IV Direktive 2003/37/ES, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote zagotavljajo skladnost le-teh s homologiranim tipom. Če je to potrebno, pri tem sodeluje s homologacijskimi organi drugih držav članic.
(2) Homologacijski organ mora izvajati potrebne postopke, navedene v 2. točki Priloge IV Direktive 2003/37/ES, da zagotovi ustreznost ukrepov iz prejšnjega odstavka tako, da je proizvodnja vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot še vedno skladna s homologiranim tipom. Če je to potrebno, pri tem sodeluje s homologacijskimi organi drugih držav članic.
15. člen
(obveznost obveščanja)
Homologacijski organ najkasneje v enem mesecu po preklicu homologacije o tem obvesti homologacijske organe drugih držav članic in navede tudi razloge za takšen ukrep.
16. člen
(nevarna vozila, sistemi, samostojne tehnične enote ali sestavni deli)
(1) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, sistemi, samostojne tehnične enote ali sestavni deli homologiranega tipa ogrožajo varnost v cestnem prometu ali varnost pri delu, o tem obvesti inšpektorat, pristojen za promet, ki lahko za največ šest mesecev prepove njihovo prodajo, začetek uporabe ali uporabo v Republiki Sloveniji. O tem inšpektorat, pristojen za promet, v skladu s predpisom, ki določa način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, takoj obvesti druge države članice in Evropsko komisijo, ter navede tudi razloge za svojo odločitev.
(2) Če Evropska komisija ugotovi, da ukrep iz prejšnjega odstavka ni bil upravičen, ta ukrep inšpektorat, pristojen za promet, prekliče.
17. člen
(neskladnost s homologiranim tipom)
(1) Neskladnost s homologiranim tipom obstaja takrat, kadar so ugotovljena odstopanja od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma opisni dokumentaciji razen, če je ta odstopanja odobril homologacijski organ, ki je podelil homologacijo. Šteje se, da vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, če so odstopanja v mejah, dovoljenih v posamičnih tehničnih specifikacijah za vozila.
(2) Če homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, ugotovi, da vozila, sistemi, samostojne tehnične enote ali sestavni deli niso skladni s homologiranim tipom, odredi proizvajalcu uskladitev proizvodnje, da se ponovno zagotovi skladnost proizvodnje s homologiranimi tipi. Homologacijski organ obvesti homologacijske organe v drugih državah članicah o sprejetih ukrepih in o morebitnem preklicu homologacije.
(3) Če homologacijski organ ugotovi, da je do neskladnosti vozila ali dodelanega vozila prišlo izključno zaradi neskladnosti sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, zahteva od homologacijskega organa, ki je podelil homologacijo neskladnemu sistemu, sestavnemu delu, samostojni tehnični enoti ali nedodelanemu vozilu, da sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo vozila v proizvodnji skladna s homologiranim tipom. O tem takoj obvesti Evropsko komisijo.
(4) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, sistemi, samostojne tehnične enote ali sestavni deli niso skladni s homologiranim tipom, lahko od homologacijskega organa, ki je podelil homologacijo, zahteva, da preveri ugotovljena odstopanja. Homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, preveri ugotovljena odstopanja v šestih mesecih od datuma prejema te zahteve. Homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, ob ugotovitvi neskladnosti sprejme ukrepe, da bodo vozila v proizvodnji skladna s homologiranim tipom.
18. člen
(obveščanje o odločitvah in možnih pravnih sredstvih)
Vse odločitve, sprejete na podlagi določb tega pravilnika, s katerimi se zavrne ali prekliče homologacijo oziroma registracijo vozila ali prepovedujejo začetek uporabe ali prodajo, morajo biti obrazložene in morajo vsebovati ustrezen pravni pouk strankam o pravnih sredstvih, ki so jim na voljo v skladu z veljavnimi predpisi, ter o rokih za vložitev teh pravnih sredstev.
19. člen
(priglasitev homologacijskih organov in tehničnih služb)
(1) Homologacijski organ posreduje Evropski komisiji in drugim državam članicam uradno obvestilo o imenu in naslovu homologacijskega organa in tehničnih služb, ki jih je v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, pooblastil za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter o preskusnih postopkih, za katere so imenovane. Pooblaščene službe morajo ustrezati harmoniziranim standardom o delovanju preskuševalnih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025). Šteje se, da pooblaščene službe, ki so bile priglašene Evropski komisiji, izpolnjujejo zahteve tega standarda. Na zahtevo homologacijski organ Evropski komisiji posreduje dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tega odstavka.
(2) Proizvajalec ne more biti pooblaščen za izvajanje nalog tehnične službe, razen če je tako izrecno dovoljeno v posamezni tehnični specifikaciji za vozila ali v drugih predpisih.
(3) Tehnična služba lahko uporablja tudi tujo opremo, če to odobri homologacijski organ.
(4) Tehnične službe v tretjih državah ne morejo biti pooblaščene kot imenovane tehnične službe, razen če je tako določeno z dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi med Evropsko unijo in tretjimi državami.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
(veljavnost podeljenih homologacij)
(1) Homologacije vozil oziroma njihovih sistemov, samostojnih tehničnih enot in sestavnih delov, podeljene na podlagi Pravilnika o odobritvi kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 52/11), ostanejo v veljavi za čas, ki ga za posamezno vrsto homologacije določi predpis, ki določa seznam tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje.
(2) Vozila dana v promet oziroma uporabo na podlagi homologacij iz prejšnjega odstavka, se lahko uporabljajo brez časovne omejitve. Dajanje v promet, prodaja in uporaba sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot za ta vozila so dovoljeni brez časovne omejitve.
21. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o odobritvi kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 52/11).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-336/2013
Ljubljana, dne 4. novembra 2014
EVA 2013-2430-0105
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost