Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014

Kazalo

2818. Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorja, stran 7566.

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) in drugega odstavka 181. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici inšpektorja
1. člen
Ta pravilnik določa splošno obliko službene izkaznice inšpektorja in postopek za njeno izdajo, če ni s posebnim zakonom določeno drugače.
2. člen
Službena izkaznica inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izda v obliki izkaznice.
3. člen
(1) Izkaznica je izdelana iz polikarbonata z zaščitnimi elementi v velikosti 85,6 x 54 mm in debeline 0,76 mm. Obrazec izkaznice mora biti v skladu z uredbo, ki ureja celostno grafično podobo Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave.
(2) Na sprednji strani izkaznice je zgoraj grb Republike Slovenije in poleg njega napis »Republika Slovenija« in pod njim naziv ministrstva in inšpektorata oziroma inšpekcije. Na spodnji levi strani je fotografija inšpektorja, na desni strani pa ime in priimek inšpektorja, podpis inšpektorja, registrska številka izkaznice, datum izdaje, žig in podpis ministra, ki izda izkaznico.
(3) Posamezen inšpektorat oziroma inšpekcija lahko pod imenom in priimkom inšpektorja doda vrstico s poimenovanjem delovnega mesta.
(4) Obrazec izkaznice je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Inšpektor, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska ali madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica tudi z besedilom v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, in sicer tako, da se na hrbtni strani izkaznice ponovijo elementi iz drugega odstavka prejšnjega člena v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
(2) V skladu z drugim predpisom ali mednarodno pogodbo se prejšnji odstavek smiselno uporabi tudi, če se izdaja izkaznica v angleškem jeziku.
5. člen
(1) Izkaznico izda minister, pristojen za področje, na katerem deluje inšpektor (v nadaljnjem besedilu: pristojni minister).
(2) Pristojno ministrstvo vodi register izdanih izkaznic s podatki o:
1. osebnem imenu inšpektorja;
2. datumu izdaje izkaznice;
3. registrski številki izkaznice;
4. datumu prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice;
5. razlogu za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice;
6. izkaznicah, ki se hranijo na podlagi 8. člena tega pravilnika ter
7. uničenih izkaznicah na podlagi 9. člena tega pravilnika.
(3) Pristojni minister lahko za vodenje registra izdanih izkaznic pooblasti inšpektorat oziroma organ v sestavi, ki opravlja inšpekcijski nadzor.
6. člen
(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja inšpektorja;
2. premestitve inšpektorja na delovno mesto, za katero niso predpisana inšpekcijska pooblastila;
3. premestitve inšpektorja v drug državni organ.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora inšpektor izkaznico takoj vrniti pristojnemu ministrstvu.
7. člen
Izkaznica se izda na novo ali se zamenja, če jo inšpektor izgubi, je poškodovana, če inšpektor spremeni osebno ime ali če je ukradena. Inšpektor staro izkaznico ob zamenjavi vrne pristojnemu ministrstvu.
8. člen
Izkaznica se inšpektorju odvzame za čas prepovedi opravljana dela za primere ugotavljanja odgovornosti inšpektorja za kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.
9. člen
(1) Vrnjene izkaznice se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic določi pristojni minister.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice. Komisija o uničenju izkaznic sestavi zapisnik.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Izkaznice, ki jih inšpektorji uporabljajo do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi.
11. člen
V roku enega meseca od uveljavitve tega pravilnika inšpektorji vrnejo značke pristojnemu ministrstvu, ki jih komisijsko uniči.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja (Uradni list RS, št. 62/11).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-540/2014
Ljubljana, dne 4. septembra 2014
EVA 2014-1711-0005
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost