Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014

Kazalo

2565. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev, stran 6618.

Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07, 85/09, 55/12 in 32/14) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
1. člen
V Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 71/08 in 7/11) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L št. 354 z dne 18. 12. 2013, str. 132), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/36/ES), določa vsebinske pogoje za priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjev, ki so pridobili naziv veterinar v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) ali Švicarske konfederacije.«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(dokazila, pridobljena v Jugoslaviji)
Republika Slovenija prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti veterinarja, ki jih je izdala nekdanja Jugoslavija, ali katerih usposabljanje se je začelo v Sloveniji pred 25. junijem 1991 in na Hrvaškem pred 8. oktobrom 1991, kadar organi navedenih držav članic potrdijo, da imajo taka dokazila na njihovem ozemlju enako pravno veljavnost kakor dokazila, ki jih sami izdajajo za dostop do poklicnih dejavnosti veterinarja. Takemu potrdilu mora biti priloženo potrdilo, ki ga izdajo isti organi, da so take osebe dejansko in zakonito opravljale take dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred datumom izdaje potrdila.«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Ponudnik storitev mora najmanj deset delovnih dni pred prvim opravljanjem občasnih storitev prijaviti opravljanje veterinarskih dejavnosti ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, v nujnih primerih pa najpozneje v roku treh dni od začetka opravljanja storitev in v prijavi navesti vrsto veterinarske dejavnosti, trajanje in kraj opravljanja veterinarskih dejavnosti.
(2) Ponudnik storitev prijavo iz prejšnjega odstavka pisno ali elektronsko odda na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili iz 18. člena tega pravilnika.
(3) Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, mora o prijavi obvestiti upravo, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava), in Veterinarsko zbornico«.
4. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »Veterinarsko upravo RS« nadomesti z besedo »Upravo«.
5. člen
V šestem odstavku 22. člena se besedilo »Veterinarska uprava RS« nadomesti z besedo »Uprava«.
6. člen
V Prilogi 2 se v preglednici za vrstico
»
+------+------------+-------+--+------------+
|France|Diplôme   |    | |21. december|
|   |d'Etat de  |    | |1980    |
|   |docteur   |    | |      |
|   |vétérinaire |    | |      |
+------+------------+-------+--+------------+
                      «
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+--------+------------------+------------+--+------------+
|Hrvatska|Diploma      |Veterinarski| |1. julij  |
|    |„doktor      |fakultet  | |2013    |
|    |veterinarske   |Sveučilišta | |      |
|    |medicine/doktorica|u      | |      |
|    |veterinarske   |Zagrebu   | |      |
|    |medicine“     |      | |      |
+--------+------------------+------------+--+------------+
                            «.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-65/2014
Ljubljana, dne 18. julija 2014
EVA 2014-2330-0127
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost