Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1802. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4714.

Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V Odloku o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 26/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Spomenik obsega nepremičnine: stavbe št. 494, 496, 519 in 521, vse k. o. 2511 – Knežak in parceli št. 2513 in 2528/5, obe k. o. 2511 – Knežak.
Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 7. aprila 2003, Uradni list RS, št. 40/03; datoteka z dne 30. avgusta 2013; izvorno merilo 1:2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu 1:5000.
Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).«.
2. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi izbriše zaznambo statusa kulturnega spomenika državnega pomena na parceli št. 2528/6, k. o. 2511 – Knežak.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-14/2014
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EVA 2013-3340-0025
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica