Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1799. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 4697.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 − ZTFI-A, 69/08 − ZZavar-E) in 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 − uradno prečiščeno besedilo, 89/07 − Odl. US, 126/07 − ZUP-E, 48/09, 8/10 − ZUP-G, 8/12 − ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14 in 28/14) se drugi odstavek 28. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organizacijske enote Finančne uprave Republike Slovenije so generalni finančni urad, finančni uradi, posebni finančni urad in izpostave.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za finančni urad in posebni finančni urad se v nadaljevanju te uredbe uporablja izraz finančni urad.«.
2. člen
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »uprave« črta vejica in besedilo »generalnega carinskega urada in generalnega davčnega« nadomesti z besedilom »in generalnega finančnega«.
3. člen
V 31. členu se za besedo »upravi« črta vejica in besedilo »generalnem carinskem uradu in generalnem davčnem« nadomesti z besedilom »in generalnem finančnem«.
4. člen
V prvem odstavku 32. člena se za besedo »upravi« črta vejica in besedilo »generalnem carinskem uradu in generalnem davčnem« nadomesti z besedilom »in generalnem finančnem«.
V četrtem odstavku se beseda »carinskem« nadomesti z besedo »finančnem«, beseda »carinskih« pa nadomesti z besedo »finančnih«.
5. člen
V prvem odstavku 33. člena se za besedo »upravi« črta vejica in besedilo »generalnem carinskem uradu in generalnem davčnem« nadomesti z besedilom »in generalnem finančnem«.
V tretjem odstavku se za besedo »upravi« črta vejica in besedilo »generalnem carinskem uradu in generalnem davčnem« nadomesti z besedilom »in generalnem finančnem«.
6. člen
V 33.a členu se za besedo »upravi« črta vejica in besedilo »generalnem carinskem uradu in generalnem davčnem« nadomesti z besedilom »in generalnem finančnem«.
7. člen
V prvem odstavku 36. člena se za besedo »upravi« črta vejica in besedilo »carinskem uradu in davčnem« nadomesti z besedilom »in finančnem«.
8. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »carinskega urada in davčnega« nadomesti z besedo »finančnega«.
9. člen
V prilogi I – Opisi tipičnih uradniških delovnih mest se poglavje »V. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C5 – Carina« spremeni tako, da se glasi:
»V. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C5 – Uradniki finančne uprave:
44. Delovno mesto: CARINIK
Šifra delovnega mesta: C055001
+--------------+---------+----------+-------+----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra   |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva: |naziva:  |št.  |delovne  |Razred: |
|       |     |     |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+---------+----------+-------+----------+--------+
|Carinik I   | XIII. | C055001 |  1  | 6 let  |  23  |
|       |     |     |    |6 mesecev |    |
+--------------+---------+----------+-------+----------+--------+
|Carinik II  |  XIV. | C055001 |  2  | 3 leta |  22  |
|       |     |     |    |6 mesecev |    |
+--------------+---------+----------+-------+----------+--------+
|Carinik III  |  XV.  | C055001 |  3  |6 mesecev |  21  |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– Srednja strokovna izobrazba          |
|izobrazba:  |– Srednja splošna izobrazba           |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |V.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |V                        |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje nalog finančnega nadzora;            |
|– opravljanje nalog v zvezi s carinjenjem blaga in gibanjem,  |
|skladiščenjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov;      |
|– obračunavanje obveznih dajatev;               |
|– izvajanje nadzora nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na  |
|območje ali iz območja EU;                   |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi;         |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s predpisi, s katerimi so določeni   |
|posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in |
|življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja |
|kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter |
|ukrepi trgovinske politike;                  |
|– odkrivanje in preprečevanje kršitev predpisov, za izvajanje |
|katerih je pristojna finančna uprava;             |
|– pregledovanje blaga, prevoznih in prenosnih sredstev in   |
|drugih stvari z uporabo tehnične opreme;            |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi, ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.    |
+---------------------------------------------------------------+
44.1 Delovno mesto: FINANČNI IZTERJEVALEC
Šifra delovnega mesta: C055005
+---------------+---------+---------+------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap. |Zahtevane |Plačni  |
|        |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|        |     |     |naziva|izkušnje: |     |
+---------------+---------+---------+------+----------+---------+
|Finančni    | XIII. | C055005 | 1  |  5 let |  23  |
|izterjevalec I |     |     |   |     |     |
+---------------+---------+---------+------+----------+---------+
|Finančni    | XIV.  | C055005 | 2  | 4 leta |  22  |
|izterjevalec  |     |     |   |     |     |
|II       |     |     |   |     |     |
+---------------+---------+---------+------+----------+---------+
|Finančni    |  XV.  | C055005 | 3  | 3 leta |  21  |
|izterjevalec  |     |     |   |     |     |
|III      |     |     |   |     |     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |– Srednja strokovna izobrazba         |
|izobrazba:   |– Srednja splošna izobrazba          |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |V.                       |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |V                       |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– ugotavljanje premoženja dolžnika;              |
|– opravljanje nalog v okviru postopkov administrativne izvršbe;|
|– pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine,  |
|denarne terjatve in vrednostne papirje;            |
|– pripravljanje podatkov za vložitev prijave pri državnem   |
|tožilstvu zaradi odtujitve, poškodovanja ali uničenja     |
|zarubljenega premoženja;                    |
|– izvajanje rubežev in postopkov prodaje premičnin;      |
|– obravnavanje pritožb dolžnikov in drugih vlog dolžnikov;   |
|– ugotavljanje neizterljivosti;                |
|– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga; |
|– pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije;          |
|– opravljanje nalog v zvezi s hrambo premičnin;        |
|– pripravljanje podatkov za prijavo terjatev v postopke zaradi |
|insolventnosti;                        |
|– opravljanje nalog blagajniškega poslovanja.         |
+---------------------------------------------------------------+
44.2 Delovno mesto: FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C055006
+---------------+---------+---------+-------+----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|        |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|        |     |     |naziva |izkušnje: |    |
+---------------+---------+---------+-------+----------+--------+
|Finančni    | XIII. | C055006 |  1  | 5 let  |  24  |
|izterjevalec  |     |     |    |     |    |
|specialist I  |     |     |    |     |    |
+---------------+---------+---------+-------+----------+--------+
|Finančni    | XIV.  | C055006 |  2  | 4 leta |  23  |
|izterjevalec  |     |     |    |     |    |
|specialist II |     |     |    |     |    |
+---------------+---------+---------+-------+----------+--------+
|Finančni    |  XV.  | C055006 |  3  | 3 leta |  22  |
|izterjevalec  |     |     |    |     |    |
|specialist III |     |     |    |     |    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |– Srednja strokovna izobrazba         |
|izobrazba:   |– Srednja splošna izobrazba          |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |V.                       |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |V                       |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– ugotavljanje premoženja dolžnika;              |
|– opravljanje zahtevnejših nalog v okviru postopkov      |
|administrativne izvršbe;                    |
|– pripravljanje podatkov za vložitev prijave pri državnem   |
|tožilstvu zaradi odtujitve, poškodovanja ali uničenja     |
|zarubljenega premoženja;                    |
|– pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine,  |
|denarne terjatve in vrednostne papirje;            |
|– pripravljanje predlogov za odpis obveznosti;         |
|– izvajanje rubeža in izvajanja postopkov prodaje premoženja; |
|– obravnava pritožb dolžnikov in drugih vlog dolžnikov;    |
|– pripravljanje podatkov za prijavo terjatev v postopke zaradi |
|insolventnosti;                        |
|– ugotavljanje neizterljivosti;                |
|– pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije;          |
|– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga; |
|– opravljanje nalog blagajniškega poslovanja.         |
+---------------------------------------------------------------+
45. Delovno mesto: CARINIK SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C055003
+--------------+----------+--------+-------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje  |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva:  |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |     |    |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+----------+--------+-------+-----------+--------+
|Carinik    |  XIII. |C055003 |  1  |  6 let  |  24  |
|specialist I |     |    |    | 6 mesecev |    |
+--------------+----------+--------+-------+-----------+--------+
|Carinik    |  XIV.  |C055003 |  2  | 3 leta  |  23  |
|specialist II |     |    |    | 6 mesecev |    |
+--------------+----------+--------+-------+-----------+--------+
|Carinik    |  XV.  |C055003 |  3  | 6 mesecev |  22  |
|specialist III|     |    |    |      |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– Srednja strokovna izobrazba          |
|izobrazba:  |– Srednja splošna izobrazba           |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |V.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |V                        |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje nalog finančnega nadzora;            |
|– opravljanje zahtevnejših nalog v zvezi s carinjenjem blaga in|
|gibanjem, skladiščenjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov; |
|– obračunavanje obveznih dajatev;               |
|– izvajanje zahtevnejšega nadzora nad prijavo vnosa in iznosa |
|gotovine na območje ali iz območja EU;             |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi;         |
|– opravljanje zahtevnejšega nadzora nad vnosom, iznosom,    |
|tranzitom in prenosom blaga v skladu s predpisi, s katerimi so |
|določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja  |
|zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, |
|varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne   |
|lastnine ter ukrepi trgovinske politike;            |
|– odkrivanje in preprečevanje kršitev predpisov, za izvajanje |
|katerih je pristojna finančna uprava;             |
|– pregledovanje blaga, prevoznih in prenosnih sredstev in   |
|drugih stvari z uporabo tehnične opreme;            |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– evidentiranje in analiziranje podatkov o carinskih postopkih |
|in carinskem nadzoru;                     |
|– zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, ki so pomembne|
|za analizo tveganja, druge analize podatkov, ugotavljanje   |
|protipravnih dejanj;                      |
|– preverjanje pravilnosti zaključevanja carinskih postopkov,  |
|priprava raznih poročil, opravljanje drugih nalog in dejanj,  |
|določenih z zakonom ali drugimi predpisi, ter opravil, ki jih |
|odredi nadrejeni.                       |
+---------------------------------------------------------------+
46. Delovno mesto: FINANČNI PREISKOVALEC
Šifra delovnega mesta: C055007
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|        |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|        |    |     |naziva |izkušnje: |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    | XIII. | C055007 |  1  |  6 let  |  24  |
|preiskovalec I |    |     |    | 6 mesecev |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    | XIV. | C055007 |  2  | 3 leta  |  23  |
|preiskovalec  |    |     |    | 6 mesecev |    |
|II       |    |     |    |      |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    | XV.  | C055007 |  3  | 6 mesecev |  22  |
|preiskovalec  |    |     |    |      |    |
|III      |    |     |    |      |    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |– Srednja strokovna izobrazba         |
|izobrazba:   |– Srednja splošna izobrazba          |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |V.                       |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |V                       |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje nalog finančnega nadzora z uporabo posebne    |
|tehnične opreme;                        |
|– ugotavljanje in obračunavanje dajatev;            |
|– izvajanje nadzora nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na  |
|območje ali z območja EU;                   |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s predpisi, za katere je pristojna   |
|finančna uprava;                        |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s predpisi, s katerimi so določeni   |
|posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in |
|življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja |
|kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter |
|ukrepi trgovinske politike;                  |
|– opravljanje nadzora nad gibanjem, skladiščenjem in      |
|proizvodnjo trošarinskih izdelkov;               |
|– opravljanje pregledovanja in preiskave blaga, naprav,    |
|prevoznih ter prenosnih sredstev in drugih stvari in jemanje  |
|vzorcev blaga;                         |
|– opravljanje pregleda oseb;                  |
|– uporaba posebne tehnične opreme, posebej izurjenih službenih |
|psov ter vozil s prednostjo ter prisilnih sredstev;      |
|– zbiranje in pridobivanje obvestil in podatkov od oseb;    |
|– vodenje postopka o prekršku in izdaja plačilnega naloga;   |
|– odkrivanje in preprečevanje kršitev predpisov, za izvajanje |
|katerih je pristojna finančna uprava;             |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi, ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.    |
+---------------------------------------------------------------+
47. Delovno mesto: CARINIK VODJA IZMENE
Šifra delovnega mesta: C055004
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |     |     |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Carinik vodja | XIII. | C055004 |  1  |  6 let |  24  |
|izmene I   |     |     |    | 6 mesecev|     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Carinik vodja |  XIV. | C055004 |  2  | 3 leta |  23  |
|izmene II   |     |     |    | 6 mesecev|     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Carinik vodja |  XV.  | C055004 |  3  | 6 mesecev|  22  |
|izmene III  |     |     |    |     |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– Srednja strokovna izobrazba          |
|izobrazba:  |– Srednja splošna izobrazba           |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |V.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |V                        |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje zahtevnejših nalog finančnega nadzora;      |
|– opravljanje nalog v zvezi s carinjenjem blaga;        |
|– obračunavanje obveznih dajatev;               |
|– izvajanje nadzora nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na  |
|območje ali z območja EU;                   |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi;         |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s predpisi, s katerimi so določeni   |
|posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in |
|življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja |
|kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter |
|ukrepi trgovinske politike;                  |
|– odkrivanje in preprečevanje prekrškov in kaznivih dejanj, za |
|nadzor katerih je pristojna finančna uprava;          |
|– pregledovanje blaga, prevoznih ter prenosnih sredstev in   |
|drugih stvari z uporabo tehnične opreme;            |
|– vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene;     |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
47.1 Delovno mesto: FINANČNI KONTROLOR
Šifra delovnega mesta: C056007
+--------------+---------+---------+-------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |     |     |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+---------+---------+-------+-----------+--------+
|Višji finančni|  X.  | C056007 |  1  |  6 let  |  24  |
|kontrolor I  |     |     |    | 6 mesecev |    |
+--------------+---------+---------+-------+-----------+--------+
|Višji finančni|  XI.  | C056007 |  2  | 3 leta  |  23  |
|kontrolor II |     |     |    | 6 mesecev |    |
+--------------+---------+---------+-------+-----------+--------+
|Višji finančni|  XII. | C056007 |  3  | 6 mesecev |  22  |
|kontrolor III |     |     |    |      |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba:  |– višješolska izobrazba (prejšnja)       |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |IV.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VI                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih |
|napovedi in davčnih obračunov ter predlaganje ukrepov;     |
|– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti obračunavanja   |
|davkov ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno    |
|obračunanem davku;                       |
|– vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne|
|osnove in odmere davkov in drugih obveznosti;         |
|– vodenje postopkov v zvezi z zahtevki za vračilo davkov na  |
|podlagi davčnih obračunov;                   |
|– vodenje obnov postopkov in ponovnih postopkov;        |
|– vodenje predpisanih evidenc;                 |
|– reševanje pritožb na I. stopnji;               |
|– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejanskem  |
|stanju, o katerem ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo   |
|potrdila;                           |
|– informiranje davčnih zavezancev;               |
|– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga; |
|– vodenje drugih upravnih in davčnih postopkov.        |
+---------------------------------------------------------------+
47.2 Delovno mesto: FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C056008
+--------------+--------+----------+-------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra   |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva:  |št.  |delovne  |Razred: |
|       |    |     |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+--------+----------+-------+----------+---------+
|Višji finančni|  X.  | C056008 |  1  | 6 let  |  25  |
|kontrolor   |    |     |    |6 mesecev |     |
|specialist I |    |     |    |     |     |
+--------------+--------+----------+-------+----------+---------+
|Višji finančni|  XI. | C056008 |  2  | 3 leta |  24  |
|kontrolor   |    |     |    |6 mesecev |     |
|specialist II |    |     |    |     |     |
+--------------+--------+----------+-------+----------+---------+
|Višji finančni| XII. | C056008 |  3  |6 mesecev |  23  |
|kontrolor   |    |     |    |     |     |
|specialist III|    |     |    |     |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba:  |– višješolska izobrazba (prejšnja)       |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |IV.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VI                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– koordiniranje in opravljanje zahtevnejših vsebinskih kontrol |
|davčnih obračunov in napovedi;                 |
|– dostop in uporaba programskih orodij za odkrivanje rizičnih |
|davčnih zavezancev;                      |
|– spremljanje in obravnava rizičnih skupin zavezancev;     |
|– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih |
|napovedi in davčnih obračunov ter predlaganje ukrepov;     |
|– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti obračunavanja   |
|davkov ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno    |
|obračunanem davku;                       |
|– vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne|
|osnove in odmere davkov in drugih obveznosti;         |
|– vodenje postopkov v zvezi z zahtevki za vračilo davkov na  |
|podlagi davčnih obračunov;                   |
|– vodenje obnov postopkov in ponovnih postopkov;        |
|– vodenje predpisanih evidenc;                 |
|– reševanje pritožb na I. stopnji;               |
|– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejanskem  |
|stanju, o katerem ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo   |
|potrdila;                           |
|– informiranje davčnih zavezancev;               |
|– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga; |
|– vodenje drugih upravnih in davčnih postopkov.        |
+---------------------------------------------------------------+
47.3 Delovno mesto: VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC
Šifra delovnega mesta: C056005
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |     |     |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji finančni|  X.  | C056005 |  1  | 6 let  |  26  |
|izterjevalec I|     |     |    |     |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji finančni|  XI.  | C056005 |  2  | 4 leta |  25  |
|izterjevalec |     |     |    |     |     |
|II      |     |     |    |     |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji finančni|  XII. | C056005 |  3  | 2 leti |  24  |
|izterjevalec |     |     |    |     |     |
|III      |     |     |    |     |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba:  |– višješolska izobrazba (prejšnja)       |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |IV.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VI                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– zahtevnejše ugotavljanje premoženja dolžnika;        |
|– pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine   |
|denarne terjatve in vrednostne papirje;            |
|– pripravljanje podatkov za vložitev prijave pri državnem   |
|tožilstvu zaradi odtujitve, poškodovanja ali uničenja     |
|zarubljenega premoženja;                    |
|– izvajanje rubeža in postopkov prodaje premičnin;       |
|– obravnavanje zahtevnejših pritožb in drugih vlog dolžnikov; |
|– pripravljanje predlogov za odpis obveznosti;         |
|– ugotavljanje neizterljivosti;                |
|– pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije;          |
|– priprava podatkov za prijavo terjatev v postopke zaradi   |
|insolventnosti;                        |
|– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. |
+---------------------------------------------------------------+
48. Delovno mesto: VIŠJI CARINIK
Šifra delovnega mesta: C056001
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |     |     |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji carinik |  X.  | C056001 |  1  | 6 let  |  26  |
|I       |     |     |    |6 mesecev |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji carinik |  XI.  | C056001 |  2  | 3 leta |  25  |
|II      |     |     |    |6 mesecev |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji carinik | XII.  | C056001 |  3  |6 mesecev |  24  |
|III      |     |     |    |     |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba:  |– višješolska izobrazba (prejšnja)       |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |IV.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VI                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje finančnega nadzora;               |
|– opravljanje zahtevnejših nalog v zvezi s carinjenjem blaga; |
|– opravljanje zahtevnejših nalog v zvezi z nadzorom gibanja,  |
|skladiščenja in proizvodnje trošarinskih izdelkov;       |
|– obračunavanje obveznih dajatev;               |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi, opravljanje   |
|nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v   |
|skladu s predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi|
|interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi,   |
|živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne     |
|dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi  |
|trgovinske politike;                      |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– odkrivanje in preprečevanje kršitev predpisov, za izvajanje |
|katerih je pristojna finančna uprava;             |
|– opravljanje zahtevnejših nalog s carinskega, trošarinskega, |
|davčnega in ostalih delovnih področij finančne uprave;     |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
48.1 Delovno mesto: VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C056006
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |     |     |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji finančni|  X.  | C056006 |  1  | 6 let  |  27  |
|izterjevalec |     |     |    |     |     |
|specialist I |     |     |    |     |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji finančni|  XI.  | C056006 |  2  | 4 leta |  26  |
|izterjevalec |     |     |    |     |     |
|specialist II |     |     |    |     |     |
+--------------+---------+---------+-------+----------+---------+
|Višji finančni|  XII. | C056006 |  3  | 2 leti |  25  |
|izterjevalec |     |     |    |     |     |
|specialist III|     |     |    |     |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba:  |– višješolska izobrazba (prejšnja)       |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |IV.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VI                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– zahtevnejše ugotavljanje premoženja dolžnika;        |
|– pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine,  |
|denarne terjatve in vrednostne papirje;            |
|– pripravljanje predlogov prijave državnemu tožilstvu zaradi  |
|odtujitve, poškodovanja ali uničenja zarubljenega premoženja; |
|– izvajanje rubeža premičnin in postopkov prodaje premičnin;  |
|ugotavljanje možnosti vnovčenja in načina prodaje posebno   |
|zahtevnega blaga;                       |
|– obravnavanje zahtevnejših pritožb in drugih vlog dolžnikov; |
|– pripravljanje predlogov za odpis obveznosti;         |
|– ugotavljanje neizterljivosti;                |
|– pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije;          |
|– priprava podatkov za prijavo terjatev v postopke zaradi   |
|insolventnosti;                        |
|– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. |
+---------------------------------------------------------------+
49. Delovno mesto: VIŠJI CARINIK SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C056003
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |    |     |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Višji carinik |  X.  | C056003 |  1  |  6 let  |  27  |
|specialist I |    |     |    | 6 mesecev |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Višji carinik |  XI. | C056003 |  2  |  3 leta |  26  |
|specialist II |    |     |    | 6 mesecev |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Višji carinik | XII. | C056003 |  3  | 6 mesecev |  25  |
|specialist  |    |     |    |      |     |
|III      |    |     |    |      |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba:  |– višješolska izobrazba (prejšnja)       |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |IV.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VI                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje zahtevnejših nalog v zvezi s carinjenjem blaga; |
|– obračunavanje obveznih dajatev;               |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi, za katere je  |
|pristojna finančna uprava;                   |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s predpisi, s katerimi so določeni   |
|posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in |
|življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja |
|kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter |
|ukrepi trgovinske politike;                  |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– odkrivanje in preprečevanje kršitev predpisov, za izvajanje |
|katerih je pristojna finančna uprava;             |
|– opravljanje zahtevnejših nalog s carinskega, trošarinskega, |
|davčnega in ostalih delovnih področij finančne uprave;     |
|– sodelovanje v posebnih akcijah, ki so koordinirane s strani |
|vodstva izpostave, finančnega urada ali finančne uprave;    |
|– zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, ki so pomembne|
|za analizo tveganja, druge analize podatkov, ugotavljanje   |
|protipravnih dejanj in priprava raznih poročil;        |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
50. Delovno mesto: VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC
Šifra delovnega mesta: C056009
+---------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|        |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|        |    |    |naziva |izkušnje: |     |
+---------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Višji finančni |  X.  | C056009|  1  |  6 let  |  27  |
|preiskovalec I |    |    |    | 6 mesecev |     |
+---------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Višji finančni | XI.  | C056009|  2  |  3 leta |  26  |
|preiskovalec  |    |    |    | 6 mesecev |     |
|II       |    |    |    |      |     |
+---------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Višji finančni | XII. | C056009|  3  | 6 mesecev |  25  |
|preiskovalec  |    |    |    |      |     |
|III      |    |    |    |      |     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |– višja strokovna izobrazba          |
|izobrazba:   |– višješolska izobrazba (prejšnja)       |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |IV.                      |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |VI                       |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje finančnega nadzora;               |
|– neposredno organiziranje, koordiniranje in nadzorovanje   |
|posameznih nalog finančnega nadzora;              |
|– ugotavljanje in obračunavanje dajatev;            |
|– izvajanje nadzora nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na  |
|območje ali z območja EU;                   |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s predpisi, za katere je pristojna   |
|finančna uprava;                        |
|– opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in    |
|prenosom blaga v skladu s predpisi, s katerimi so določeni   |
|posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in |
|življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja |
|kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter |
|ukrepi trgovinske politike;                  |
|– opravljanje pregleda in preiskave blaga, naprav, prevoznih  |
|ter prenosnih sredstev in drugih stvari in jemanje vzorcev   |
|blaga;                             |
|– opravljanje pregleda oseb;                  |
|– uporaba posebne tehnične opreme, vozil s prednostjo ter   |
|prisilnih sredstev;                      |
|– zbiranje in pridobivanje obvestil in podatkov od oseb;    |
|– odkrivanje in preprečevanje kršitev predpisov, za izvajanje |
|katerih je pristojna finančna uprava;             |
|– pripravljanje poročil in analiz;               |
|– opravljanje posameznih dejanj finančne preiskave;      |
|– sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in službami pri |
|opravljanju nalog finančnega nadzora;             |
|– vodenje postopka o prekršku in izdaja plačilnega naloga;   |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi, ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.    |
+---------------------------------------------------------------+
51. Delovno mesto: VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE
Šifra delovnega mesta: C056004
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva: |naziva: |št.   |delovne  |Razred: |
|       |     |    |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Višji carinik |  X.  | C056004|  1  |  6 let  |  28  |
|vodja izmene I|     |    |    | 6 mesecev |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Višji carinik |  XI.  | C056004|  2  |  3 leta |  27  |
|vodja izmene |     |    |    | 6 mesecev |    |
|II      |     |    |    |      |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Višji carinik |  XII. | C056004|  3  | 6 mesecev |  26  |
|vodja izmene |     |    |    |      |    |
|III      |     |    |    |      |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |– višja strokovna izobrazba           |
|izobrazba:  |– višješolska izobrazba (prejšnja)       |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |IV.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VI                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje zahtevnejših nalog finančnega nadzora;      |
|– vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene;     |
|– opravljanje zahtevnejših nalog v zvezi s carinjenjem blaga; |
|– evidentiranje in analiziranje podatkov z delovnega področja |
|finančne uprave;                        |
|– obračunavanje obveznih dajatev;               |
|– sodelovanje pri odkrivanju in preprečevanju prekrškov in   |
|kaznivih dejanj, za nadzor katerih je pristojna finančna    |
|uprava;                            |
|– sodelovanje pri pregledovanju blaga, prevoznih ter prenosnih |
|sredstev in drugih stvari z uporabo tehnične opreme;      |
|– vodenje zahtevnejših prekrškovnih postopkov pred izdajo   |
|odločbe o prekršku in izdajanje plačilnega naloga;       |
|– reševanje težjih zadev s carinskega, trošarinskega in    |
|davčnega področja ter drugih področij iz pristojnosti     |
|izpostave;                           |
|– opravljanje zahtevnejših nalog s carinskega, trošarinskega, |
|davčnega in ostalih delovnih področij finančne uprave;     |
|– zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, ki so pomembne|
|za analizo tveganja, druge analize podatkov, ugotavljanje   |
|protipravnih dejanj in priprava raznih poročil;        |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
51.1 Delovno mesto: FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C057012
+--------------+---------+--------+--------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.   |delovne  |Razred: |
|       |     |    |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+---------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni   | VII.  |C057012 |  1  |  6 let |  31  |
|kontrolor   |     |    |    |     |     |
|svetovalec I |     |    |    |     |     |
+--------------+---------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni   | VIII. |C057012 |  2  | 4 leta |  29  |
|kontrolor   |     |    |    |     |     |
|svetovalec II |     |    |    |     |     |
+--------------+---------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni   |  IX.  |C057012 |  3  | 2 leti |  28  |
|kontrolor   |     |    |    |     |     |
|svetovalec III|     |    |    |     |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |III.                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob |
|neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku;      |
|– vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne|
|osnove in odmere davkov in drugih obveznosti;         |
|– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z zahtevki za vračilo  |
|davkov na podlagi obračunov davka;               |
|– sodelovanje in svetovanje pri zahtevnejših postopkih     |
|kontrole/nadzora in odmere davkov;               |
|– reševanje pritožb na I. stopnji;               |
|– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje    |
|zahtevnejših gradiv;                      |
|– informiranje davčnih zavezancev;               |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih;        |
|– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih postopkov na I.    |
|stopnji;                            |
|– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.    |
+---------------------------------------------------------------+
51.2 Delovno mesto: FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C057013
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva: |naziva: |št.   |delovne  |Razred: |
|       |     |    |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Finančni   |  VII. |C057013 |  1  |  6 let  |  32  |
|kontrolor   |     |    |    |      |    |
|svetovalec  |     |    |    |      |    |
|specialist I |     |    |    |      |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Finančni   | VIII. |C057013 |  2  |  4 leta |  30  |
|kontrolor   |     |    |    |      |    |
|svetovalec  |     |    |    |      |    |
|specialist II |     |    |    |      |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Finančni   |  IX.  |C057013 |  3  |  2 leti |  29  |
|kontrolor   |     |    |    |      |    |
|svetovalec  |     |    |    |      |    |
|specialist III|     |    |    |      |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |III.                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– koordiniranje in opravljanje zahtevnejših vsebinskih kontrol |
|davčnih obračunov in napovedi;                 |
|– dostop in uporaba programskih orodij za odkrivanje rizičnih |
|davčnih zavezancev;                      |
|– spremljanje in obravnava rizičnih skupin zavezancev;     |
|– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob |
|neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku;      |
|– vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne|
|osnove in odmere davkov in drugih obveznosti;         |
|– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z zahtevki za vračilo  |
|davkov na podlagi obračunov davka;               |
|– sodelovanje in svetovanje pri zahtevnejših postopkih kontrole|
|in odmere davkov;                       |
|– reševanje pritožb na I. stopnji;               |
|– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje    |
|zahtevnejših gradiv;                      |
|– informiranje davčnih zavezancev;               |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih;        |
|– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih postopkov na I.    |
|stopnji;                            |
|– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.    |
+---------------------------------------------------------------+
51.3 Delovno mesto: FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C057010
+---------------+--------+--------+--------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|        |naziva: |naziva: |št.   |delovne  |Razred: |
|        |    |    |naziva |izkušnje: |     |
+---------------+--------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni    | VII. | C057010|  1  | 7 let  |  32  |
|izterjevalec  |    |    |    |     |     |
|svetovalec I  |    |    |    |     |     |
+---------------+--------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni    | VIII. | C057010|  2  | 4 leta |  30  |
|izterjevalec  |    |    |    |     |     |
|svetovalec II |    |    |    |     |     |
+---------------+--------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni    | IX.  | C057010|  3  | 1 leto |  29  |
|izterjevalec  |    |    |    |     |     |
|svetovalec III |    |    |    |     |     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja     |
|izobrazba:   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |III.                      |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                     |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika; |
|– pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine,  |
|denarne terjatve in vrednostne papirje;            |
|– pripravljanje predlogov za zavarovanje terjatev z vknjižbo  |
|zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah oziroma deležih |
|družbenika;                          |
|– pripravljanje predlogov za uvedbo stečajnega postopka nad  |
|dolžnikom;                           |
|– pripravljanje sklepov razdelitvi kupnine;          |
|– izvajanje najzahtevnejših rubežev in najzahtevnejših     |
|postopkov prodaje premičnin;                  |
|– obravnavanje najzahtevnejših pritožb in drugih vlog     |
|dolžnikov;                           |
|– pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije;          |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;        |
|– vodenje in odločanje v ponovnih postopkih.          |
+---------------------------------------------------------------+
52. Delovno mesto: FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta: C057015
+--------------+---------+--------+-------+-----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |     |    |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+---------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni   | VII.  |C057015 |  1  |  6 let  |  32  |
|svetovalec  |     |    |    | 7 mesecev |     |
|inšpektor I  |     |    |    |      |     |
+--------------+---------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni   | VIII. |C057015 |  2  |  3 leta |  30  |
|svetovalec  |     |    |    | 7 mesecev |     |
|inšpektor II |     |    |    |      |     |
+--------------+---------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni   |  IX.  |C057015 |  3  | 7 mesecev |  29  |
|svetovalec  |     |    |    |      |     |
|inšpektor III |     |    |    |      |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |III.                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje nalog finančnega nadzora;            |
|– opravljanje nalog s carinskega, trošarinskega, davčnega in  |
|ostalih delovnih področij finančne uprave;           |
|– opravljanje kontrol s carinskega, trošarinskega, davčnega in |
|ostalih delovnih področij finančne uprave;           |
|– vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe;       |
|– izvajanje notranjih kontrol in notranjega strokovnega    |
|nadzora;                            |
|– odkrivanje in preprečevanje prekrškov ter kaznivih dejanj, za|
|nadzor katerih je pristojna finančna uprava;          |
|– zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, ki so pomembne|
|za analizo tveganja;                      |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– vodenje evidenc, priprava poročil in analiz z ožjega     |
|delovnega področja;                      |
|– pripravljanje predlogov za organe pregona;          |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
52.1 Delovno mesto: FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C057011
+---------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|        |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|        |    |    |naziva |izkušnje: |     |
+---------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni    | VII. | C057011|  1  |  7 let  |  33  |
|izterjevalec  |    |    |    |      |     |
|svetovalec   |    |    |    |      |     |
|specialist I  |    |    |    |      |     |
+---------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni    | VIII. | C057011|  2  |  4 leta |  31  |
|izterjevalec  |    |    |    |      |     |
|svetovalec   |    |    |    |      |     |
|specialist II |    |    |    |      |     |
+---------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni    | IX.  | C057011|  3  |  1 leto |  30  |
|izterjevalec  |    |    |    |      |     |
|svetovalec   |    |    |    |      |     |
|specialist III |    |    |    |      |     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja     |
|izobrazba:   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |III.                      |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                     |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– pregled poslovne dokumentacije dolžnika za ugotovitev odprtih|
|terjatev in premoženja dolžnika;                |
|– ugotavljanje finančnih tokov poslovanja dolžnikov zaradi   |
|ugotovitve najugodnejšega načina poplačila oziroma dejanskega |
|poplačila dolga;                        |
|– najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika; |
|– pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine,  |
|denarne terjatve in vrednostne papirje;            |
|– pripravljanje predlogov za zavarovanje z vknjižbo zastavne  |
|pravice na dolžnikovih nepremičninah oziroma deležih      |
|družbenika; pripravljanje predlogov za uvedbo stečajnega    |
|postopka nad dolžnikom;                    |
|– pripravljanje sklepov o razdelitvi kupnine;         |
|– izvajanje najzahtevnejših rubežev in izvajanje        |
|najzahtevnejših postopkov prodaje premičnin;          |
|– obravnavanje najzahtevnejših pritožb in drugih vlog     |
|dolžnikov;                           |
|– pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije;          |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;        |
|– vodenje in odločanje v zahtevnejših ponovnih postopkih.   |
+---------------------------------------------------------------+
53. Delovno mesto: FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C057017
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |    |     |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Finančni   | VII. | C057017 |  1  |  6 let  |  33  |
|svetovalec – |    |     |    | 7 mesecev |     |
|inšpektor   |    |     |    |      |     |
|specialist I |    |     |    |      |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Finančni   | VIII. | C057017 |  2  |  3 leta |  31  |
|svetovalec – |    |     |    | 7 mesecev |     |
|inšpektor   |    |     |    |      |     |
|specialist II |    |     |    |      |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Finančni   |  IX. | C057017 |  3  | 7 mesecev |  30  |
|svetovalec – |    |     |    |      |     |
|inšpektor   |    |     |    |      |     |
|specialist III|    |     |    |      |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |III.                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje nalog finančnega nadzora;            |
|– opravljanje zahtevnejših nalog s carinskega, trošarinskega, |
|davčnega in ostalih delovnih področij finančne uprave;     |
|– opravljanje zahtevnejših kontrol s carinskega, trošarinskega,|
|davčnega in ostalih delovnih področij finančne uprave;     |
|– vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe;       |
|– izvajanje notranjih kontrol nad poslovanjem v organizacijskih|
|enotah;                            |
|– odkrivanje in preprečevanje prekrškov ter kaznivih dejanj za |
|nadzor katerih je pristojna finančna uprava;          |
|– vodenje evidenc, priprava poročil in analiz z delovnega   |
|področja organizacijske enote;                 |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– pripravljanje predlogov za organe pregona;          |
|– zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, ki so pomembne|
|za analizo tveganja, druge analize podatkov, priprava poročil; |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
54. Delovno mesto: FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
Šifra delovnega mesta: C057016
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|        |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|        |    |     |naziva |izkušnje: |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    | VII. | C057016 |  1  |  6 let  |  33  |
|svetovalec   |    |     |    | 7 mesecev |    |
|inšpektor   |    |     |    |      |    |
|preiskovalec I |    |     |    |      |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    | VIII. | C057016 |  2  | 3 leta  |  31  |
|svetovalec   |    |     |    | 7 mesecev |    |
|inšpektor   |    |     |    |      |    |
|preiskovalec  |    |     |    |      |    |
|II       |    |     |    |      |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    | IX.  | C057016 |  3  | 7 mesecev |  30  |
|svetovalec   |    |     |    |      |    |
|inšpektor   |    |     |    |      |    |
|preiskovalec  |    |     |    |      |    |
|III      |    |     |    |      |    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja     |
|izobrazba:   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |III.                      |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                     |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje nalog finančnega nadzora;            |
|– preprečevanje, preiskovanje in odkrivanje kršitev predpisov, |
|za nadzor katerih je pristojna finančna uprava;        |
|– vodenje evidenc, priprava poročil in analiz z delovnega   |
|področja organizacijske enote;                 |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– pripravljanje predlogov za organe pregona;          |
|– zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, ki so pomembne|
|za analizo tveganja;                      |
|– sodelovanje v operativnih delovnih skupinah;         |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
54.1 Delovno mesto: FINANČNI INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta: C057014
+--------------+--------+---------+--------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva: |naziva: |št.   |delovne  |Razred: |
|       |    |     |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+--------+---------+--------+-----------+--------+
|Finančni   | VII. | C057014 |  1  |  6 let  |  35  |
|inšpektor I  |    |     |    |      |    |
+--------------+--------+---------+--------+-----------+--------+
|Finančni   | VIII. | C057014 |  2  |  5 let  |  33  |
|inšpektor II |    |     |    |      |    |
+--------------+--------+---------+--------+-----------+--------+
|Finančni   |  IX. | C057014 |  3  | 4 leta  |  31  |
|inšpektor III |    |     |    |      |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |III.                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |– strokovni izpit za inšpektorja        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– vodenje in samostojno odločanje v davčnem postopku ter    |
|opravljanje finančnih nadzorov;                |
|– sodelovanje pri zahtevnejših inšpekcijskih pregledih;    |
|– nadziranje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov;|
|– zbiranje informacij o davčnem zavezancu;           |
|– ugotavljanje neprijavljenih dohodkov in ocenjevanje davčnih |
|osnov;                             |
|– samostojno odločanje v davčnem postopku;           |
|– pregledovanje poslovnih knjig in preverjanje poslovanja;   |
|– vodenje prekrškovnih in upravnih postopkov iz pristojnosti  |
|službe;                            |
|– izvajanje ukrepov v skladu z zakoni ter priprava gradiv v  |
|zvezi s kazenskimi ovadbami;                  |
|– vodenje predpisanih evidenc in sestava poročil na področju  |
|nadzora;                            |
|– nudenje pravne in strokovne pomoči v okviru temeljnih načel |
|postopka.                           |
+---------------------------------------------------------------+
55. Delovno mesto: VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta: C057023
+--------------+--------+---------+-------+------------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane  |Plačni |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne   |Razred: |
|       |    |     |naziva |izkušnje:  |    |
+--------------+--------+---------+-------+------------+--------+
|Višji finančni|  IV. | C057023 |  1  |  6 let  |  39  |
|svetovalec  |    |     |    |      |    |
|inšpektor I  |    |     |    |      |    |
+--------------+--------+---------+-------+------------+--------+
|Višji finančni|  V.  | C057023 |  2  |  5 let  |  37  |
|svetovalec  |    |     |    |      |    |
|inšpektor II |    |     |    |      |    |
+--------------+--------+---------+-------+------------+--------+
|Višji finančni|  VI. | C057023 |  3  |  4 leta  |  35  |
|svetovalec  |    |     |    |      |    |
|inšpektor III |    |     |    |      |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |II.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje nalog finančnega nadzora;            |
|– opravljanje zahtevnejših nalog s carinskega, trošarinskega, |
|davčnega in ostalih delovnih področij finančne uprave;     |
|– opravljanje zahtevnejših kontrol s carinskega, trošarinskega,|
|davčnega in ostalih delovnih področij finančne uprave;     |
|– vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe;       |
|– odkrivanje in preprečevanje prekrškov ter kaznivih dejanj, za|
|nadzor katerih je pristojna finančna uprava;          |
|– vodenje evidenc, priprava poročil in analiz z delovnega   |
|področja organizacijske enote;                 |
|– vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku|
|in izdajanje plačilnega naloga;                |
|– zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, ki so pomembne|
|za analizo tveganja;                      |
|– sodelovanje pri organiziranju dela;             |
|– priprava predlogov za organe pregona;            |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
56. Delovno mesto: VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C057024
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |    |     |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Višji finančni|  IV. | C057024 |  1  |  6 let  |  39  |
|svetovalec  |    |     |    |      |     |
|inšpektor   |    |     |    |      |     |
|specialist I |    |     |    |      |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Višji finančni|  V.  | C057024 |  2  |  5 let  |  37  |
|svetovalec  |    |     |    |      |     |
|inšpektor   |    |     |    |      |     |
|specialist II |    |     |    |      |     |
+--------------+--------+---------+-------+-----------+---------+
|Višji finančni|  VI. | C057024 |  3  |  4 leta |  35  |
|svetovalec  |    |     |    |      |     |
|inšpektor   |    |     |    |      |     |
|specialist III|    |     |    |      |     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |II.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora|
|in kontrol;                          |
|– opravljanje najzahtevnejših nalog s carinskega,       |
|trošarinskega, davčnega in ostalih delovnih področij finančne |
|uprave;                            |
|– opravljanje najzahtevnejših kontrol s carinskega,      |
|trošarinskega, davčnega in ostalih delovnih področij finančne |
|uprave;                            |
|– koordiniranje izvajanja nadzornih nalog finančne uprave in  |
|izvajanje notranjega strokovnega nadzora;           |
|– vodenje evidenc, priprava poročil in analiz z delovnega   |
|področja organizacijske enote;                 |
|– sodelovanje pri organiziranju dela;             |
|– sodelovanje pri projektih, pri izpopolnjevanju in      |
|usposabljanju delavcev organa;                 |
|– odkrivanje in preprečevanje prekrškov ter kaznivih dejanj, za|
|nadzor katerih je pristojna finančna uprava;          |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
56.1 Delovno mesto: FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C057018
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|        |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|        |    |     |naziva |izkušnje: |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    | IV.  | C057018 |  1  |  6 let  |  39  |
|izterjevalec  |    |     |    |      |    |
|višji     |    |     |    |      |    |
|svetovalec I  |    |     |    |      |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    |  V.  | C057018 |  2  |  4 leta |  37  |
|izterjevalec  |    |     |    |      |    |
|višji     |    |     |    |      |    |
|svetovalec II |    |     |    |      |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Finančni    | VI.  | C057018 |  3  |  2 leti |  35  |
|izterjevalec  |    |     |    |      |    |
|višji     |    |     |    |      |    |
|svetovalec III |    |     |    |      |    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja     |
|izobrazba:   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |II.                      |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                     |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– pregled poslovne dokumentacije dolžnika za ugotovitev odprtih|
|terjatev in premoženja dolžnika;                |
|– ugotavljanje finančnih tokov poslovanja dolžnikov zaradi   |
|ugotovitve najugodnejšega načina poplačila oziroma dejanskega |
|poplačila dolga;                        |
|– zahtevnejše ugotavljanje premoženja dolžnika;        |
|– pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine,  |
|denarne terjatve in vrednostne papirje;            |
|– pripravljanje predlogov prijave državnemu tožilstvu zaradi  |
|odtujitve, poškodovanja ali uničenja zarubljenega premoženja; |
|– izvajanje najzahtevnejših rubežev in najzahtevnejših     |
|postopkov prodaje premičnin;                  |
|– obravnavanje najzahtevnejših pritožb in drugih vlog     |
|dolžnikov;                           |
|– pripravljanje predlogov za odpis obveznosti;         |
|– ugotavljanje neizterljivosti;                |
|– pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije;          |
|– pripravljanje predlogov za zavarovanje terjatev z vknjižbo  |
|zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah oziroma deležih |
|družbenika;                          |
|– pripravljanje predlogov za izvršbo na dolžnikove nepremičnine|
|oziroma deležih družbenika;                  |
|– pripravljanje predlogov za uvedbo stečajnega postopka nad  |
|dolžnikom;                           |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;        |
|– vodenje in odločanje v najzahtevnejših ponovnih postopkih;  |
|– pripravljanje strokovnih gradiv;               |
|– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje uslužbencev. |
+---------------------------------------------------------------+
56.2 Delovno mesto: FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C057019
+---------------+--------+--------+--------+----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|        |naziva: |naziva: |št.   |delovne  |Razred: |
|        |    |    |naziva |izkušnje: |     |
+---------------+--------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni    | IV.  |C057019 |  1  | 6 let  |  39  |
|izterjevalec  |    |    |    |     |     |
|višji     |    |    |    |     |     |
|svetovalec   |    |    |    |     |     |
|specialist I  |    |    |    |     |     |
+---------------+--------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni    |  V.  |C057019 |  2  | 4 leta |  37  |
|izterjevalec  |    |    |    |     |     |
|višji     |    |    |    |     |     |
|svetovalec   |    |    |    |     |     |
|specialist II |    |    |    |     |     |
+---------------+--------+--------+--------+----------+---------+
|Finančni    | VI.  |C057019 |  3  | 2 leti |  35  |
|izterjevalec  |    |    |    |     |     |
|višji     |    |    |    |     |     |
|svetovalec   |    |    |    |     |     |
|specialist III |    |    |    |     |     |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja     |
|izobrazba:   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |II.                      |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                     |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– najzahtevnejše ugotavljanje premoženja dolžnika,       |
|pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine    |
|oziroma vrednostne papirje; izvajanje najzahtevnejših postopkov|
|prodaje;                            |
|– pripravljanje predlogov za zavarovanje terjatev z vknjižbo  |
|zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah oziroma deležih |
|družbenika;                          |
|– pripravljanje predlogov prijave državnemu tožilstvu zaradi  |
|odtujitve, poškodovanja ali uničenja zarubljenega premoženja; |
|– pripravljanje predlogov za izvršbo na dolžnikove nepremičnine|
|oziroma poslovne deleže v družbi;               |
|– pripravljanje predlogov za začetek stečajnega postopka nad  |
|dolžnikom;                           |
|– pripravljanje predlogov zaradi odtujitve, uničenje      |
|zarubljenega premoženja;                    |
|– izvajanje najzahtevnejših rubežev;              |
|– obravnavanje najzahtevnejših pritožb dolžnikov;       |
|– pripravljanje predlogov za odpis obveznosti;         |
|– ugotavljanje neizterljivosti;                |
|– pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije;          |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;        |
|– pripravljanje strokovnih gradiv;               |
|– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje uslužbencev. |
+---------------------------------------------------------------+
56.3 Delovno mesto: FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C057020
+--------------+---------+---------+--------+----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva: |naziva: |št.   |delovne  |Razred: |
|       |     |     |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+---------+---------+--------+----------+--------+
|Finančni   |  IV.  | C057020 |  1  | 6 let  |  39  |
|kontrolor   |     |     |    |     |    |
|višji     |     |     |    |     |    |
|svetovalec I |     |     |    |     |    |
+--------------+---------+---------+--------+----------+--------+
|Finančni   |  V.  | C057020 |  2  | 4 leta |  37  |
|kontrolor   |     |     |    |     |    |
|višji     |     |     |    |     |    |
|svetovalec II |     |     |    |     |    |
+--------------+---------+---------+--------+----------+--------+
|Finančni   |  VI.  | C057020 |  3  | 2 leti |  35  |
|kontrolor   |     |     |    |     |    |
|višji     |     |     |    |     |    |
|svetovalec III|     |     |    |     |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |II.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– dostop in uporaba programskih orodij za odkrivanje rizičnih |
|davčnih zavezancev;                      |
|– spremljanje in obravnava rizičnih skupin zavezancev;     |
|– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob |
|neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku;      |
|– vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne|
|osnove in odmere davkov in drugih obveznosti;         |
|– vodenje najzahtevnejših postopkov v zvezi z zahtevki za   |
|vračilo davkov na podlagi obračunov davka;           |
|– sodelovanje in svetovanje pri najzahtevnejših postopkih   |
|kontrole oziroma nadzora in odmere davkov;           |
|– reševanje najzahtevnejših pritožb na I. stopnji;       |
|– zbiranje in urejanje podatkov za oblikovanje najzahtevnejših |
|gradiv za izvajanje postopkov dela kontrole;          |
|– samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in |
|drugih zahtevnih gradiv;                    |
|– informiranje davčnih zavezancev;               |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih;        |
|– vodenje najzahtevnejših upravnih in davčnih postopkov na I. |
|stopnji;                            |
|– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.      |
+---------------------------------------------------------------+
56.4 Delovno mesto: FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
Šifra delovnega mesta: C057021
+--------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni  |
|       |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|       |    |    |naziva |izkušnje: |     |
+--------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni   |  IV. | C057021|  1  |  6 let  |  39  |
|kontrolor   |    |    |    |      |     |
|višji     |    |    |    |      |     |
|svetovalec  |    |    |    |      |     |
|specialist I |    |    |    |      |     |
+--------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni   |  V.  | C057021|  2  | 4 leta  |  37  |
|kontrolor   |    |    |    |      |     |
|višji     |    |    |    |      |     |
|svetovalec  |    |    |    |      |     |
|specialist II |    |    |    |      |     |
+--------------+--------+--------+-------+-----------+---------+
|Finančni   |  VI. | C057021|  3  | 2 leti  |  35  |
|kontrolor   |    |    |    |      |     |
|višji     |    |    |    |      |     |
|svetovalec  |    |    |    |      |     |
|specialist III|    |    |    |      |     |
+--------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja     |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+-----------------------------------------------+
|Karierni   |II.                      |
|razred:    |                        |
+--------------+-----------------------------------------------+
|Plačna    |C                       |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                     |
|razred:    |                        |
+--------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+--------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– koordiniranje in opravljanje zahtevnejših vsebinskih kontrol|
|odmer, obračunov in napovedi iz pristojnosti finančne uprave; |
|– koordiniranje izvajanja najzahtevnejših upravnih postopkov s|
|področja izdaje dovoljenj, povračil ali odpustov dajatev,   |
|vknjižb in naknadnih vknjižb dajatev;             |
|– koordiniranje izvajanje nadzornih nalog finančne uprave;  |
|– izvajanje notranjega strokovnega nadzora;          |
|– sodelovanje pri pripravi, dostopu in uporabi programskih  |
|orodij za odkrivanje rizičnih davčnih zavezancev in strank v |
|postopku, ki ga vodi finančna uprava;             |
|– priprava standardov in tehnik za spremljanje in obravnavo  |
|rizičnih skupin zavezancev in strank v postopku;       |
|– sodelovanje oziroma oblikovanje sistemskih rešitev,     |
|metodologij in delovnih postopkov za izvajanje predpisov iz  |
|pristojnosti finančne uprave;                 |
|– sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami finančne  |
|uprave, drugimi organi in mednarodnimi organizacijami;    |
|– priprava priročnikov in navodil za delo;          |
|– samostojna priprava razvojnih projektov, zahtevnih analiz, |
|informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;        |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih;       |
|– sodelovanje pri reševanju najzahtevnejših pritožb na I.   |
|stopnji;                           |
|– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;      |
|– spremljanje in analiziranje učinkov izvajanja metodologij in|
|delovnih postopkov;                      |
|– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje s področja |
|dela.                             |
+--------------------------------------------------------------+
57. Delovno mesto: VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta: C057022
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva: |naziva: |št.   |delovne  |Razred: |
|       |     |    |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Višji finančni|  IV.  |C057022 |  1  |  6 let  |  41  |
|inšpektor I  |     |    |    |      |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Višji finančni|  V.  |C057022 |  2  |  5 let  |  39  |
|inšpektor II |     |    |    |      |    |
+--------------+---------+--------+--------+-----------+--------+
|Višji finančni|  VI.  |C057022 |  3  | 4 leta  |  37  |
|inšpektor III |     |    |    |      |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja      |
|izobrazba:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |II.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |– strokovni izpit za inšpektorja        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– vodenje in samostojno odločanje v postopku finančnega nadzora|
|iz pristojnosti finančne uprave;                |
|– nadziranje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja    |
|obveznih dajatev;                       |
|– analiza računovodskih izkazov in priprava profila zavezanca |
|za potrebe finančnega nadzora;                 |
|– opravljanje najzahtevnejših preiskav in inšpekcijskih    |
|pregledov;                           |
|– predlaganje standardov, postopkov in tehnik za področje   |
|davčnih preiskav in sodelovanje pri njihovi pripravi;     |
|– samostojno odločanje v davčnem postopku;           |
|– pregledovanje poslovnih knjig in preverjanje poslovanja;   |
|– vodenje prekrškovnih in upravnih postopkov iz pristojnosti  |
|službe;                            |
|– izvajanje ukrepov v skladu z zakoni ter priprava gradiv v  |
|zvezi s kazenskimi ovadbami;                  |
|– vodenje predpisanih evidenc;                 |
|– samostojno oblikovanje poročila o stanju na področju dela  |
|inšpekcijskega organa;                     |
|– sodelovanje v projektnih skupinah na področju priprave    |
|metodoloških postopkov in navodil, sodelovanje z drugimi    |
|organi;                            |
+---------------------------------------------------------------+
|– sodelovanje pri načrtovanju, koordinaciji in usmerjanju dela |
|organa s področja finančnega nadzora;             |
|– sodelovanje v najzahtevnejših projektih;           |
|– pripravljanje poročil, odgovorov in pojasnil z delovnega   |
|področja organa;                        |
|– izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev organa;      |
|– sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organizacijskimi |
|enotami, domačimi in tujimi organi in organizacijami;     |
|– načrtovanje in sodelovanje pri izdelavi računalniške podpore |
|za izvajanje postopkov;                    |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
58. Delovno mesto: VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
Šifra delovnega mesta: C057025
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra  |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|        |naziva: |naziva: |št.  |delovne  |Razred: |
|        |    |     |naziva |izkušnje: |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Višji finančni | IV.  | C057025 |  1  |  6 let  |  39  |
|svetovalec   |    |     |    |      |    |
|inšpektor   |    |     |    |      |    |
|preiskovalec I |    |     |    |      |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Višji finančni |  V.  | C057025 |  2  |  5 let  |  37  |
|svetovalec   |    |     |    |      |    |
|inšpektor   |    |     |    |      |    |
|preiskovalec  |    |     |    |      |    |
|II       |    |     |    |      |    |
+---------------+--------+---------+-------+-----------+--------+
|Višji finančni | VI.  | C057025 |  3  |  4 leta |  35  |
|svetovalec   |    |     |    |      |    |
|inšpektor   |    |     |    |      |    |
|preiskovalec  |    |     |    |      |    |
|III      |    |     |    |      |    |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Predpisana   |Najmanj visoka strokovna/prva stopnja     |
|izobrazba:   |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Karierni    |II.                      |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Plačna     |C                       |
|skupina:    |C5                       |
|Plačna     |                        |
|podskupina:  |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/1                     |
|razred:    |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– opravljanje finančnih preiskav;               |
|– opravljanje zahtevnih del v zvezi z obdelavo, zbiranjem in  |
|izmenjavo operativnih informacij za potrebe finančne preiskave;|
|– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kršitev davčnih,  |
|carinskih in drugih predpisov, za katere je pristojna služba; |
|– vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;        |
|– priprava kazenskih ovadb in naznanil kaznivih dejanj;    |
|– vodenje evidenc ter priprava poročil na področju finančnih  |
|preiskav;                           |
|– razvijanje metod in tehnik preprečevanja in odkrivanja    |
|finančnih ter drugih kršitev iz pristojnosti službe;      |
|– sodelovanje v delovnih skupinah doma in v tujini;      |
|– sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami, drugimi   |
|organi in organizacijami;                   |
|– pripravljanje analiz in poročil.               |
+---------------------------------------------------------------+
59. Delovno mesto: FINANČNI SVETNIK
Šifra delovnega mesta: C057026
+--------------+--------+----------+-------+-----------+--------+
|Nazivi:    |Stopnje |Šifra   |Zap.  |Zahtevane |Plačni |
|       |naziva: |naziva:  |št.  |delovne  |Razred: |
|       |    |     |naziva |izkušnje: |    |
+--------------+--------+----------+-------+-----------+--------+
|Višji finančni|  II. | C057026 |  1  |  7 let  |  44  |
|svetnik    |    |     |    |      |    |
+--------------+--------+----------+-------+-----------+--------+
|Finančni   | III. | C057026 |  2  |  6 let  |  41  |
|svetnik    |    |     |    |      |    |
+--------------+------------------------------------------------+
|Predpisana  |Univerzitetna ali visoka strokovna s      |
|izobrazba:  |specializacijo oziroma magisterijem/druga    |
|       |stopnja                     |
+--------------+------------------------------------------------+
|Karierni   |I.                       |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Plačna    |C                        |
|skupina:   |C5                       |
|Plačna    |                        |
|podskupina:  |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Tarifni    |VII/2                      |
|razred:    |                        |
+--------------+------------------------------------------------+
|Posebni    |– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi  |
|pogoji:    |                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Naloge:                            |
|– koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora|
|in najzahtevnejših kontrol;                  |
|– strateško načrtovanje in usmerjanje dela organa;       |
|– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektih;     |
|– izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev organa;      |
|– sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja   |
|organa;                            |
|– pripravljanje poročil, odgovorov in pojasnil z delovnega   |
|področja organa;                        |
|– sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organizacijskimi |
|enotami, domačimi in tujimi organi in organizacijami;     |
|– spremljanje mednarodnih aktivnosti z delovnega področja   |
|organa;                            |
|– nadziranje in kontroliranje dela notranjih organizacijskih  |
|enot ter zagotavljanje strokovne pomoči;            |
|– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali |
|drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.     |
+---------------------------------------------------------------+
«.
10. člen
V prilogi II – Uradniški položaji, se črta številka B.11 »Vodja referata v Generalnem carinskem uradu v oddelkih na področju carinskih preiskav«.
Pri številki D.1 se poimenovanje položaja »Načelnik upravne enote in direktor davčnega ter carinskega urada z več kot 50.000 prebivalci, vodja oziroma direktor območne enote z več kot 300 delovnimi mesti« spremeni tako, da se glasi: »Načelnik upravne enote in direktor finančnega urada z več kot 50.000 prebivalci, vodja oziroma direktor območne enote z več kot 300 delovnimi mesti«.
Pri številki D.2 se poimenovanje položaja »Načelnik upravne enote in direktor davčnega urada z do 50.000 prebivalcev, vodja območne enote z več kot 10 do 300 delovnimi mesti« spremeni tako, da se glasi: »Načelnik upravne enote in direktor finančnega urada z do 50.000 prebivalcev, vodja območne enote z več kot 10 do 300 delovnimi mesti«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest finančne uprave se s to uredbo uskladi najkasneje do 1. avgusta 2014.
Do 1. januarja 2015 se za finančne urade štejejo dosedanji davčni in carinski uradi, katerih naloge, krajevno pristojnost, območje in sedež so določeni v aktu iz drugega odstavka 9. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14).
Do 1. januarja 2015 se za davčne in carinske urade uporabljajo določbe Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 − popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14 in 28/14), v delu, ki ureja notranjo organizacijo davčnega in carinskega urada.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2014.
Št. 00717-20/2014
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EVA 2014-1711-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica