Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1737. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 4564.

Na podlagi 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 18/07 – popr., 26/10, 109/12 – ZTro-M, 9/13 in 15/14) se v drugem odstavku 6.a člena pika na koncu druge alineje nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– podatkovni element 16 f – dodatne informacije, s podatki o kraju pretovora in nazivu novega prevoznika v primeru če se več pošiljk združi skupaj na eno prevozno sredstvo (zbirni prevoz).«.
2. člen
V prvem odstavku 27. člena se v prvi alineji besedilo »in električno energijo« črta.
3. člen
V prvem odstavku 41. člena se v napovednem stavku za besedilom »za električno energijo« doda besedilo »oziroma zemeljski plin iz omrežja«.
4. člen
V prvem odstavku 43. člena se v četrti alineji pomišljaj in besedilo »mineralna olja in plin« črtata.
V šesti alineji se za besedilom »za električno energijo« doda besedilo »in zemeljski plin iz omrežja«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Trošarinski zavezanec za električno energijo oziroma zemeljski plin iz omrežja mora za davčno obdobje carinskemu organu do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja predložiti zbirno poročilo o celotnem prometu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom iz omrežja ter podatke o poračunani količini v tem obdobju za pretekla davčna obdobja.«.
5. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(prijava drobnoprodajnih cen tobačnih izdelkov)
Oseba iz devetega odstavka 51. člena zakona prijavi drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov na obrazcu VZD-CIG, ki je Priloga 13 tega pravilnika in njegov sestavni del.«.
6. člen
Obrazci iz Prilog 8, 9, 10, 10a in 11 se nadomestijo z novimi obrazci iz Prilog 8, 9, 10, 10a in 11, ki so priloge tega pravilnika in njegov sestavni del.
7. člen
Za Prilogo 12 se doda nova Priloga 13, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-361/2014/21
Ljubljana, dne 4. junija 2014
EVA 2014-1611-0040
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost