Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1736. Pravilnik o službeni izkaznici policistov, stran 4560.

Na podlagi šestega odstavka 43. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici policistov
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec službene izkaznice policistov ter postopek njene izdaje, zamenjave in vrnitve.
2. člen
(1) Službena izkaznica policistov je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacijske kartice,
– značke z znakom policije ali kriminalistične policije (v nadaljnjem besedilu: značka).
(2) Službena izkaznica je veljavna, če vsebuje vse dele, določene v prejšnjem odstavku.
(3) Značko z znakom policije uporabljajo vsi policisti, razen policistov – kriminalistov Uprave kriminalistične policije in policistov – kriminalistov sektorja kriminalistične policije na policijski upravi (v nadaljnjem besedilu: policist kriminalistične policije), ki uporabljajo značko z znakom kriminalistične policije.
3. člen
(1) Usnjeni ovitek je iz črnega usnja, velikosti 7 x 10,5 cm. Na sprednji strani usnjenega ovitka je v slepem tisku vtisnjen znak policije.
(2) Na zgornji notranji strani usnjenega ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice. Na spodnjo notranjo stran ovitka je vstavljena značka, ki se da odpeti.
4. člen
(1) Identifikacijska kartica je velika 8,5 x 5,5 cm.
(2) Osnovna barva identifikacijske kartice je bela, logotip Policije se tiska modro, moder je tudi napis Policija na svetlo modri podlagi, napis Kriminalistična policija je črn na zeleni podlagi, ostali napisi so črni.
(3) Policistom in policistom kriminalistične policije, ki opravljajo naloge policije na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izda identifikacijska kartica z besedilom v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
5. člen
Grafični prikaz značk z znakom policije in kriminalistične policije ter obrazci identifikacijskih kartic so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Registrska številka identifikacijske kartice je enaka številki značke, ki je vtisnjena na zadnji strani značke in pomeni hkrati tudi številko službene izkaznice.
7. člen
Notranja organizacijska enota ministrstva za notranje zadeve, pristojna za kadrovske zadeve (v nadaljnjem besedilu: enota, pristojna za kadrovske zadeve), izvaja administrativno tehnične zadeve in druge naloge v zvezi z izdajo službenih izkaznic ter v kadrovski evidenci policije evidentira datum izdaje in registrsko številko službene izkaznice.
8. člen
(1) Službena izkaznica se izda tudi pomožnim policistom.
(2) Predlog za izdajo službene izkaznice za pomožne policiste vloži notranja organizacijska enota policije, pristojna za pomožno policijo.
9. člen
(1) Službeno izkaznico pomožnega policista hrani policijska uprava, v katero je s pogodbo pomožni policist razporejen.
(2) Službena izkaznica se izroči pomožnemu policistu samo v primerih in za čas, ko ima pri opravljanju nalog enake pravice, dolžnosti ter pooblastila kot policisti v skladu s četrtim odstavkom 101. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14; v nadaljnjem besedilu: zakon).
10. člen
Službene izkaznice ni dovoljeno posojati, odtujiti, zastavljati ali uporabljati v nasprotju z namenom, za katerega je izdana.
11. člen
Službena izkaznica preneha veljati z dnem:
1. ko imetniku preneha delovno razmerje v policiji ali je premeščen na delovno mesto, na katerem nima statusa policista;
2. ko je imetniku odvzeta pravica izvajati policijska pooblastila.
12. člen
(1) O pogrešitvi službene izkaznice mora imetnik nemudoma obvestiti svojega vodjo, ki o pogrešitvi službene izkaznice obvesti enoto, pristojno za kadrovske zadeve, in notranjo organizacijsko enoto Generalne policijske uprave, pristojno za notranjo varnost.
(2) O poškodbi službene izkaznice ali katerega njenih delov mora imetnik obvestiti enoto, pristojno za kadrovske zadeve, ki poskrbi za zamenjavo službene izkaznice ali njenega dela.
(3) Poškodovane dele službene izkaznice se komisijsko uniči. Komisija, ki jo imenuje minister za notranje zadeve, je sestavljena iz dveh predstavnikov policije in enega predstavnika enote, pristojne za kadrovske zadeve.
13. člen
(1) Policist kriminalistične policije, ki je premeščen na delovno mesto v uniformirano policijo ali v drugo notranjo organizacijsko enoto policije, identifikacijsko kartico in značko z znakom kriminalistične policije z dnem dokončnosti odločbe o premestitvi vrne enoti, pristojni za kadrovske zadeve, ki mu izda novo identifikacijsko kartico in značko z znakom policije.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za policiste, ki so premeščeni na delovno mesto v kriminalistični policiji.
(3) V roku 15 dni po prenehanju pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji, mora policijska uprava, v katero je bil pomožni policist razporejen, službeno izkaznico vrniti enoti, pristojni za kadrovske zadeve.
14. člen
Policist, ki:
1. mu je prenehalo delovno razmerje v policiji,
2. je premeščen na delovno mesto, na katerem nima statusa policista,
3. mu generalni direktor policije z odločbo odvzame pravico izvajati policijska pooblastila (61. člen zakona),
4. mu generalni direktor policije z odločbo začasno odvzame pravico izvajati policijska pooblastila (62. člen zakona),
5. mu generalni direktor policije s sklepom prepove opravljati delo ali ga začasno odstrani z dela ali z delovnega mesta (63. člen zakona),
6. mu vodja enote ali uslužbenec, ki ga nadomešča, prepove opravljanje dela (78. člen zakona),
mora z dnem, ko postane odločba oziroma sklep izvršljiv, službeno izkaznico izročiti svojemu vodji, ki jo v primeru iz 1., 2. in 3. točke tega člena pošlje enoti, pristojni za kadrovske zadeve, v primeru iz 4., 5. in 6. točke pa jo hrani sam.
15. člen
(1) Ne glede na 1. točko prejšnjega člena lahko policist ob upokojitvi zadrži službeno izkaznico, če to pisno sporoči enoti, pristojni za kadrovske zadeve.
(2) Ob prenehanju delovnega razmerja vodja policista preveri, ali je policist izpolnil zahtevo iz prejšnjega odstavka in fizično uniči identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek tako, da istočasno preluknja identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek z luknjačem vsaj na dveh mestih. Uničeno identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek se vrne policistu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Identifikacijske kartice iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika se izdajo v roku dveh let od uveljavitve tega pravilnika.
17. člen
Službene izkaznice, izdane na podlagi Pravilnika o službeni izkaznici policistov (Uradni list RS, št. 6/01, 100/08 in 15/13 – ZODPol), ostanejo v veljavi in uporabi.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o službeni izkaznici policistov (Uradni list RS, št. 6/01, 100/08 in 15/13 – ZODPol).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-103/2014
Ljubljana, dne 10. junija 2014
EVA 2013-1711-0076
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost