Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1735. Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, stran 4554.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi
1 člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše zahteve za izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in vodenje podatkov o uporabljenih metodah za nadzor škodljivih organizmov v skladu s Prilogo III Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič popravljeno s popravkom (UL L št. 161 z dne 29. 6. 2010, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/128/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi v zakonu, ki ureja fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), in zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
3 člen
(splošne zahteve)
(1) Uporabnik FFS za poklicno rabo za izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi uporablja način varstva, ki z optimalno kombinacijo preventivnih ukrepov, metod varstva rastlin z nizkim tveganjem in FFS za poklicno rabo zagotavlja zdravo rast rastlin in omogoča obvladovanje škodljivih organizmov. Redno mora pregledovati svoje posevke in nasade, opazovati pojav škodljivih organizmov in na podlagi lastne presoje in lastnih izkušenj izbrati najprimernejšo metodo varstva rastlin.
(2) Za obvladovanje škodljivih organizmov uporabnik FFS za poklicno rabo upošteva tudi informacije o pragu škodljivosti, če te obstajajo, o primernem času za uporabo FFS ter nasvete o uporabi tistih FFS, ki so čim bolj specifična in učinkovita glede na namen uporabe in imajo najmanj neželenih učinkov na zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje, ter uporabi metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. Te informacije zagotavljajo izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, objavlja pa jih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na svoji spletni strani.
(3) Uporabnik FFS za poklicno rabo mora izvajati integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi v skladu s tem pravilnikom na vseh obdelovalnih površinah, ki so v njegovi lasti, zakupu ali najemu.
4. člen
(preventivni ukrepi)
(1) Uporabnik FFS za poklicno rabo mora pridelavo načrtovati in izvajati tako, da izvaja v tem členu navedene preventivne ukrepe s ciljem preprečiti razvoj škodljivih organizmov in plevela.
(2) Pri pridelavi kmetijskih rastlin na njivah se mora izvajati ustrezen kolobar na najmanj 50 % njivskih površin. Kot ustrezen kolobar se šteje vsak kolobar, ki ustreza izbrani tehnologiji pridelave, in kot takega lahko štejemo dvoletni kolobar, priporočljiv pa je triletni. Ne glede na prejšnji stavek se lahko koruza na vseh njivskih površinah gospodarstva v monokulturi prideluje največ tri leta.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so trave, travno-deteljne mešanice in deteljno-travne mešanice na njivah del kolobarja in so lahko na istem zemljišču več kot tri leta.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se za dveletni kolobar štejejo tudi praha, podsevki in dosevki.
(5) Za optimalno rast pridelka se poskrbi z uravnoteženim gnojenjem z organskimi in mineralnimi gnojili v skladu s potrebami rastlin ter namakalnimi tehnikami, kjer je to mogoče.
(6) Za zagotavljanje zdrave rasti pridelka se daje prednost uporabi odpornih sort oziroma semenu ali sadilnemu materialu, ki izpolnjuje pogoje v skladu s predpisi o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(7) Kadar je to smiselno (npr. po končanem delu na določeni površini ali na koncu delovnega dne), je treba mehanizacijo in opremo, ki se uporablja pri delu z rastlinami, po uporabi očistiti, da se prepreči razširjanje škodljivih organizmov.
5. člen
(metode varstva rastlin z nizkim tveganjem)
(1) Za obvladovanje škodljivih organizmov se lahko uporabljajo naslednje metode varstva rastlin z nizkim tveganjem:
– mehansko ali fizikalno zatiranje plevela (strojno ali ročno),
– mehansko ali fizikalno odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin, ali delov rastlin ali škodljivih organizmov,
– uporaba FFS, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim tveganjem, registriranih oziroma dovoljenih v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva,
– uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, dovoljenih z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin,
– uporaba osnovnih snovi, za katere v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva, ni treba pridobiti odločbe o registraciji ali dovoljenja, in
– uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeno z izvedbeno Uredbo komisije (EU) št. 392/2013 z dne 29. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo (UL L št. 118 z dne 30. 4. 2013, str. 5), če niso že urejeni z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi Direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (EU) št. 518/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 72).
(2) Seznami iz tretje, četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka so dostopni na spletni strani ministrstva.
6. člen
(uporaba FFS za poklicno rabo)
(1) Uporabnik lahko uporabi FFS za poklicno rabo takrat, kadar presodi, da z metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem iz prejšnjega člena ni mogoče doseči zadovoljivega učinka pri obvladovanju škodljivih organizmov.
(2) Pri uporabi FFS za poklicno rabo je treba upoštevati navodila in etiketo proizvajalca glede načina uporabe FFS, da se prepreči razvoj odpornosti škodljivega organizma ali plevela na FFS, predvsem dosledno upoštevati vsa predpisana opozorila, zlasti opozorila o varnostnih pasovih do voda, varstvu čebel in drugih neciljnih organizmov ter druga opozorila o omejitvi uporabe, ki so navedena na etiketi in navodilu za uporabo FFS in glede uporabe osebne varovalne opreme pri tretiranju.
7 člen
(vodenje podatkov)
(1) Uporabnik FFS za poklicno rabo mora voditi podatke o uporabi metod varstva rastlin iz 5. člena tega pravilnika, uspešnosti uporabljenih ukrepov in metod in jih hraniti skupaj s podatki o uporabi FFS in račune, s katerimi zagotavlja sledljivost od nakupa do uporabe FFS, kar omogoča preverjanje vrste, količine in uporabe FFS.
(2) Podatki o uporabi FFS in metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem se vodijo na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Podatke o izvedbi kolobarja iz 4. člena tega pravilnika se spremlja na podlagi podatkov iz preteklih let.
(3) Podatki o uporabi FFS v objektih za tretiranje semena se vodijo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Račune od nakupa FFS, s katerimi zagotavlja sledljivost od nakupa do uporabe FFS, mora uporabnik FFS za poklicno rabo hraniti skupaj s podatki o uporabi FFS. Podatke o uporabi FFS in račune od nakupa FFS mora uporabnik dati na vpogled fitosanitarnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
(5) Podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko vodijo v papirni oziroma elektronski obliki.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 8. člen Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03, 5/07, 30/09 in 83/12 – ZFfS-1)
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Št. 007-486/2013
Ljubljana, dne 23. maja 2014
EVA 2012-2330-0261
mag. Dejan Židan l.r.
Minister za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost