Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1642. Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, stran 4381.

Na podlagi, 9. in 11. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12), Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Odločbe Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu št. 0141-43/2011/40 z dne 20. 2. 2014, 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09, 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. izredni seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Jesenice kot ustanoviteljica Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice preoblikuje samostojni visokošolski zavod Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju: FZJ), zaradi opravljanja znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti in dejavnosti izvajanja študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah s področja zdravstva in družboslovja v povezavi z zdravstvom.
2. člen
Območje, na katerem deluje FZJ, je območje Občine Jesenice.
FZJ lahko ustanovi dislocirane enote, kjer izvaja akreditirane študijske programe na terciarnem nivoju izobraževanja, druge oblike kontinuiranega profesionalnega izobraževanja in znanstveno raziskovalno ter razvojno delo.
O ustanovitvi dislociranih enot izven sedeža FZJ mora FZJ pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice. Pred njihovo akreditacijo razpravljata in odločata tudi senat in upravni odbor FZJ. Dislocirane enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu.
FZJ lahko v okviru svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanoviteljice ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo, če je to v interesu nadaljnjega razvoja FZJ in razvoja visokega šolstva in znanstveno raziskovalnega dela v regiji in širše. Predhodno o tem razpravljata in odločata senat in upravni odbor FZJ, ki podata predlog ustanoviteljici.
II. STATUSNE OPREDELITVE
3. člen
Ime visokošolskega zavoda je: FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE.
Skrajšano ime zavoda je: FZJ.
Sedež zavoda je Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Zavod lahko spremeni ime in sedež ob soglasju z ustanoviteljico.
Visokošolski zavod v mednarodnem poslovanju uporablja naslednje ime:
FACULTY OF HEALTH CARE JESENICE.
Skrajšano ime v angleščini je: FHCJ.
4. člen
FZJ ima pečat okrogle oblike, s premerom 35 mm in napisom »Fakulteta za zdravstvo Jesenice« ter grbom Republike Slovenije.
Pečat uporablja FZJ v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in drugim osebam ter za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
V mednarodnem poslovanju FZJ uporablja pečat z mednarodnim imenom »Faculty of Health Care Jesenice«. Pod grbom Republike Slovenije se navede ime države »Slovenia«.
Navodila za uporabo pečata so urejena v navodilih zavoda o žigih.
5. člen
Fakulteta za zdravstvo Jesenice je fakulteta in je samostojna pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določne z zakonom, s tem aktom in s statutom FZJ.
6. člen
FZJ izvaja nacionalni program visokega šolstva na področju akreditiranih programov in nacionalni znanstveno-raziskovalni in razvojni program ter opravlja druge, z zakonom in odlokom, določene dejavnosti.
FZJ je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna.
Svojo avtonomijo uresničuje s tem, da v izvajanju študijske, znanstveno-raziskovalne, izobraževalne in razvojno-inovacijske dejavnosti samostojno:
– oblikuje strategijo svojega razvoja,
– določa pravila svoje notranje organizacije in delovanja,
– oblikuje in sprejema študijske in znanstveno raziskovalne programe ter določa način njihovega izvajanja,
– sprejema merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
– izvaja izobraževalno, raziskovalno in razvojno delo,
– odloča o vključevanju visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v delo visokošolskega zavoda,
– odloča o oblikah študijske, znanstveno-raziskovalnega in pedagoško-izobraževalnega sodelovanja z drugimi organizacijami,
– odloča o volitvah, imenovanjih in odpoklicu organov v skladu s statutom in pravilniki visokošolskega zavoda,
– upravlja s premoženjem v skladu z določili področne zakonodaje ter s sklenjeno pogodbo o upravljanju.
III. DEJAVNOST FZJ
7. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
47.621 Trgovina drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.12 Obratovanje spletnih portalov
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.1 Oglaševanje
74.300 Prevajanje in tolmačenje
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.9 Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.9 Dejavnost drugih članskih organizacij
91.011 Dejavnost knjižnic
93.190 Druge športne dejavnosti.
8. člen
Glavno študijsko področje delovanja FZJ po ISCED klasifikaciji je zdravstvo (72), vendar so študijski programi FZJ tesno povezani tudi z družbenimi vedami (31) in z upravnimi vedami (34).
Glavna znanstvena disciplina po Frascatijevi klasifikaciji je medicinska veda, vendar je znanstveno raziskovalno delo FZJ interdisciplinarno z družboslovnimi vedami.
Dejavnost FZJ obsega:
– visokošolsko izobraževanje na vseh bolonjskih stopnjah izobraževanja, v skladu z akreditiranimi študijskimi programi fakultete, ki jih izvaja sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini;
– dejavnost znanstvenega, raziskovalnega (temeljnega in aplikativnega) in razvojnega dela z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok;
– dejavnost mednarodnega delovanja (izmenjave študentov, učiteljev, raziskovalcev, raziskovalni projekti, skupni študijski programi, mednarodni študijski programi idr.);
– dejavnost podiplomskega profesionalnega izobraževanja na področju zdravstva in v povezavi z družboslovjem z ekspertnim svetovanjem, organizacijo strokovnih in znanstvenih srečanj;
– informacijska in dokumentacijska dejavnost;
– založniška dejavnost;
– druge dejavnosti, ki povezujejo visokošolsko izobraževanje, kontinuirano profesionalno izobraževanje z raziskovalno in inovacijsko dejavnostjo na vseh nivojih terciarnega izobraževanja.
FZJ izvaja javna pooblastila v skladu z zakoni.
Za izvajanje študijskih programov in znanstveno raziskovalnega dela ter drugih navedenih dejavnosti se FZJ neposredno povezuje z zdravstvenimi zavodi doma in v tujini, visokimi šolami, fakultetami, univerzami in raziskovalnimi zavodi.
9. člen
FZJ lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
FZJ lahko opravlja tudi drugo gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s področja zdravstva in družboslovja v povezavi z zdravstvom.
IV. ORGANI FZJ
10. člen
Organi FZJ so:
– dekan/dekanja (v nadaljevanju: dekan),
– senat,
– akademski zbor,
– upravni odbor,
– študentski svet.
Dekan
11. člen
Dekan FZJ je poslovodni organ in strokovni vodja šole.
Dekana med njegovo odsotnostjo nadomešča prodekan/prodekanja (v nadaljevanju: prodekan) ali oseba, ki jo dekan posebej pooblasti za zastopanje v posameznih zadevah iz njegove pristojnosti. V primeru daljše odsotnosti lahko dekan izda tudi generalno pooblastilo.
12. člen
Naloge dekana so zlasti, da:
– predstavlja in zastopa FZJ;
– organizira, vodi in usklajuje pedagoško-izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, mednarodno dejavnost, razvojno delo ter poslovanje FZJ;
– usklajuje in nadzira organiziranost dela in poslovanje FZJ skladno s sprejeto strategijo razvoja in letnimi programi dela;
– samostojno odloča o razpolaganju s sredstvi v skladu s sprejetim letnim programom dela ki ga potrdi upravni odbor FZJ. S sredstvi pridobljenimi na osnovi koncesijske pogodbe ravna v skladu z določili le-te;
– skrbi za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovost dela na študijskih programih, na raziskovalnem, na razvojnem in na strokovnem delu;
– odgovarja za pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija);
– v skladu s svojimi pooblastili skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike;
– predlaga ustanavljanje ali ukinjanje organizacijskih enot znotraj FZJ in dislociranih enot FZJ;
– odloča o izvrševanju tistih opravil s področja materialnega poslovanja, ki so potrebna za tekoče in nemoteno izvajanje sprejetih programov iz nacionalnega programa visokega šolstva;
– najmanj enkrat letno poroča o delu senatu, akademskemu zboru in ustanoviteljici;
– izdaja interna pravila;
– sklicuje in vodi seje senata in kolegij dekana;
– nadzira izvrševanje sklepov senata in upravnega odbora;
– predlaga senatu kandidate in kandidatke za prodekane, člane komisij in druga delovna telesa senata;
– s soglasjem senata FZJ imenuje prodekane, predstojnike kateder in komisije ter druga delovna telesa na področju delovanja senata;
– imenuje: predstojnike oddelkov, inštitutov, centrov FZJ, vodjo knjižnice, glavnega tajnika in odloča o delovnih razmerjih drugih delavcev FZJ;
– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah in pritožbah študentov FZJ v študijskih zadevah, če ni drugače določeno;
– podpisuje diplome in druga potrdila o uspešno opravljenih obveznostih po programih izobraževanja in usposabljanja na visokošolskem zavodu;
– predlaga letni program dela senatu in upravnemu odboru;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi splošnimi akti FZJ;
– sprejema splošne akte FZJ, potrebne za izboljšanje sistema vodenja;
– razpisuje volitve v organe šole.
Dekan vodi, zastopa in predstavlja FZJ. Naloge in pristojnosti dekana se podrobneje določi s statutom FZJ.
Dekana izvoli senat na predlog akademskega zbora izmed visokošolskih učiteljev FZJ, za dobo 4 let.
Dekan je lahko po poteku mandata ponovno izvoljen.
Postopek za izvolitev dekana se začne šest mesecev pred iztekom mandata dekana. Sklep o začetku postopka sprejme senat.
13. člen
Kandidate za dekana predlaga senatu akademski zbor FZJ.
Sejo akademskega zbora, na kateri poteka glasovanje o predlogih kandidatov za dekana, skliče predsednik akademskega zbora najkasneje v dveh mesecih po začetku postopka za izvolitev dekana.
Sejo akademskega zbora, na kateri se izvede glasovanje o kandidatu za dekana, vodi najstarejši visokošolski učitelj, član akademskega zbora s pravico glasovanja.
Kandidaturo za dekana lahko vloži visokošolski učitelj, ki je na FZJ zaposlen. Kandidate za dekana FZJ, o katerih bo glasoval akademski zbor, lahko predlagajo tudi katedre FZJ ali najmanj 5 članov akademskega zbora s pravico glasovanja.
O predlaganih kandidatih akademski zbor glasuje na tajnem glasovanju.
Akademski zbor predlaga senatu tiste kandidate, za katere je glasovala večina navzočih članov akademskega zbora. Če v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi zadostnega števila glasov, se v drugem krogu glasuje o kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če nihče od predlaganih kandidatov ni dobil potrebnega števila glasov, se postopek kandidiranja in glasovanja ponovi, pri čemer mora biti nova seja akademskega zbora sklicana najkasneje v enem mesecu po neuspešnem glasovanju.
14. člen
Sejo senata, na kateri se voli dekana, vodi najstarejši član senata.
Kandidati za dekana senatu predstavijo program dela v prihodnjem obdobju.
O kandidatih glasuje senat na tajnem glasovanju tako, da lahko vsak član senata glasuje za enega kandidata.
Senat FZJ imenuje dekana FZJ, če ta prejme večino glasov na seji, na kateri je prisotna večina vseh članov senata FZJ.
Če med več kandidati nihče od kandidatov ni dobil večine glasov vseh članov senata, se glasovanje ponovi o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če dobi v prvem krogu več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponovi.
15. člen
Dekanu FZJ preneha funkcija: s potekom mandata, s prenehanjem delovnega razmerja na FZJ, z odstopom, z razrešitvijo.
Dekan je lahko razrešen pred potekom mandata:
– iz razlogov, določenih v predpisih o zavodih,
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov organov FZJ,
– če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih FZJ,
– če z nepravilnim in nevestnim delom povzroči visokošolskemu zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti FZJ.
16. člen
Senat, ki je dekana izvolil, mora pred sklepom o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje akademskega zbora za razrešitev ter seznaniti dekana o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Akademski zbor je dolžan dati svoje mnenje v roku 30 dni od dne prejema zaprosila v obliki obrazloženega sklepa, ki mora biti sprejet z večino glasov vseh članov akademskega zbora. Pobudo za razrešitev lahko akademskemu zboru podajo katedre FZJ ali najmanj polovica visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, zaposlenih na FZJ.
17. člen
Če dekanu predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za dekana ni imenovan, do imenovanja novega dekana, opravlja naloge dekana vršilec dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev, ki ga imenuje senat iz vrst prodekanov FZJ ali članov senata.
Senat
18. člen
Senat je najvišji strokovni organ FZJ.
Senat sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so v visokošolskem zavodu v rednem ali dopolnilnem delovnem razmerju in so nosilci ali sonosilci predmetov, tako, da so enakomerno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja, v okviru katerih FZJ izvaja svoje študijske programe. Dekan je član senata po funkciji.
Senat FZJ ima devet voljenih članov, sedem iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev in dva iz vrst študentov.
Člane senata izvoli akademski zbor. Predstavnike študentov izvoli študentski svet. Način volitev članov senata FZJ iz vrst študentov določa pravilnik, ki ga sprejme študentski svet.
Študentje imajo v senatu najmanj petino voljenih članov. Ob spremembi števila članov senata, senat s sklepom ugotovi število članov senata iz vrst študentov.
Mandatna doba članov senata je štiri leta, predstavnikov študentov pa dve leti, brez omejitve za ponovno imenovanje.
19. člen
Seje senata sklicuje in vodi dekan, ki je član senata po funkciji. V njegovi odsotnosti vodi seje prodekan za izobraževanje.
Senat odloča na sejah, ki so sklicane najmanj enkrat mesečno in vsaj desetkrat na leto, po vnaprej določenem načrtu sej za študijsko leto. Sklic seje senata izven načrtovanih terminov lahko predlaga 1/3 članov senata, upravni odbor, dekan in študentski svet.
20. člen
Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela FZJ.
Naloge senata so zlasti, da:
– po predhodnem soglasju ustanoviteljice sprejema Statut FZJ in spremembe Statuta;
– sprejema notranje akte FZJ;
– sprejema predloge študijskih programov na vseh bolonjskih stopnjah ter predloge programov za kontinuiran profesionalni razvoj;
– sprejema program znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela;
– sprejema izvedbene načrte izvajanja študijske dejavnosti in znanstveno-raziskovalnega ter razvojnega dela;
– obravnava in sprejema poročila o učinkovitosti študija in poročila o izvedbi znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela FZJ;
– določa število vpisnih mest na akreditiranih študijskih programih;
– izvoli dekana FZJ;
– v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca imenuje po tri poročevalce o usposobljenosti kandidata;
– voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv;
– določa način sprejemanja tem diplomskih in magistrskih del in znanstvenih del;
– imenuje komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije in na podlagi ocene te komisije odloča o potrditvi teme doktorske disertacije;
– imenuje komisije in delovna telesa senata ter spremlja njihovo delo;
– potrjuje dokončne sklepe komisij senata;
– kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah, ko gre za pritožbo zoper odločbo organa na prvi stopnji;
– obravnava in odloča o mnenjih in predlogih študentskega sveta s področja njegove pristojnosti;
– skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in razvojnega dela ter sprejema samoevalvacijsko poročilo;
– oblikuje predloge za priznanja in nagrade;
– predlaga imenovanja predstavnikov FZJ v strokovne organizacije in organe zunaj FZJ;
– na predlog dekana sprejema letni program dela v okviru svojih pristojnosti;
– na predlog dekana daje soglasje k imenovanju predstojnikov kateder, inštitutov/razvojnih centrov;
– na predlog dekana daje soglasje k imenovanju prodekanov FZJ;
– opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, ustanovitvenim aktom, ali drugimi splošnimi akti in s tem statutom.
21. člen
Senat obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje so sklepčne, če je navzoča večina voljenih članov senata. Senat odloča z javnim glasovanjem razen, če s posebnim sklepom ne odloči drugače.
Na sejah senata lahko sodelujejo brez pravice glasovanja tudi:
– predstojniki kateder, ki niso člani senata,
– predsednik akademskega zbora, če ni član senata.
Senat sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov senata s pravico glasovanja, razen če ni drugače določeno. Za svoje delo sprejme senat poslovnik.
22. člen
Članu senata preneha mandat s potekom mandata oziroma je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži štirih od desetih sej na letni ravni,
– članu senata preneha delovno razmerje na FZJ.
Akademski zbor
23. člen
Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci ter pogodbeni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo FZJ.
Akademski zbor je sestavljen tudi iz predstavnikov študentov. Predstavniki študentov morajo predstavljati najmanj eno petino vseh članov akademskega zbora.
Volilno pravico imajo zaposleni visokošolski učitelji, zaposleni znanstveni delavci, zaposleni visokošolski in raziskovalni sodelavci in izvoljeni predstavniki študentov s strani študentskega sveta.
24. člen
Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika. Predsednik sklicuje in vodi seje.
Akademski zbor se sestane vsaj enkrat letno.
Akademski zbor je sklepčen, če je navzoča večina članov s pravico glasovanja. Akademski zbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov s pravico glasovanja, ki lahko odločajo o posameznem vprašanju.
25. člen
Naloge akademskega zbora so, da:
– izvoli senat FZJ,
– obravnava poročilo dekana o delu FZJ,
– daje predloge in pobude senatu,
– senatu predlaga kandidate za dekana in
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom in drugim splošnim aktom FZJ.
V razpravi in odločanju o teh vprašanjih sodelujejo tudi študentje, in sicer na področju študentske problematike.
Člani akademskega zbora, ki so v visokošolskem zavodu zaposleni, lahko predlagajo senatu kandidate za dekana. Predstavniki študentov lahko akademskemu zboru posredujejo svoje mnenje o kandidatih za dekana.
Upravni odbor
26. člen
FZJ upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja 8 članov/članic (v nadaljevanju: članov). Upravni odbor sestavljajo:
– 4 predstavniki ustanoviteljice,
– 2 predstavnika delavcev, ki opravljata visokošolsko dejavnost in sta zaposlena na FZJ,
– 1 predstavnik študentov,
– 1 predstavnik drugih delavcev FZJ, ki je zaposlen na FZJ.
Mandatna doba članov upravnega odbora s strani ustanoviteljice je 4 leta, s strani predstavnikov FZJ 2 leti in s strani študentov 2 leti, z možnostjo ponovnega imenovanja.
27. člen
Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje FZJ, ne more pa sklepati pravnih poslov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki je dano v upravljanje visokošolskemu zavodu s strani ustanoviteljice ob ustanovitvi.
Naloge upravnega odbora so zlasti, da:
– sprejema splošne akte in odločitve, s katerimi se določa uporaba prihodkov FZJ;
– sprejema letni program dela in letno poročilo;
– nadzira upravljanje s premoženjem FZJ in sprejema temeljne odločitve;
– odloča o odtujitvi opreme večje vrednosti, ki je v lasti FZJ;
– določa oziroma oblikuje predloge za prispevke za študij in druge storitve, če niso ali so samo deloma financirane v okviru nacionalnega programa;
– določa cenik storitev za dejavnosti FZJ;
– odloča o prošnjah študentov za oprostitev plačila šolnin in drugih prispevkov za študij oziroma odloči o plačevanju v obrokih ter hkrati določi vir, iz katerega se bo pokril izpad dohodka iz tega naslova;
– odloča o drugih zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje FZJ;
– sprejema sklepe o načinu financiranja pedagoškega dela, ki ni financirano iz nacionalnega programa visokega šolstva;
– sprejema načrt investicijskih vlaganj in nadzira uresničevanje tega načrta;
– skrbi za smotrno porabo sredstev, s katerimi razpolaga FZJ;
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest.
28. člen
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Jesenice na predlog Komisije za mandatna vprašanja Občine Jesenice za dobo štirih let.
Predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, in predstavnike drugih delavcev FZJ izvolijo delavci FZJ izmed sebe. Mandat voljenih članov upravnega odbora je dve leti z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predstavnika študentov imenuje študentski svet za dobo dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja.
29. člen
Članu upravnega odbora preneha mandat s potekom mandata oziroma je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma,
– pri svojem delu v upravnem odboru krši predpise,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval,
– članu upravnega odbora – predstavniku delavcev, preneha delovno razmerje na FZJ.
Član upravnega odbora se razreši po enakem postopku, kot je bil imenovan.
30. člen
V primeru predčasne razrešitve člana upravnega odbora se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana upravnega odbora ni potrebno, če je mandat prenehal enemu članu in se bo mandat upravnega odbora iztekel v roku 6 mesecev od dne prenehanja.
31. člen
Upravni odbor FZJ sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje sklicuje predsednik/predsednica (v nadaljevanju: predsednik) upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
Predsednik upravnega odbora mora sklicati sejo, če to zahtevajo dekan, večina članov senata, večina članov akademskega zbora ali večina članov študentskega sveta.
Študentski svet
32. člen
Študentski svet FZJ je organ študentov.
Študentski svet sestavlja 5 predstavnikov/predstavnic (v nadaljevanju: predstavnikov) študentov. Študentski svet volijo študentje FZJ tako, da so v njem predstavniki študentov na programih prve in druge stopnje.
Na svoji prvi seji izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika/predsednico in podpredsednika/podpredsednico.
Način volitev članov študentskega sveta določa Statut FZJ in pravilnik, ki ga sprejme študentski svet.
Naloge in pristojnosti študentskega sveta se podrobneje določijo s Statutom FZJ.
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELOVANJE FZJ
33. člen
FZJ je samostojna pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, razen če ta ustanovitveni akt ne določa drugače.
34. člen
Občina Jesenice kot ustanoviteljica visokošolskega zavoda za preoblikovanje visoke šole v fakulteto ne zagotovi dodatnih finančnih sredstev.
35. člen
Sredstva za izvajanje znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s področja zdravstvene nege pridobiva FZJ iz:
– sredstev državnega proračuna RS,
– sredstev ustanoviteljice,
– šolnin in drugih prispevkov za študij,
– razpisov v RS in EU,
– s plačili za opravljene storitve,
– donacij,
– sredstev evropskih skladov in drugih nepovratnih sredstev,
– drugih virov v skladu z zakonom.
36. člen
FZJ odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti FZJ do višine sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno leto namenjene za dejavnost zavoda. Za druge obveznosti FZJ ustanoviteljica odgovarja samo, če tako določa zakon ali pogodba.
37. člen
FZJ je dolžan obveščati ustanoviteljico o izvrševanju letnega programa dela, o rezultatih poslovanja ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige. FZJ je dolžan ustanoviteljici predložiti strategijo razvoja za obdobje desetih let ter letni program dela. Letni progam dela mora FZJ predložiti ustanoviteljici letno najkasneje do 30. 10. za prihodnje koledarsko leto, kolikor so vpliva letni program dela na oblikovanje proračuna ustanoviteljice. Kolikor letni program dela finančnih posledic za ustanoviteljico nima, ga FZJ predloži do 30. 1. tekočega leta.
38. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme FZJ uporabiti le za opravljanje dejavnosti zavoda. O načinu razpolaganja s presežkom odloča upravni odbor na predlog dekana. V primerih, ko presežek predstavljajo tudi sredstva, ki jih je FZJ pridobil od ustanoviteljice, mora ustanoviteljica podati soglasje k razpolaganju s presežkom.
39. člen
Ustanoviteljica ima v razmerju do FZJ naslednje pravice:
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih pridobi FZJ z letnimi programi dela,
– daje soglasje k letnemu programu dela,
– spremlja skladnost porabe sredstev FZJ z letnim programom dela,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji FZJ,
– do obveščenosti o celotnem postopku izvolitve dekana pred dokončno izvolitvijo,
– daje soglasje k statutu, vendar lahko soglasje odreče samo v primeru, če statut ni v skladu z ustanovitvenim aktom,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi.
40. člen
FZJ upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je v lasti ustanoviteljice in je namenjeno opravljanju dejavnosti FZJ.
Ustanoviteljica je dala visokošolskemu zavodu v upravljanje poslovno stavbo v izmeri 1.212,61 m2 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, v skupni približni izmeri 2.334 m2, ki stoji na zemljišču s parc. št. 27/11, 27/12, 27/13, 89, 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, vse k.o. Jesenice.
Ustanoviteljica je dala visokošolskemu zavodu v upravljanje tudi vso opremo v stavbi, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti FZJ.
FZJ upravlja s premoženjem kot dober gospodar. Premoženje, s katerim FZJ upravlja, je last Občine Jesenice.
FZJ s tem nepremičnim premoženjem ne razpolaga. Vsi pravni posli, katerih predmet je nepremično premoženje, ki je in bo dano v upravljanje visokošolskemu zavodu, so v izključni pristojnosti Občne Jesenice.
S premičnim premoženjem upravlja FZJ samostojno v skladu z veljavnimi predpisi.
41. člen
Medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljica in FZJ urejata s Pogodbo o upravljanju in s Pogodbo o financiranju, ki jo bosta sklenila za vsako posamezno obdobje financiranja.
42. člen
Ustanoviteljske pravice izvršuje župan Občine Jesenice, razen:
– sprejem ustanovitvenega akta,
– sprejemanje sprememb in dopolnitev ustanovitvenega akta,
– imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v upravni odbor FZJ.
VI. NOTRANJI PRAVNI AKTI FZJ
43. člen
Notranji pravni akti FZJ so:
– statut zavoda,
– strategija razvoja,
– letni program dela,
– akt o sistematizaciji in organizaciji dela,
– drugi akti.
Pogoj za uveljavitev sprejetega akta je njegova objava na krajevno običajen način. Statut zavoda se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
44. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme dekan FZJ, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v visokošolskem zavodu. K aktu o sistemizaciji delovnih mest da svoje soglasje upravni odbor FZJ in ustanoviteljice.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Skladno s področno zakonodajo se na dan uveljavitve tega odloka opravi popis premoženja, v katerem je ločeno prikazano premoženje, pridobljeno iz sredstev ustanoviteljice in premoženje pridobljeno iz drugih virov.
46. člen
Senat sprejme Statut Fakultete za zdravstvo Jesenice najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
47. člen
Organi Fakultete za zdravstvo Jesenice se oblikujejo najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice. Člani senata, akademskega zbora in upravnega odbora, ki opravljajo funkcijo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do konstituiranja novih organov.
48. člen
Dekan opravlja funkcijo dekana do izvolitve novega, ki pa mora biti izvoljen najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice.
Prodekanu, ki opravlja funkcijo na dan uveljavitve tega odloka, preneha funkcija en mesec po izvolitvi novega dekana FZJ oziroma najkasneje z imenovanjem novih prodekanov.
Glavnemu tajniku, ki opravlja funkcijo na dan uveljavitve tega odloka, preneha funkcija en mesec po izvolitvi novega dekana FZJ oziroma najkasneje z imenovanjem novega tajnika FZJ.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice« (Uradni list RS, št. 106/06, 87/07, 105/08).
50. člen
FZJ je dolžan uskladiti splošne in druge akte zavoda v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
51. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2011
Jesenice, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti