Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014

Kazalo

1531. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 4131.

Na podlagi 114. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07) se drugi odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»Program vključuje pridobivanje kompetenc s področij:
– znanja in razumevanja: poznavanje predmetnega področja in vsebin kurikula oziroma učnih načrtov ali drugega strokovnega področja, razumevanje in uporaba metodike ter predmetne oziroma specialne didaktike kot tudi osnov izobraževalnih ved, procesov poučevanja in učenja, poznavanje razvojne psihologije, skupinske dinamike, inkluzivnosti in različnosti, poznavanje postopkov in metod vrednotenja in ocenjevanja;
– spretnosti in učinkovitega poučevanja: obvladovanje načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega procesa, ustrezna uporaba vzgojnih oziroma učnih pripomočkov, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku in razvijanje informacijske pismenosti pri otrocih, učencih in dijakih (v nadaljnjem besedilu: učenci), oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja z uporabo različnih učnih metod in strategij in temu ustrezno načrtovanje ciljev, spremljanje, preverjanje in ocenjevanje napredka učencev v skladu s cilji, upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih razlik učencev;
– sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem: sodelovanje z drugimi delavci na šoli, sodelovanje s starši, sodelovanje s svetovalnimi službami, z drugimi šolami in institucijami ter strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem in drugih področjih;
– prepričanj, vrednot in stališč: spoznavna zavest o razvoju predmetnega področja ter njegovem položaju v povezavi z drugimi področji, sposobnost samorefleksije, odgovorno usmerjanje lastnega strokovnega razvoja v procesu vseživljenjskega učenja, usposobljenost za tvorno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih, zavezanost k spodbujanju učenja vseh učencev ter spodbujanje demokratičnosti pri učencih, vključno s spoštovanjem različnosti in multikulturnosti, občutek lastne učinkovitosti;
– organizacije in vodenja: poznavanje poklica in predpisov, ki urejajo delovanje šole, uspešno načrtovanje in upravljanje časa, obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa, učinkovito vodenje učencev, oddelčne skupnosti učencev in koordiniranje oddelčnega učiteljskega zbora, sposobnost za timsko delo in učinkovito reševanje problemov.«.
2. člen
V drugem odstavku 19. člena se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izdela poročilo o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela in pripravi oceno praktičnih nastopov oziroma oceno pisne naloge, ki jo pripravnik uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,«.
3. člen
V 21. členu se v 2. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– priprava in izvedba najmanj tridesetih praktičnih nastopov v skupini, oddelku ali drugačni obliki dela oziroma priprava in izvedba pisne naloge s področja, za katerega se usposablja,«.
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(praktični nastopi in pisna naloga)
Praktični nastop iz prve alineje 2. točke prejšnjega člena traja eno vzgojno oziroma učno uro in ga opravlja pripravnik za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, laboranta in inštruktorja ob prisotnosti mentorja. Za ostale pripravnike velja obveznost opravljanja pisne naloge pod vodstvom mentorja.
Pet uspešno opravljenih nastopov oziroma uspešno ocenjeno pisno nalogo spremlja in ocenjuje tudi ravnatelj vrtca oziroma šole.
Pripravnik dobi temo za praktični nastop pri mentorju najmanj tri delovne dni pred nastopom. Pripravniku, ki opravlja pisno nalogo, določi temo mentor.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Pripravniki, ki so začeli opravljati pripravništvo v skladu s Pravilnikom o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07), ga dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-28/2014
Ljubljana, dne 15. maja 2014
EVA 2014-3330-0022
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost