Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014

Kazalo

1530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 4120.

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07 in 105/08) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Drugi strokovni delavec je vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, učitelj, svetovalni delavec, knjižničar, predavatelj višje strokovne šole, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, korepetitor, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, inštruktor ali laborant, ki ni opravljal pripravništva na področju vzgoje in izobraževanja, je pa v vrtcu oziroma šoli opravljal vzgojno-izobraževalno delo v skladu s 7. členom tega pravilnika na podlagi pogodbenega razmerja iz 109., 109a. ali 109b. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in izpolnjuje druge pogoje v skladu s tem pravilnikom.
Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravlja tudi, kdor je uspešno opravil pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo ter ustrezen del aktivnosti iz priprave na strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom, in je opravljal pripravništvo v socialno-varstvenem zavodu oziroma je v socialno-varstvenem zavodu opravljal vzgojno-izobraževalno delo najmanj toliko časa, kolikor traja pripravništvo v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja, in izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.«.
2. člen
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pripravnik, ki se usposablja za svetovalnega delavca, knjižničarja, organizatorja zdravstveno-higienskega režima, organizatorja prehrane, organizatorja šolske prehrane, organizatorja ali drugega strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, organizatorja obveznih izbirnih vsebin, organizatorja praktičnega usposabljanja z delom, organizatorja praktičnega pouka ali računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravi pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja, določenega v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi strokovni delavec s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 4 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, drugi strokovni delavec z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. V tem času se s pridobivanjem kompetenc, ki so določene s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli.
Drugi strokovni delavec, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, inštruktorja oziroma laboranta, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s tem pravilnikom.
Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja.«.
4. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedo »drug« nadomesti z besedo »drugi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Mentorja se določi za obdobje največ dveh mesecev, v katerem drugi strokovni delavec opravlja praktične nastope oziroma pisno nalogo in se pripravlja na strokovni izpit. Praktični nastopi se izvajajo v vrtcu oziroma šoli, in sicer v skupini oziroma oddelku ali pri drugačni obliki dela, in jih spremljata mentor ter ravnatelj vrtca oziroma šole. Vsebino tem za praktične nastope določi mentor najmanj tri delovne dni pred nastopom. Temo pisne naloge določi mentor. Pisno nalogo ocenita mentor in ravnatelj, pri čemer ocenjujeta usposobljenost strokovnega delavca za samostojno reševanje konkretnih nalog na strokovnem področju, na katerem je opravljal vzgojno-izobraževalno delo.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku obdobja iz tretjega odstavka tega člena mentor in ravnatelj podata oceno praktičnih nastopov ali oceno pisne naloge, ki jo drugi strokovni delavec uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu, in sicer na obrazcu, ki je kot priloga 1 oziroma priloga 3 sestavni del tega pravilnika. Mentor poda tudi pisno poročilo o usposobljenosti drugega strokovnega delavca za samostojno opravljanje dela.«.
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku črta besedilo »za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja«.
6. člen
10. člen se črta.
7. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni izpiti se opravljajo pred naslednjimi izpitnimi komisijami:
1. izpitna komisija za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev ter druge strokovne delavce v vrtcih,
2. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce v osnovnih šolah,
3. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce v glasbenih šolah,
4. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju, srednjem splošnem izobraževanju, vzgojitelje in druge strokovne delavce v dijaških domovih ter strokovne delavce v višjem strokovnem izobraževanju,
5. izpitna komisija za učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami,
6. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih.«.
8. člen
V 12. členu se v tretji alineji za besedilom »italijanskega knjižnega jezika« vejica nadomesti z besedo »oziroma« ter črta besedilo »oziroma izpraševalec za stroko pri pisni nalogi«.
9. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpraševalec za ustavno ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema ter predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine, je lahko, kdor ima izobrazbo druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, iz prava in ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Izpraševalec za področje slovenskega knjižnega jezika, italijanskega knjižnega jezika oziroma madžarskega knjižnega jezika je lahko, kdor ima izobrazbo druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, iz slovenščine oziroma ustreznega jezika narodne skupnosti in ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Izpraševalec za predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, je lahko, kdor ima najmanj izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, 5 let delovnih izkušenj s področja vzgoje in izobraževanja, pridobljene z opravljanjem funkcije ravnatelja ali direktorja vrtca oziroma šole, z delovnim razmerjem na pristojnem ministrstvu, v organih v sestavi ministrstva ali v javnih zavodih iz 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ob vložitvi kandidature za izpraševalca opravlja delo v skladu s to alinejo.«.
V drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »tretje alineje prvega« nadomesti z besedo »prejšnjega«, za besedo »vzgojiteljev« pa se doda besedilo »ter druge strokovne delavce«.
Tretji odstavek se črta.
Četrti odstavek postane peti odstavek.
10. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpraševalcem izpitne komisije pripada plačilo za delo v komisiji, in sicer:
– predsedniku izpitne komisije, ki je izpraševalec predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, 14 eurov bruto,
– izpraševalcu za ustavno ureditev ter izpraševalcu za slovenski jezik 12,50 eurov bruto,
– izpraševalcu za italijanski in madžarski jezik 19 eurov bruto.«.
11. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat se prijavi k opravljanju strokovnega izpita na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Prijavo vloži neposredno na sedežu ministrstva ali jo pošlje po pošti.
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi tega pravilnika, lahko pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca po uradni dolžnosti, ali jih predloži ob prijavi kandidat sam.
Dokazila, ki so ob prijavi potrebna, so:
– dokazilo o izobrazbi z dokazilom o pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialnopedagoški izobrazbi,
– pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– dokazilo o ustreznem trajanju vzgojno-izobraževalnega dela,
– za kandidate, ki opravljajo praktične nastope, obrazec ocene praktičnih nastopov in pisne priprave za pet uspešno opravljenih praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu,
– za kandidate, ki opravljajo pisno nalogo, obrazec ocene pisne naloge ter pozitivno ocenjena pisna naloga.
Strokovni delavci vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih vrtcev in šol opravljajo strokovni izpit v učnem jeziku tega vrtca oziroma šole.«.
12. člen
V 21. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
13. člen
24. člen se črta.
14. člen
Četrti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat, ki želi ponovno opravljati ustni izpit v skladu s tem členom, se mora pisno prijaviti k ponovnem opravljanju izpita ter priložiti potrdilo o plačilu ponovnega pristopa k izpitu.«
15. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(izpis iz evidence)
Strokovni delavec, ki nima izvirnega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, lahko zahteva izdajo izpisa iz evidence.
Izpis iz evidence se izda na obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.«.
16. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za prvo opravljanje strokovnega izpita se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za drugo in vsa nadaljnja opravljanja strokovnega izpita krije kandidat sam.
Cena ponovnega opravljanja izpita je 45 eurov brez davka na dodano vrednost.«.
17. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komur je z odločbo, izdano v postopku vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, priznana poklicna kvalifikacija strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, mu za opravljanje dela na delovnih mestih, ki so navedena v odločbi o priznani poklicni kvalifikaciji, ni potrebno opravljati strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.«.
18. člen
Priloge 1-6 se nadomestijo z novimi prilogami 1-6, ki so sestavni del tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Strokovni delavci, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo pripravništvo v skladu s Pravilnikom o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07), pristopijo k opravljanju strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.
20. člen
Strokovni delavci, ki so se pred uveljavitvijo tega pravilnika prijavili k opravljanju strokovnega izpita v skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07 in 105/08), lahko v skladu z navedenim pravilnikom strokovni izpit opravljajo najkasneje do 15. julija 2014.
21. člen
Strokovni delavci, ki morajo za pristop k strokovnemu izpitu izdelati pozitivno ocenjeno pisno nalogo, jo lahko izdelajo v skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07 in 105/08) ter predložijo ministrstvu najkasneje do 15. julija 2014.
22. člen
Ne glede na določbo 14. člena pravilnika, opravljajo izpraševalci izpitnih komisij, imenovani s sklepom ministra na podlagi Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07 in 105/08), naloge izpraševalca do izteka mandata in sicer:
– v izpitni komisiji za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev ter druge strokovne delavce v vrtcih izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih, izpitno komisijo za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah ali izpitno komisijo za organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin, računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,
– v izpitni komisiji za učitelje in druge strokovne delavce v osnovnih šolah izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo za učitelje razrednega pouka v osnovnih šolah, izpitno komisijo za učitelje predmetnega pouka v osnovnih šolah, izpitno komisijo za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah ali izpitno komisijo za organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin, računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,
– v izpitni komisiji za učitelje in druge strokovne delavce v glasbenih šolah izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov in korepetitorje v glasbenih šolah ali izpitno komisijo za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah,
– v izpitni komisiji za učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo za učitelje in vzgojitelje v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami, izpitno komisijo za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah ali izpitno komisijo za organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin, računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,
– v izpitni komisiji za učitelje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju, srednjem splošnem izobraževanju, vzgojitelje in druge strokovne delavce v dijaških domovih ter predavatelje v višjem strokovnem izobraževanju izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju in srednjem splošnem izobraževanju, izpitno komisijo za učitelje praktičnega pouka in veščin, laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju ter srednjem splošnem izobraževanju, izpitno komisijo za vzgojitelje in druge strokovne delavce v domovih za učence in dijaških domovih, izpitno komisijo za svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah ali izpitno komisijo za organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin, računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,
– v izpitni komisiji za učitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih izpraševalci, imenovani v izpitno komisijo za učitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2014
Ljubljana, dne 15. maja 2014
EVA 2014-3330-0021
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti