Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014

Kazalo

1282. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, stran 3624.

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
1. člen
V Pravilniku o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04, 142/04, 142/04, 66/07, 104/09, 13/10 in 74/11) se v napovednem stavku 1. člena besedilo »Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost)« nadomesti z besedilom »Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU)«.
V prvi alineji se besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/1/EU z dne 8. januarja 2010 o spremembi prilog II, III in IV k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 7 z dne 12. 1. 2010, str. 17)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno z Izvedbeno Direktivo Komisije 2014/19/EU z dne 6. februarja 2014 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 30)«.
2. člen
V 4., 5., 9., 16., 24.a, 25. in 27. členu se beseda »Skupnost« v vseh sklonih nadomesti z besedo »EU«.
3. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Neuradna prečiščena besedila seznamov iz prejšnjega odstavka so dostopna na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava).«.
4. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat)« nadomesti z besedilom »predstojnik uprave«.
V četrtem odstavku se beseda »fitosanitarne« črta.
5. člen
V drugem odstavku 14. člena se beseda »inšpektorata« nadomesti z besedo »uprave«.
6. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Fitosanitarna inšpekcija« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
7. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »sedež inšpektorata, ki o tem obvesti« črta.
8. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če fitosanitarni inšpektor ugotovi, da se na območju Republike Slovenije zadržuje pošiljka iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, ki na vstopnem mestu ni bila prijavljena in uradno pregledana, o tem obvesti upravo in najbližji carinski organ. Kraj pregleda določi uprava.«.
9. člen
V 20. členu se besedilo »najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije« nadomesti z besedilom »najbližji območni urad uprave«.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(izdaja spričeval)
Uprava kot državna organizacija za varstvo rastlin izdaja fitosanitarna spričevala na obrazcih iz Prilog 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.«.
11. člen
V tretjem odstavku 24. člena se besedilo »MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN HRANO, FITOSANITARNA INŠPEKCIJA« nadomesti z besedilom »MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN«.
12. člen
V šestem odstavku 25. člena se besedilo »najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije« nadomesti z besedilom »najbližji območni urad uprave«.
13. člen
V četrtem odstavku 31. člena se besedilo »sedež inšpektorata in« črta.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2014.
Št. 007-77/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2014-2330-0128
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost