Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1253. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, stran 3588.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo pristojni organi, nadzor in kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 60; v nadaljnjem besedilu: Uredba 649/2012/EU).
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor izrazi, uporabljeni v Uredbi 649/2012/EU.
II. PRISTOJNI ORGAN
2. člen
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 649/2012/EU in te uredbe, je Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
3. člen
Urad za izvajanje Uredbe 649/2012/EU opravlja naslednje naloge:
1. sodeluje z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami v skladu s 5. členom Uredbe 649/2012/EU;
2. preverja obvestila o izvozu in jih pošilja Evropski komisiji v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 649/2012/EU;
3. zbira, obdeluje in zagotavlja Evropski komisiji informacije o izvozu in uvozu v preteklem koledarskem letu v skladu z 10. členom Uredbe 649/2012/EU;
4. zagotavlja Evropski komisiji ustrezne informacije o kemikalijah, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena na podlagi 11. člena Uredbe 649/2012/EU;
5. sodeluje pri sprejemanju uvozne odločitve Unije v skladu s 13. členom Uredbe 649/2012/EU;
6. obvešča vse subjekte, ki jih zadevajo odločitve Evropske komisije, v skladu s tretjim odstavkom 14. člena Uredbe 649/2012/EU;
7. izvede postopek izrecnega soglasja v skladu s 14. členom Uredbe 649/2012/EU;
8. zagotavlja informacije o tranzitu v skladu s 16. členom Uredbe 649/2012/EU;
9. zagotavlja podatke o kemikalijah v skladu z 20. členom Uredbe 649/2012/EU;
10. skupaj z Evropsko komisijo zagotavlja tehnično pomoč v skladu z 21. členom Uredbe 649/2012/EU;
11. pošilja Evropski komisiji informacije o izvajanju Uredbe 649/2012/EU v skladu z 22. členom Uredbe 649/2012/EU.
III. NADZOR
4. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 649/2012/EU in te uredbe opravljajo inšpektorji za kemikalije.
5. člen
Inšpektor za kemikalije lahko poleg pooblastil po splošnih predpisih in predpisih o kemikalijah za izvajanje Uredbe 649/2012/EU ustavi ali prepove izvoz kemikalije, če:
1. izvoznik uradu ne pošlje obvestila o izvozu v skladu z 8. in 15. členom Uredbe 649/2012/EU;
2. izvoznik oziroma uvoznik ne zagotovi podatkov v skladu z 10. členom Uredbe 649/2012/EU;
3. izvoznik pri prevozu ne zagotovi informacij v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 649/2012/EU;
4. izvoznik izvaža kemikalije v nasprotju z zahtevami iz 17. člena Uredbe 649/2012/EU.
6. člen
(1) Nadzor nad uvozom in izvozom nevarnih kemikalij, ki so predmet Uredbe 649/2012/EU, opravljajo carinski organi.
(2) Carinski organi za potrebe poročanja iz 22. člena Uredbe 649/2012/EU uradu na njegovo zahtevo pošljejo informacije o izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
(1) Z globo od 2.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. izvozi kemikalijo brez obvestila o izvozu v skladu z 8. členom Uredbe 649/2012/EU;
2. izvozi kemikalijo ali izdelek iz drugega odstavka 15. člena Uredbe 649/2012/EU.
(2) Z globo od 800 do 32.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
8. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. uradu ne zagotovi podatkov v skladu z 10. členom Uredbe 649/2012/EU;
2. izvozi kemikalijo brez obvestila o izvozu v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 649/2012/EU;
3. pri prevozu ne zagotovi informacij v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 649/2012/EU;
4. izvozi kemikalijo brez spremljajočega varnostnega lista ali ga ne pošlje vsakemu uvozniku v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 649/2012/EU.
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
V. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 38/09).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-4/2014
Ljubljana, dne 24. aprila 2014
EVA 2013-2711-0045
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost