Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1246. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014, stran 3574.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 27. seji dne 10. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/13) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |    v EUR|
+-------------+------------------------------------+------------+
|  Konto  |      Naziv konta       |  Rebalans|
|       |                  |  leto 2014|
+-------------+------------------------------------+------------+
|   1   |         2         |   3   |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|I.   |   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)    | 10,737.649|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  4,105.807|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)    |  3,634.739|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |700 |Davki na dohodek in dobiček     |  3,363.659|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |703 |Davki na premoženje         |   176.280|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |704 |Domači davki na blago in storitve  |   94.700|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |706 |Drugi davki             |     100|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   471.068|
|    |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |710 |Udeležba na dobičku in dohodki od  |   260.275|
|    |   |premoženja             |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |711 |Takse in pristojbine        |    6.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |712 |Globe in druge denarne kazni    |   14.600|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |713 |Prihodki od prodaje blaga in    |   13.193|
|    |   |storitev              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |714 |Drugi nedavčni prihodki       |   177.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)    |   52.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |720 |Prihodki od prodaje osnovnih    |    2.000|
|    |   |sredstev              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |722 |Prihodki od prodaja zemljišč in   |   50.000|
|    |   |neopredmetenih sredstev       |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    |  6,579.842|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |740 |Transferni prihodki iz drugih    |  2,073.254|
|    |   |javnofinančnih institucij      |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |741 |Prejeta sredstva iz državnega    |  4,506.588|
|    |   |proračuna iz sredstev proračuna EU |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|II.  |   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 11,642.547|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           |  1,563.677|
|    |   |(400+401+402+403+409)        |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   225.758|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |401 |Prispevki delodajalcev za socialno |   34.410|
|    |   |varnost               |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |402 |Izdatki za blago in storitve    |  1,245.054|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |403 |Plačila domačih obresti       |    5.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |409 |Rezerve               |   53.455|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  2,070.550|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |410 |Subvencije             |   311.250|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |411 |Transferi posameznikom in      |  1,310.500|
|    |   |gospodinjstvom           |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |412 |Transferi neprofitnim organizacijam |   103.600|
|    |   |in ustanovam            |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |413 |Drugi domači transferi       |   345.200|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  7,980.420|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  7,980.420|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)  |   27.900|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |431 |Investicijski transferi pravnim in |   24.400|
|    |   |fizičnim osebam, ki niso      |      |
|    |   |proračunski uporabniki       |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |432 |Investicijski transferi       |    3.500|
|    |   |proračunskim uporabnikom      |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|III.  |   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)  |  –904.898|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|IV.  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|    |   |(750+751)              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |750 |Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|751  |   |Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|V.   |   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |440 |Dana posojila            |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |441 |Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|VI.  |   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(IV.-V.)              |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|VII.  |   |ZADOLŽEVANJE (500)         |   586.295|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |500 |Domače zadolževanje         |   586.295|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|VIII. |   |ODPLAČILA DOLGA (550)        |   59.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|    |550 |Odplačila domačega dolga      |   59.000|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|IX.  |   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |  –377.603|
|    |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|X.   |   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   527.295|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|XI.  |   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)    |   904.898|
+-------+-----+------------------------------------+------------+
|XII.  |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |   377.603|
|    |   |31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+-----+------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2014 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve oblikovani po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 1,5 % prihodkov od primerne porabe občine za leto 2014, kar znaša 50.455 EUR.«
3. člen
V prvem odstavku 15. člena se znesek »610.000 EUR« nadomesti z zneskom »586.295 EUR«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-86/2012
Žužemberk, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r