Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1232. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice, stran 3549.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 31. redni seji dne 15. 4. 2014 sprejel
R E B A L A N S (I) P R O R A Č U N A
Občine Šmarješke Toplice za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    | Rebalans (I)|
|                        | za leto 2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   5.155.953|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2.684.640|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.324.041|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.987.388|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    221.903|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    114.750|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    360.599|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    256.074|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     3.520|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     9.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|     1.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    91.005|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    54.776|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    32.086|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    22.690|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     3.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     3.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   2.413.537|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    97.528|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   2.316.009|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |   6.427.013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    851.756|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    224.218|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    33.630|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    587.608|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     1.300|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |     5.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   1.073.687|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    173.243|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    679.257|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|    44.532|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    176.655|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   4.485.270|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   4.485.270|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    16.300|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz. |    16.300|
|   |os.,                   |       |
|   |ki niso prorač. upor.          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim   |       0|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –1.271.060|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |    950.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |    950.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    950.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)          |    28.299|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    28.299|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    28.299|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –349.359|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    921.701|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   1.271.060|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    792.559|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji, in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2014–2017, so priloga k temu odloku.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13), se v celoti spremeni prvi odstavek 10. člena, ki glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Šmarješke Toplice za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 950.000 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2014-8
Šmarjeta, dne 16. aprila 2014
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.