Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1231. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013, stran 3548.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/11) je občinski svet na 31. redni seji dne 15. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2013.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0007/2013-20
Šmarjeta, dne 16. aprila 2014
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost