Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

978. Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji, stran 2931.

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K
o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino, obseg in način izvedbe usposabljanja članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).
2. člen
(1) Član sveta javnega zavoda na področju kulture v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: član sveta) se mora vsako leto udeležiti programa usposabljanja. V izjemnih primerih, ko se član sveta zaradi bolezni, težje poškodbe, starševskega varstva (porodniški dopust), drugega neodložljivega dogodka, ki je članu sveta fizično onemogočil prihod na usposabljanje, ali daljše odsotnosti ne more udeležiti usposabljanja v tekočem letu, se šteje njegova neudeležba na usposabljanju v tekočem letu kot upravičena odsotnost.
(2) Član sveta se mora udeležiti prvega usposabljanja najpozneje v šestih mesecih od začetka mandata. V času trajanja mandata člana sveta se mora član sveta udeležiti usposabljanj enkrat letno.
3. člen
Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. USPOSABLJANJE
1. Organizacija usposabljanja
4. člen
(1) Organizacijo usposabljanja izvajajo pristojne službe ministrstva. Minister s sklepom določi vodjo organizacije usposabljanja in druge neposredno odgovorne za organizacijo usposabljanja ter njihove naloge.
(2) V izvedbo organizacije usposabljanja se lahko vključijo tudi drugi izvajalci, če je to nujno zaradi kakovosti organizacije. O vključitvi in izbiri drugih izvajalcev odloči minister. Pri tem se upoštevajo predpisi, ki določajo postopke izbire.
5. člen
(1) Ministrstvo izvaja usposabljanje najmanj dvakrat letno. Dan in kraj posameznega usposabljanja določi vodja organizacije usposabljanja najpozneje dva meseca pred izvedbo posameznega usposabljanja.
(2) Usposabljanje se lahko organizira po področjih kulturnih dejavnosti.
(3) Informacije o usposabljanju, prijavni obrazci, gradiva za usposabljanje in drugi podatki, povezani z usposabljanjem, so objavljeni na spletni strani ministrstva.
6. člen
(1) Po končanem usposabljanju ministrstvo članu sveta, ki se je udeležil usposabljanja, izda potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
(2) Evidenco izdanih potrdil o udeležbi na usposabljanju vodi ministrstvo.
(3) Član sveta mora o udeležbi na usposabljanju obvestiti javni zavod, v katerem je član sveta.
(4) Evidenco o udeležbi članov sveta na usposabljanju oziroma o upravičeni odsotnosti člana sveta na usposabljanju iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika vodi vsak javni zavod za člane svojega sveta.
7. člen
Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Ministrstvo krije stroške neposrednega izvajanja usposabljanja. Ministrstvo ne krije potnih in drugih stroškov udeležencev usposabljanja.
2. Vsebina in izvajalci programa usposabljanja
8. člen
Program usposabljanja zajema naslednje teme:
– upravljanje javnega zavoda na področju kulture ter pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda,
– zakonodaja na področju delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah,
– financiranje delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah,
– druge teme, ki neposredno vplivajo na delovanje javnih zavodov na področju kulture.
9. člen
(1) Minister s sklepom določi vsebinskega vodjo programa usposabljanja in izvajalce programa usposabljanja oziroma nosilce posameznih tem v programu usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) izmed strokovnjakov, zaposlenih na ministrstvu in v organih v sestavi, v Javnem skladu za kulturne dejavnosti ali v javnih zavodih na področju kulture.
(2) V izvedbo programa usposabljanja se lahko vključijo tudi drugi izvajalci, če je to nujno zaradi kakovosti predstavitve posamezne teme. O vključitvi in izbiri drugih izvajalcev odloči minister. Pri tem se upoštevajo predpisi, ki določajo postopke izbire.
10. člen
(1) Vsebinski vodja usposabljanja je odgovoren za vsebinsko pripravo in izvedbo programa posameznega usposabljanja ter koordinacijo izvajalcev.
(2) Vsebinski vodja usposabljanja mora vodji organizacije usposabljanja najpozneje dvajset (20) dni pred izvedbo posameznega usposabljanja sporočiti natančne naslove predstavitev posameznih tem, izvajalce in trajanje posamezne predstavitve ter poslati gradiva, povezana s predstavitvijo tem, ki so jih pripravili izvajalci.
(3) Izvajalec je odgovoren za pripravo in izvedbo predstavitve teme, katere nosilec je, na posamezni izvedbi usposabljanja ter za pripravo gradiva, povezanega s predstavitvijo teme, katere nosilec je.
(4) Izvajalec mora vsebinskemu vodji usposabljanja pravočasno poslati vse informacije, vsebine in gradiva, ki so potrebni za izvedbo posameznega usposabljanja.
3. Izvedba usposabljanja
11. člen
(1) Dan in kraj usposabljanja se objavita najmanj dva meseca pred izvedbo posameznega usposabljanja na spletni strani ministrstva.
(2) Član sveta se prijavi na usposabljanje v roku, ki ga določi ministrstvo. Pri tem upošteva navodila za prijavo na usposabljanje, navedena na spletni strani ministrstva.
(3) Po zaključenem roku za prijave na usposabljanje ministrstvo vse prijavljene člane sveta obvesti o lokaciji, uri, programu in poteku usposabljanja.
12. člen
Ministrstvo vodi seznam navzočnosti na vsakem usposabljanju. Ta seznam je podlaga za izdajo potrdila o udeležbi na usposabljanju.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Prvo usposabljanje se izvede najpozneje šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/20147/1
Ljubljana, dne 1. aprila 2014
EVA 2014-3340-0012
dr. Uroš Grilc l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti