Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

967. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-D), stran 2904.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-4
Ljubljana, dne 10. aprila 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-D)
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr. in 40/12 – ZUJF) se v 2. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za postopno zapiranje rudnika do vključno leta 2018 in likvidacijo Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. do 31. decembra 2018;«.
2. člen
V 7.a členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
   »– za leto 2014  9.000.000 eurov«.
Na koncu šeste alineje se črta pika in dodajo nove sedma, osma in deveta alineja, ki se glasijo:
   »– za leto 2016  15.220.450 eurov
  – za leto 2017  14.708.050 eurov
  – za leto 2018  11.801.500 eurov.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča Vladi Republike Slovenije o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja rudnika.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/14-1/21
Ljubljana, dne 2. aprila 2014
EPA 1816-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina