Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

963. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP), stran 2897.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP)
Razglašam Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-2
Ljubljana, dne 10. aprila 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O BIOCIDNIH PROIZVODIH (ZPVZBioP)
1. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11).
2. člen
(1) Z dnem uveljavite tega zakona prenehajo veljati tudi naslednji predpisi, izdani na podlagi zakona iz prejšnjega člena:
– Pravilnik o pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 101/11),
– Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 53/07 in 41/08),
– Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske unije in predlagatelja v postopku za vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB (Uradni list RS, št. 53/07),
– Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 62/07 in 100/11),
– Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 62/07, 41/08 in 5/12),
– Pravilnik o splošnih načelih za ocenjevanje biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 70/07),
– Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07, 6/12 in 14/13),
– Pravilnik o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (Uradni list RS, št. 70/07 in 57/10),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve (Uradni list RS, št. 73/07),
– Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 73/07),
– Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike (Uradni list RS, št. 79/07),
– Seznam snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08, 5/09, 8/10, 75/10, 32/11, 100/11 in 7/13),
– Register biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 102/10),
– Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 34/09).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se do 31. decembra 2024 za izvajanje postopka priglasitve biocidnih proizvodov uporabljajo Register biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 102/10), Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07, 6/12 in 14/13) in Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve (Uradni list RS, št. 73/07).
3. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/14-1/12
Ljubljana, dne 2. aprila 2014
EPA 1774-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost