Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

959. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, stran 2853.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem sklepom se uredijo delovanje, pristojnosti in obveznosti javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, katerega namen ustanovitve je razvoj, organizacija in vodenje enotnega izobraževalnega in raziskovalnega omrežja elektronskih komunikacij ter informacijske storitvene infrastrukture v Republiki Sloveniji ter mednarodno zastopanje Republike Slovenije za zagotavljanje strokovnega in tehničnega povezovanja s sorodnimi omrežji v tujini.
(2) Javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 23/92), vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani s sklepom srg. 6104/92 na registrskem vložku št. 1/18578/00.
(3) Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
(1) V tem sklepu uporabljen izraz zaprto omrežje elektronskih komunikacij pomeni elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je namenjeno zaprti skupini uporabnikov.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen, kot je določen z zakoni, ki urejajo elektronske komunikacije in elektronsko poslovanje.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
(1) Ime javnega zavoda je: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije.
(2) Skrajšano ime je: Arnes.
(3) V mednarodnem poslovanju se uporablja tudi ime: Academic and Research Network of Slovenia.
(4) Sedež javnega zavoda je v Ljubljani.
III. DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA
4. člen
(1) Dejavnosti javnega zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) se glasijo:
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 58.290 Drugo izdajanje programja
– 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
– 61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
– 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
– 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
– 62.010 Računalniško programiranje
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
– 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
– 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.
(2) Javni zavod v okviru registrirane dejavnosti opravlja naslednje naloge:
1. načrtuje, organizira, vzpostavlja in upravlja zaprto enotno omrežje elektronskih komunikacij ter povezave za raziskovalno, izobraževalno in kulturno sfero in druge upravičene organizacije, ki so uporabniki storitev javnega zavoda, ter povezave z drugimi omrežji v Republiki Sloveniji in tujini;
2. razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve, ki so del informacijske infrastrukture za raziskovalno, izobraževalno in kulturno sfero in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, materialne in komunikacijske opreme;
3. upravlja nacionalno infrastrukturo za zmogljivo omrežno računalništvo glede na sprejet letni program dela;
4. organizira in opravlja podporne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na strokovnih področjih delovanja;
5. v skladu z vlogo v sistemu kibernetske varnosti v državi opravlja naloge nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente (SI-CERT): koordinira postopke razreševanja omrežnih incidentov, tehnično svetuje ob vdorih in zlorabah, upravitelje omrežij in javnost opozarja na trenutne grožnje na elektronskih omrežjih ter sodeluje pri programih ozaveščanja s področja varnosti omrežij in informacij;
6. izvaja aplikativno raziskovanje in razvoj v okviru nacionalnega programa, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost;
7. zagotavlja članstvo in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in projektih na strokovnih področjih delovanja;
8. opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo domeno.si;
9. v skladu z letnim programom dela opravlja naloge na skupnih projektih z ministrstvom, pristojnim za informacijsko družbo;
10. opravlja druge naloge iz letnega programa dela, ki so v interesu njegovih uporabnikov, interesu razvoja informacijskih tehnologij in storitev ali v javnem interesu.
5. člen
(1) Uporabniki storitev iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena so:
1. pravne in fizične osebe iz raziskovalne in visokošolske sfere;
2. pravne in fizične osebe iz predšolske in šolske sfere;
3. pravne in fizične osebe iz športne in kulturne sfere;
4. državni organi, povezani prek skupnega zaprtega omrežja elektronskih komunikacij;
5. organizacije, ki se pretežno financirajo iz javnih sredstev;
6. humanitarne in druge nepridobitne organizacije;
7. druge organizacije, določene s splošnim pravnim aktom o podrobnejših kriterijih upravičenosti in pogojev uporabe storitev.
(2) Splošni pravni akt o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje upravičenosti in pogoje uporabe storitev sprejme svet zavoda s soglasjem ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo.
6. člen
(1) Javni zavod opravlja storitve iz 1. do 7. točke ter iz 9. in 10. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
(2) Javni zavod opravlja kot tržno dejavnost:
1. storitve iz 4. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa, kadar se opravljajo za uporabnike, ki niso navedeni v 5. členu;
2. storitve iz 7. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa, kadar se opravljajo na področju dejavnosti iz 8. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa;
3. storitve 8. točke drugega odstavka 4. člena tega sklepa;
4. druge storitve, ki so kot tržna dejavnost opredeljene v letnem programu dela.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
7. člen
Organiziranost javnega zavoda se določi s statutom.
8. člen
(1) Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima pet članov. Tri člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo, ter enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo. Enega člana imenuje strokovni svet javnega zavoda in enega člana izvolijo izmed sebe delavci, zaposleni v javnem zavodu.
(3) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta.
(4) Svet zavoda ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta zavoda.
(5) Način dela sveta zavoda se določi s statutom.
9. člen
(1) Svet zavoda:
1. sprejema statut javnega zavoda;
2. sprejema letni program dela s finančnim načrtom javnega zavoda ter spremlja njegovo izvajanje;
3. sprejema finančni načrt javnega zavoda;
4. obravnava poročila o izvajanju programa dela javnega zavoda;
5. imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda;
6. imenuje in razrešuje delovna telesa sveta zavoda;
7. predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti javnega zavoda;
8. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
9. opravlja druge naloge, določene z zakonom, s tem sklepom in statutom.
(2) Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja sprejema statut in imenuje ter razrešuje direktorja javnega zavoda. K programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda daje soglasje ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo.
10. člen
(1) Delo in poslovanje javnega zavoda vodi direktor.
(2) Direktor javnega zavoda je imenovan na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede svet zavoda.
(3) Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora biti kandidat za direktorja strokovnjak na področju elektronskih komunikacij in informacijskih tehnologij ter mora imeti:
1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje;
2. vodstvene in organizacijske sposobnosti.
(4) Mandat direktorja je pet let. Po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.
11. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela ima javni zavod strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavniki uporabnikov.
(2) Strokovni svet imenuje svet zavoda na predlog direktorja.
(3) Pristojnosti, način izvolitve in delovanje članov strokovnega sveta se določijo s statutom. Povračila stroškov in drugi prejemki se članom strokovnega sveta izplačujejo pod pogoji in v višini, kot je določeno za svet zavoda.
V. DELOVNA RAZMERJA
12. člen
(1) Za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij zaposlenih se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj in plače zaposlenih v javnem sektorju ter določbe kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost.
(2) Direktor sklepa pogodbe o zaposlitvi in opravlja druge pristojnosti delodajalca. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene predsednik sveta zavoda.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
13. člen
(1) Dejavnosti javnega zavoda se financirajo:
1. iz državnega proračuna za opravljanje javne službe;
2. s plačili storitev javne službe s strani uporabnikov;
3. s plačili storitev za trg s strani naročnikov;
4. iz drugih virov.
(2) Sredstva iz proračuna Republike Slovenije za opravljanje javne službe si javni zavod zagotovi s pogodbo o izvedbi letnega programa dela, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za informacijsko družbo.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI
14. člen
(1) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki nastane pri opravljanju javne službe, odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki nastane pri opravljanju tržne dejavnosti, odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
15. člen
(1) O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki, ki nastane pri opravljanju javne službe, odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
(2) O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki, ki nastane pri opravljanju tržne dejavnosti, odloča na predlog direktorja svet zavoda.
(3) Presežka odhodkov nad prihodki, ki nastane pri opravljanju tržne dejavnosti, ustanovitelj ne krije.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v okviru registriranih dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
17. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti javnega zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim javni zavod upravlja.
(2) Za obveznosti javnega zavoda iz tržne dejavnosti jamči javni zavod s prihodki iz tržne dejavnosti.
IX. OSTALE DOLOČBE
18. člen
Za pisarniško poslovanje se vzpostavi sistem pisarniškega poslovanja, ki je primeren za delo javnega zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(1) Direktor in strokovni svet javnega zavoda nadaljujeta delo do izteka mandata, za katerega sta bila imenovana.
(2) Svet zavoda nadaljuje delo do imenovanja vseh članov sveta zavoda v skladu s tem sklepom. Novi člani so imenovani v 60 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
20. člen
Javni zavod v 90 dneh po uveljavitvi tega sklepa uskladi statut s tem sklepom.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 38/02, 61/05).
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-9/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2013-3330-0083
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost