Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

957. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 2828.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V drugem odstavku 1. člena Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13 in 12/14) se besedilo »proračuna Republike Slovenije« nadomesti z besedo »proračunov«.
2. člen
V 2. členu se v preglednici za šifro izraza Z620 dodajo novi izrazi Z621, Z622, Z623, Z624, Z625, Z626, Z627, Z628, Z629 in Z630, ki se glasijo:
»
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z621  |državni proračun    |bruto znesek plače in     |
|    |            |nadomestil (Z080 brez     |
|    |            |nadomestil tipa H),      |
|    |            |katerega vir financiranja je  |
|    |            |državni proračun        |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z622  |proračun občin     |bruto znesek plače in     |
|    |            |nadomestil (Z080 brez     |
|    |            |nadomestil tipa H),      |
|    |            |katerega vir financiranja so  |
|    |            |proračuni občin        |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z623  |Zavod za zdravstveno  |bruto znesek plače in     |
|    |zavarovanje Slovenije |nadomestil (Z080 brez     |
|    |in Zavod za pokojninsko|nadomestil tipa H),      |
|    |in invalidsko     |katerega vir financiranja je  |
|    |zavarovanje      |ZZZS, ZPIZ           |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z624  |sredstva EU, vključno s|bruto znesek plače in     |
|    |sredstvi        |nadomestil (Z080 brez     |
|    |sofinanciranja iz   |nadomestil tipa H),      |
|    |državnega proračuna  |katerega vir financiranja so  |
|    |            |sredstva, pridobljena iz    |
|    |            |proračuna Evropske unije,   |
|    |            |vključno s sredstvi      |
|    |            |sofinanciranja iz državnega  |
|    |            |proračuna           |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z625  |druga javna sredstva za|bruto znesek plače in     |
|    |opravljanje javne   |nadomestil (Z080 brez     |
|    |službe         |nadomestil tipa H),      |
|    |            |katerega vir financiranja so  |
|    |            |javna sredstva za opravljanje |
|    |            |javne službe (npr. koncesnine, |
|    |            |pristojbine, takse, RTV    |
|    |            |prispevek)           |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z626  |sredstva od prodaje  |bruto znesek plače in     |
|    |blaga in storitev   |nadomestil (Z080 brez     |
|    |na trgu        |nadomestil tipa H),      |
|    |            |katerega vir financiranja so  |
|    |            |sredstva, pridobljena iz    |
|    |            |prodaje blaga in storitev na  |
|    |            |trgu              |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z627  |nejavna sredstva za  |bruto znesek plače in     |
|    |opravljanje javne   |nadomestil (Z080 brez     |
|    |službe         |nadomestil tipa H),      |
|    |            |katerega vir financiranja so  |
|    |            |nejavna sredstva za opravljanje|
|    |            |javne službe          |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z628  |sredstva za      |bruto znesek plače in     |
|    |financiranje javnih del|nadomestil (Z080 brez     |
|    |            |nadomestil tipa H),      |
|    |            |katerega vir financiranja so  |
|    |            |sredstva, namenjena opravljanju|
|    |            |javnih del           |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z629  |namenska sredstva, iz |bruto znesek plače in     |
|    |katerih se v celoti  |nadomestil (Z080 brez     |
|    |zagotavlja financiranje|nadomestil tipa H),      |
|    |stroškov dela     |katerega vir financiranja so  |
|    |zaposlenih, in sicer  |namenska sredstva, iz katerih |
|    |mladih         |se               |
|    |raziskovalcev,     |v celoti zagotavlja      |
|    |zdravnikov pripravnikov|financiranje stroškov dela   |
|    |in specializantov,   |zaposlenih, in sicer mladih  |
|    |zdravstvenih delavcev |raziskovalcev, zdravnikov   |
|    |pripravnikov in    |pripravnikov in specializantov,|
|    |zdravstvenih sodelavcev|zdravstvenih delavcev     |
|    |pripravnikov ter    |pripravnikov in zdravstvenih  |
|    |zaposlenih       |sodelavcev pripravnikov    |
|    |na raziskovalnih    |ter zaposlenih na raziskovalnih|
|    |projektih       |projektih           |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z630  |del poslovnega subjekta|enote v sestavi proračunskega |
|    |            |uporabnika – podružnice,    |
|    |            |poslovne enote, predstavništva,|
|    |            |ki se registrirajo pri     |
|    |            |registrskem organu       |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto izplačila D040 doda nova vrsta izplačila D041 in za vrsto izplačila J151 nove vrste izplačil J152, J153 in J154, ki se glasijo:
»
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
|D041 |delovna  |delovna  |  |osnovna   |% od   |0| 1|
|   |uspešnost |uspešnost | do |plača FJU x |osnovne  | | |
|   |zaradi   |      |0,30|faktor   |plače za | | |
|   |povečanega |      |  |tretji   |obračun; | | |
|   |obsega dela|      |  |odstavek  |faktor  | | |
|   |na podlagi |      |  |74. člena  |določi  | | |
|   |tretjega  |      |  |ZODPol   |vlada   | | |
|   |odstavka  |      |  |      |     | | |
|   |74. člena |      |  |      |     | | |
|   |ZODPol   |      |  |      |     | | |
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
|J152 |nadomestilo|drugi   | / |11. člen  |v znesku |X| 0|
|   |za     |dohodki  |  |Pravilnika |     | | |
|   |vzdrževanje|iz     |  |o      |     | | |
|   |uniform – |delovnega |  |policijski |     | | |
|   |neobdavčeno|razmerja  |  |uniformi in |     | | |
|   |      |      |  |nadomestilih|     | | |
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
|J153 |nadomestilo|drugi   | / |13. člen  |v znesku |X| 0|
|   |za lastne |dohodki  |  |Pravilnika |     | | |
|   |obleke   |iz     |  |o      |     | | |
|   |– obdavčeno|delovnega |  |policijski |     | | |
|   |      |razmerja  |  |uniformi in |     | | |
|   |      |      |  |nadomestilih|     | | |
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
|J154 |nadomestilo|drugi   | / |14. člen  |v znesku |X| 0|
|   |za     |dohodki  |  |Pravilnika |     | | |
|   |smučarsko |iz     |  |o      |     | | |
|   |opremo –  |delovnega |  |policijski |     | | |
|   |obdavčeno |razmerja  |  |uniformi in |     | | |
|   |      |      |  |nadomestilih|     | | |
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
«,
vrste izplačil C200, C201 in J071 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-----+-------------+---------+------+----------+---------+--+--+
|C200 |dodatek za  |dodatki | 0,30 |bruto   |% od   | 0| 1|
|   |usposabljanje|     |   |urna   |bruto  | | |
|   |za      |     |   |postavka |urne   | | |
|   |opravljanje |     |   |za    |postavke | | |
|   |posebno   |     |   |osnovno  |     | | |
|   |nevarnih   |     |   |plačo za |     | | |
|   |nalog z   |     |   |obračun x |     | | |
|   |najvišjo   |     |   |število  |     | | |
|   |stopnjo   |     |   |ur    |     | | |
|   |ogroženosti |     |   |x faktor |     | | |
|   |življenja – |     |   |30. in  |     | | |
|   |Posebna   |     |   |31. člen |     | | |
|   |policijska  |     |   |ZSPJS,  |     | | |
|   |enota,    |     |   |39. člen |     | | |
|   |Specialna  |     |   |KPJS   |     | | |
|   |enota    |     |   |drugi   |     | | |
|   |       |     |   |odstavek |     | | |
|   |       |     |   |74. člena |     | | |
|   |       |     |   |ZODPol  |     | | |
+-----+-------------+---------+------+----------+---------+--+--+
|C201 |dodatek za  |dodatki | 0,65 |bruto   |% od   | 0| 1|
|   |opravljanje |     |   |urna   |bruto  | | |
|   |posebno   |     |   |postavka |urne   | | |
|   |nevarnih   |     |   |za    |postavke | | |
|   |nalog    |     |   |osnovno  |     | | |
|   |z najvišjo  |     |   |plačo za |     | | |
|   |stopnjo   |     |   |obračun x |     | | |
|   |ogroženosti |     |   |število  |     | | |
|   |življenja  |     |   |ur    |     | | |
|   |– Posebna  |     |   |x faktor |     | | |
|   |policijska  |     |   |30. in  |     | | |
|   |enota,    |     |   |31. člen |     | | |
|   |Specialna  |     |   |ZSPJS,  |     | | |
|   |enota, drugi |     |   |39. člen |     | | |
|   |policisti  |     |   |KPJS   |     | | |
|   |       |     |   |prvi   |     | | |
|   |       |     |   |odstavek |     | | |
|   |       |     |   |74. člena |     | | |
|   |       |     |   |ZODPol  |     | | |
+-----+-------------+---------+------+----------+---------+--+--+
|J071 |odpravnina za|drugi  |  / |četrti  |v znesku | X| 1|
|   |delovna   |dohodki |   |odstavek |     | | |
|   |mesta, vezana|iz    |   |73. člena |     | | |
|   |na osebno  |delovnega|   |ZJU    |     | | |
|   |zaupanje   |razmerja |   |     |     | | |
|   |funkcionarja |     |   |     |     | | |
+-----+-------------+---------+------+----------+---------+--+--+
«.
4. člen
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »– Z611«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, novi izrazi iz spremenjenega 2. člena uredbe pa se začnejo uporabljati 1. julija 2014.
Št. 00717-8/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2014-1711-0044
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost