Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

913. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice, stran 2755.

Na podlagi 74. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 33. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Jesenice, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka. Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(2) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Jesenice – ELABORAT«, ki ga je v januarju 2014 pod št. projekta 02-2011 izdelalo podjetje KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Jesenice.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Občine Jesenice oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu, ter komunalna oprema, ki je določena v načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto, ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
– objekti in omrežja plinovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja vročevodne infrastrukture;
– zelene površine;
– objekti in infrastruktura za ravnanje z odpadki;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; po višini so enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek v skladu s tem odlokom.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določena za posamezne vrste komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata.
(3) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je določeno z dvema obračunskima območjema, ki obsegata površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Prvo obračunsko območje obsega naselja Hrušica, Jesenice brez Podmežakle, Prihodi, Slovenski Javornik, Koroška Bela, Lipce in Blejska Dobrava. Drugo obračunsko območje obsega območje Podmežakla in naselja Podkočna. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata.
(4) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata.
(5) Obračunsko območje plinovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino, za območje, ki ga pokriva plinovodno omrežje. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata.
(6) Obračunsko območje vročevodnega omrežja je določeno enotno za celo občino, za območje, ki ga pokriva vročevodno omrežje. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata.
(7) Obračunsko območje zelenih površin je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki se nahajajo v dolinskem delu občine. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata.
(8) Obračunsko območje ravnanja z odpadki je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata.
4. člen
(1) Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih so določeni za občinske ceste, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno omrežje, zelene površine in ravnanje z odpadki, ter so enaki skupnim stroškom.
(2) Obračunski stroški za vročevodno omrežje znašajo 50 % skupnih stroškov.
(3) Skupni in obračunski stroški za komunalno opremo so:
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Vrsta komunalne opreme   | Skupni stroški v|  Obračunski  |
|              |    €    |  stroški v € |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Vodovod           |  26.699.431  |  26.699.431  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Kanalizacija 1. območje   |  26.503.708  |  26.503.708  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Kanalizacija območje    |  1.024.376  |  1.024.376  |
|Podmežakla         |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Ceste            |  46.065.117  |  46.065.117  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Vročevod          |  20.544.172  |  10.272.086  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Plinovod          |  3.265.200  |  3.265.200  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Zelene površine       |  3.204.040  |  3.204.040  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Ravnanje z odpadki     |  3.448.782  |  3.448.782  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)),znašajo:
+------------+-------------------------------------------------------------------------+
|  Vrsta  |       Obračunski stroški na enoto                |
| komunalne +------------------------------------+------------------------------------+
|  opreme  |  Parcele Cp(i) v €/m2      | Neto tlorisna površina Ct     |
|      |                  |    (i) v €/m2         |
|      +--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|      | primarna   |sekundarna  |skupaj| primarna   |sekundarna  |skupaj|
|      |infrastruktura|infrastruktura|   |infrastruktura|infrastruktura|   |
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|Vodovod   | 1,214    | 2,980    | 4,195|  2,889   | 7,092    | 9,981|
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|Kanalizacija| 1,558    | 4,119    | 5,677|  3,286   | 8,687    |11,973|
|1. območje |       |       |   |       |       |   |
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|Kanalizacija| 2,648    | 0,000    | 2,648|  6,659   | 0,000    | 6,659|
|območje   |       |       |   |       |       |   |
|Podmežakla |       |       |   |       |       |   |
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|Ceste    |  –     |  –     | 6,777|   –    |  –     |16,906|
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|Vročevod  | 4,655    | 5,690    |10,345|  7,566   | 9,248    |16,814|
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|Plinovod  | 0,436    | 0,871    | 1,307|  0,941   | 1,880    | 2,821|
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|Zelene   |  –     |  –     | 0,529|   –    |  –     | 1,252|
|površine  |       |       |   |       |       |   |
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
|Ravnanje z |  –     |  –     | 0,507|   –    |  –     | 1,266|
|odpadki   |       |       |   |       |       |   |
+------------+--------------+--------------+------+--------------+--------------+------+
6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2013.
(2) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele ter stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, ki so določeni s tem programom opremljanja, se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), ki so ustrezno indeksirani.
8. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja za objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
9. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
10. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe cestno omrežje.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s plinovodnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječo plinovodno omrežje.
(6) Šteje se, da je parcela opremljena s vročevodnim omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vročevodno omrežje.
(7) Šteje se, da so vse parcele v obračunskem območju za ceste zavezane k plačilu komunalnega prispevka za ceste.
(8) Šteje se, da so vse parcele v obračunskem območju ravnanja z odpadki zavezane k plačilu komunalnega prispevka za ravnanje z odpadki.
(9) Šteje se, da so vse parcele v obračunskem območju zelenih površin zavezane k plačilu komunalnega prispevka za zelene površine.
11. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok.
(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
12. člen
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta po standardu SIST ISO 9836, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(1) S tem odlokom se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 0,5;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,5.
(2) Za posamezne vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1. Izjeme so K(dejavnost):
CC-SI   opis                    faktor
------------------------------------------------------------
111    enostanovanjske stavbe           0,7
121    gostinske stavbe              1,3
12202   stavbe bank, pošt, zavarovalnic       1,3
12203   druge upravne in pisarniške stavbe     1,3
123    trgovske stavbe in stavbe za storitvene   1,3
     dejavnosti
124    stavbe za promet in stavbe za izvajanje   1,3
     komunikacij
125    industrijske stavbe in skladišča      0,7
126    stavbe splošnega družbenega pomena     0,7
127    druge nestanovanjske stavbe         0,7
(3) V prvem in drugem odstavku tega člena opredeljena podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka po tem odloku, so enaka za vse vrste komunalne opreme na vseh obračunskih območjih.
14. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
15. člen
(1) Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela)xCp(i)xDp) + (K(dejavnost)xA(tlorisna)xCt(i)xDt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i        – posamezna vrsta komunalne opreme;
KP(i)      – izračunani del komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti komunalne opreme;
A(parcela)   – površina parcele;
Cp(i)      – obračunski stroški posamezne vrste
        komunalne opreme na obračunskem območju,
        preračunani na m2 parcele;
Dp       – delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka;
K(dejavnosti)  – faktor dejavnosti;
A(tlorisna)   – neto tlorisna površina objekta;
Ct(i)      – obračunski stroški posamezne vrste
        komunalne opreme na obračunskem območju,
        preračunani na m2 neto tlorisne površine
        objekta;
Dt       – delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka.
(2) Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = Vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
KP     – komunalni prispevek za komunalno opremo;
KP(i)   – izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada
      posamezni vrsti komunalne opreme;
i     – posamezna vrsta komunalne opreme.
16. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo občinskih neprofitnih stanovanj;
– za gradnjo javnih stavb za šport, kulturo, izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
17. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu občinska uprava Občine Jesenice z upravno odločbo.
(2) Občinska uprava izda upravno odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve. Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
(3) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti.
(4) Zoper odločbo, ki jo je izdal organ občinske uprave na 1. stopnji, je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
18. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
19. člen
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe, vendar pred izdajo gradbenega dovoljenja, oziroma pred izvedbo priključka, kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
20. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
21. člen
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Le-te zagotovi investitor sam.
22. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občine.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06 in spr.), ter Odlok o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica – vzhod (Uradni list RS, št. 54/07).
24. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo odloka.
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3500-5/2010
Jesenice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost