Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije, stran 2368.

Na podlagi četrtega odstavka 89. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in petega odstavka 2. člena Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03, 122/07 in 98/11) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/02 in 30/08) se v deveti alineji prvega odstavka 7. člena črta beseda »zimska«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Brezrokavnik je temno modre barve, oprijetega kroja. Spredaj se zapenja z zadrgo. Na sprednjem delu brezrokavnika so našiti žepi, na prsih in pod pasom. Na sredini levega žepa je sprimni trak za položajno oznako in nad njim sprimni trak z napisom CIVILNA ZAŠČITA. Nad desnim žepom pa sprimni trak za ime in priimek. Notranji del brezrokavnika je izdelan iz materialov kot notranji jopič pri vetrovki.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pulover je izdelan iz mešanice volnenih in sintetičnih vlaken. Na prednji levi strani, v višini prsi, se nahaja našitek z izvezeno oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Pulover je temnomoder.«.
V šestem odstavku se črta drugi stavek.
V sedmem odstavku se za besedo »petprstne« postavi pika in črta besedilo »in modre barve.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Kapa je temnomodre barve z všito oznako pripadnosti.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se v tretji alineji beseda »organa« nadomesti z besedo »poveljnika«.
V drugem odstavku se črta tretja alineja. V dosedanji četrti alineji, ki postane tretja alineja, se beseda »organa« nadomesti z besedo »poveljnika«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni poveljnik Civilne zaščite oziroma neposredni vodja, glede na vremenske pogoje in naloge, lahko odloči o nošenju posameznih delov uniforme oziroma nošenju različnih kombinacij njenih posameznih delov in dodatnih oblačil.«.
3. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Pripadanje in roke uporabnosti uniform Civilne zaščite Republike Slovenije, določene s tem pravilnikom, načini zadolžitve in zamenjave, popolnjevanje ter vračanje uniform, se uredijo z navodilom o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2014-8
Ljubljana, dne 18. marca 2014
EVA 2014-1911-0008
Roman Jakič l.r.
Minister
za obrambo