Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

703. Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi, stran 2351.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se določajo:
1. pristojni organ, nadzor in kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z dne 27. 6. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 736/2013 z dne 17. maja 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva trajanje delovnega programa za preverjanje obstoječih biocidnih aktivnih snovi (UL L št. 204 z dne 31. 7. 2013, str. 25), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 528/2012/EU), in njenih izvedbenih uredb, ki so:
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 z dne 18. aprila 2013 o spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 109 z dne 19. 4. 2013, str. 4),
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 414/2013 z dne 6. maja 2013 o podrobni določitvi postopka za izdajo dovoljenj za enake biocidne proizvode v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 125 z dne 7. 5. 2013, str. 4.),
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 564/2013 z dne 18. junija 2013 o pristojbinah in taksah, ki se plačujejo Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z dne 19. 6. 2013, str. 17),
2. pogoji za dostopnost biocidnih proizvodov v Republiki Sloveniji v prehodnem obdobju do vključitve aktivnih snovi na seznam odobrenih aktivnih snovi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unije) in
3. pristojbine za storitve, ki jih pristojni organ opravlja v zvezi s postopki iz Uredbe 528/2012/EU in te uredbe.
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kakor v Uredbi 528/2012/EU.
II. PRISTOJNI ORGAN
2. člen
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 528/2012/EU in te uredbe, je Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
3. člen
Za učinkovito in uspešno izpolnjevanje obveznosti, določenih z Uredbo 528/2012/EU, lahko urad v postopek ocenjevanja aktivnih snovi in biocidnih proizvodov vključi usposobljene strokovnjake za presojo vpliva biocidnih proizvodov na zdravje ljudi, okolje in učinkovitost.
III. POSTOPEK ZA IZDAJO DOVOLJENJ ZA DOSTOPNOST BIOCIDNIH PROIZVODOV NA TRGU IN NJIHOVO UPORABO
4. člen
(1) Za pridobitev dovoljenja za dostopnost biocidnega proizvoda na trgu in njegovo uporabo se vloži vloga v slovenskem jeziku. Dokumentacija, ki je priložena tej vlogi, je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku Unije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora vlagatelj pred izdajo dovoljenja predložiti v slovenskem jeziku tudi osnutek etikete z navodilom za uporabo in povzetek karakteristik biocidnega proizvoda.
5. člen
Vloga za izdajo dovoljenja za vzporedno trgovanje v skladu s 53. členom Uredbe 528/2012/EU, vloga za izdajo dovoljenja za primere v skladu s prvim odstavkom 55. člena Uredbe 528/2012/EU in vloga za priglasitev biocidnega proizvoda iz 6. člena te uredbe, se vložijo na obrazcih za posamezne vrste dovoljenj, ki so objavljeni na spletni strani urada: http://www.uk.gov.si.
IV. PREHODNI UKREPI ZA DOSTOPNOST BIOCIDNIH PROIZVODOV (PRIGLASITEV)
6. člen
(1) V tem členu izraz »dajati na trg« pomeni ravnanje, s katerim je izdelek prvič dostopen na trgu v Republiki Sloveniji.
(2) Vlagatelj, ki namerava v Republiki Sloveniji dajati na trg biocidni proizvod, ki vsebuje obstoječo aktivno snov, ki je že bila ocenjena za to vrsto proizvoda ali pa je v postopku ocenjevanja za vključitev na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije, priglasi ta proizvod uradu.
(3) Priglašeni biocidni proizvodi, za katere je urad prejel popolno dokumentacijo iz petega odstavka tega člena, se lahko dajejo na trg, ko jih urad vpiše v register biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: register biocidnih proizvodov), dostopen na spletni strani urada.
(4) Kadar se biocidni proizvod iz drugega odstavka tega člena daje na trg v Republiki Sloveniji in se v celoti uporabi za izdelavo novega končnega proizvoda, se priglasi le končni proizvod.
(5) Vloga za priglasitev biocidnega proizvoda se vloži najpozneje do datuma vključitve aktivne snovi na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije. Vsebovati mora podatke o vlagatelju, identiteti biocidnega proizvoda, predvideni uporabi in učinkovitosti, ki temelji na opravljenih preizkusih učinkovitosti, pa tudi podatke o razvrščanju, pakiranju in označevanju.
(6) Kadar urad iz predloženih podatkov presodi, da bi predvidena uporaba biocidnega proizvoda povzročala nesprejemljivo tveganje za ljudi, živali ali okolje, lahko od vlagatelja zahteva dopolnitev dokumentacije in določi dodatne pogoje ali ukrepe za dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda. Kadar niti na ta način ni mogoče zagotoviti varne uporabe biocidnega proizvoda, urad zavrne vpis v register biocidnih proizvodov.
(7) Če do datuma vključitve aktivne snovi v biocidnem proizvodu na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije ni vložena vloga za izdajo nacionalnega dovoljenja za biocidne proizvode ali vloga za izdajo dovoljenja po postopku za vzporedno medsebojno priznavanje dovoljenj, kot je določeno v 34. členu Uredbe 528/2012/EU, ali če obstoječa aktivna snov ni bila vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije, urad izbriše biocidni proizvod iz registra biocidnih proizvodov.
V. STROŠKI POSTOPKA
7. člen
(1) Za stroške, povezane s postopki vključitve aktivnih snovi in izdaje dovoljenj za biocidne proizvode, za katere je pristojen urad, vlagatelj plača pristojbino, določeno v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
Pristojbine so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačajo na podračun javnofinančnih prihodkov, v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Urad po prejemu vloge iz 4. in 6. člena te uredbe obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine.
(3) Če vlagatelj v katerikoli fazi postopka umakne vlogo, se stroški postopka obračunajo sorazmerno opravljenemu delu.
(4) V skladu z 89. členom Uredbe 528/2012/EU se iz vplačanih pristojbin, navedenih pod točko 1 in 2 v prilogi te uredbe, pokrivajo stroški ocenjevanja aktivnih snovi in biocidnih proizvodov.
VI. NADZOR
8. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 528/2012/EU in te uredbe opravljajo inšpektorji za kemikalije.
(2) Inšpektor za kemikalije poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru, za izvajanje Uredbe 528/2012/EU opravlja naslednje naloge:
– prepove dostopnost biocidnega proizvoda na trgu in njegovo uporabo, če ni vpisan v register biocidnih proizvodov ali nima dovoljenja, izdanega v skladu s 17. členom Uredbe 528/2012/EU,
– v skladu z 58. členom Uredbe 528/2012/EU prepove dostopnost tretiranih izdelkov na trgu,
– prepove dostopnost na trgu biocidnim proizvodom, ki bi se lahko zamenjali za hrano, vključno s pijačo, ali krmo,
– prepove dostopnost na trgu biocidnim proizvodom, ki niso pravilno označeni, pakirani ali razvrščeni,
– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi, da imetnik dovoljenja ne obvešča urada o nepričakovanih ali neželenih učinkih biocidnega proizvoda na zdravje ljudi ali živali in okolje,
– preverja vodenje evidence o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnega proizvoda,
– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi nepravilno oglaševanje biocidnega proizvoda.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(1) Z globo od 5.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– daje na trg biocidni proizvod v nasprotju s 6. členom te uredbe,
– daje na trg biocidni proizvod, ki nima dovoljenja v skladu s 17. členom Uredbe 528/2012/EU,
– ne obvesti urada o nepričakovanih ali neželenih učinkih v skladu s prvim odstavkom 47. člena Uredbe 528/2012/EU.
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
10. člen
(1) Z globo od 2.500 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– uporabi biocidni proizvod v nasprotju s prvim in petim odstavkom 17. člena Uredbe 528/2012/EU,
– daje na trg biocidni proizvod, ki je v nasprotju z dovoljenjem za vzporedno trgovanje, kot je določeno v 53. členu Uredbe 528/2012/EU,
– daje na trg biocidni proizvod v nasprotju z dovoljenjem za nujne primere, začasnim dovoljenjem oziroma izrednim dovoljenjem v skladu s 55. členom Uredbe 528/2012/EU,
– daje na trg biocidni proizvod v nasprotju z dovoljenjem za raziskave in razvoj v skladu s 56. členom Uredbe 528/2012/EU,
– daje na trg tretiran izdelek v nasprotju z drugim odstavkom 58. člena Uredbe 528/2012/EU,
– daje na trg tretiran izdelek, ki ni označen v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Uredbe 528/2012/EU,
– ne vodi in ne hrani evidence o biocidnih proizvodih, ki jih daje na trg, v skladu s prvim odstavkom 68. člena Uredbe 528/2012/EU,
– daje na trg biocidni proizvod, ki ni razvrščen, pakiran ali označen v skladu s prvim odstavkom 69. člena Uredbe 528/2012/EU,
– oglašuje biocidni proizvod v nasprotju z 72. členom Uredbe 528/2012/EU.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
VIII. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet (Uradni list RS, št. 9/09).
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-3/2014
Ljubljana, dne 19. marca 2014
EVA 2013-2711-0028
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina