Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

246. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, stran 878.

Na podlagi 11., 13., 18., 21., 22., 26. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
1. člen
V Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(upravljavci)
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravljavec:
– poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo inšpekcijske službe s področij zdravja, dela, trga, prostora, energetike, prometa, kmetijstva, okolja, veterine in varne hrane, ter
– poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo upravne enote.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravljavec poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo sodišča, državna tožilstva in državna pravobranilstva.
(3) Organom državne uprave iz prvega in drugega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za pravosodje, zagotavlja poslovne prostore tudi v primeru, ko država nima na voljo primernih poslovnih prostorov v svoji lasti.
(4) Sodišča, državna tožilstva, državna pravobranilstva, upravne enote in inšpekcijske službe kot uporabniki sami skrbijo za redno vzdrževanje poslovnih prostorov, nosijo stroške njihovega obratovanja ter druge stroške in dajatve, ki izvirajo iz nepremičnega premoženja v njihovi uporabi.
(5) Če za posamezno nepremičnino ni mogoče ugotoviti, kdo je njen upravljavec, izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sklep o določitvi upravljavca te nepremičnine na predlog ministrstva, pristojnega za pravosodje. O dejstvu, da upravljavec ni znan, je treba nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za pravosodje, in ministrstvo, pristojno za finance.
(6) Upravljavec nepremičnin za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini je ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(7) Upravljavce drugih nepremičnin v tujini s sklepom določi vlada.«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem države in postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.«.
3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo zajema podatke o:
– samoupravni lokalni skupnosti, v kateri leži zemljišče s stavbo;
– katastrski občini in šifri katastrske občine, v kateri leži zemljišče s stavbo;
– parcelni številki;
– velikosti parcele;
– točnem naslovu stavbe;
– identifikacijski oznaki, ki zajema šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe;
– velikosti dela stavbe, izraženi v m2, ter
– posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije, ali orientacijski vrednosti, določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe, če posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v tisočih.«.
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predloge načrtov ravnanja iz prejšnjega odstavka zberejo ministrstva tudi za organe v svoji sestavi ter za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade s svojega delovnega področja. Za vladne službe, odgovorne generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije, zbere predloge načrtov ravnanja Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Za druge vladne službe in pravosodne organe zbere predloge ministrstvo, pristojno za pravosodje.«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za upravo,« v obeh sklonih nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za pravosodje,« v ustreznem sklonu.
5. člen
V 21. členu se beseda »devet« nadomesti z besedo »dvanajst«.
6. člen
V drugem odstavku 27. člena se besedilo »minister, pristojen za upravo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za pravosodje«.
7. člen
Priloga 1 se dopolni z obrazcem št. 2b Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo, ki je priloga te uredbe.
KONČNI DOLOČBI
8. člen
Obrazec št. 2b iz dopolnjene Priloge 1 se začne uporabljati pri pripravi proračuna za leti 2015 in 2016.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-1/2014
Ljubljana, dne 6. februarja 2014
EVA 2013-2030-0090
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost