Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014

Kazalo

43. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice, stran 211.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in spr.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 32. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12 – v nadaljevanju: Odlok) se v drugem odstavku 5. člena (splošni pogoji), popravi redakcijska napaka, tako da se beseda »aliea« pravilno glasi »alinea«.
2. člen
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vlagatelji, ki želijo pridobiti status izvajalca letnega programa športa in s tem najem objekta, v katerem bodo izvajali svoj program športa, po subvencionirani ceni, ne koristijo oziroma ne kandidirajo pa na sredstva javnega razpisa, morajo ravno tako izpolnjevati vse zahtevane pogoje po tem odloku in podati vlogo na predpisanem obrazcu ter zahtevane priloge«.
3. člen
V 6. členu (ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, kolikor se prijavljajo na sledeče športne programe) se pod točko 1. Športni programi pri programu B »Športna rekreacija« k prvi alinei doda stavek, ki se glasi:
»Izvajalcem, ki izvajajo športno rekreacijo v objektih, kjer je predvidena subvencionirana cena najema, se sredstva ne dodelijo.«.
4. člen
V 6. členu v točki 3. Sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se v prvem odstavku spremeni zadnja, četrta alinea, tako, da se glasi:
»– društvo ima v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih kategorijah, ki sodelujejo tudi na tekmovanjih za državno prvenstvo«.
5. člen
V 6. členu, v točki 3, drugi odstavek, se besedilo spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prve alinee točke 3. tega člena se šteje:
– pogodba sklenjena s trenerjem, ki je registriran in je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev pri pristojnem ministrstvu ali
– pogodba sklenjena s trenerjem, ki izpolnjuje pogoje, ki so predpisani za registracijo zasebnega športnega delavca po področnih predpisih ali
– pogodba o sklenitvi rednega delovnega razmerja.«
6. člen
V četrtem odstavku 12. člena (komisija za odpiranje vlog) se besedna zveza »komisija za odpiranje vlog« zamenja z besedno zvezo »pristojni uslužbenec«.
7. člen
V petem odstavku 12. člena se popravi redakcijska napaka, tako da se beseda »prisojni« pravilno glasi »pristojni«.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena (strokovna komisija) se črta besedna zveza »ki jo za vsako posamezno področje iz 3. člena tega Odloka«.
9. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2013
Jesenice, dne 20. decembra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.