Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014

Kazalo

33. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), stran 196.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
1. člen
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13 in 35/13 – popr.) se za prvim odstavkom 8. člena dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka presoja sprejemljivosti posegov v naravo ni potrebna za posege v naravo na delu poselitvenih območij s strnjeno pozidavo, če se ti izvajajo na podlagi projektnih pogojev iz občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta, razen če gre za posege v naravo, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov posega na okolje.
(3) Ne glede ne določbo prejšnjega odstavka je presoja sprejemljivosti posegov v naravo potrebna za posege v naravo na delih habitatov, ki so bistveni za ohranjanje tistih živalskih vrst, katerih preživetje je v pretežni meri odvisno od možnosti njihovega življenja v neposredni povezavi s stavbami, drevesi, vrtovi, sadovnjaki ali drugimi zelenimi površinami. Naselja, kjer so deli habitatov iz prejšnjega stavka, so določena v prilogi 3a, ki je sestavni del te uredbe.«.
2. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka presoja sprejemljivosti posegov v naravo ni potrebna v primerih iz drugega odstavka 8. člena te uredbe in se izvaja v skladu s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe.«.
3. člen
Za prilogo 3 se doda nova priloga 3a, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 33/13 in 35/13 – popr.) se črtata drugi in tretji odstavek 7. člena.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Priloga 3 se črta.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-83/2013
Ljubljana, dne 9. januarja 2014
EVA 2013-2330-0210
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti