Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

12. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora GJ 08/1 in GJ 08/2 na Gorenjem Jezeru, stran 22.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora GJ 08/1 in GJ 08/2 na Gorenjem Jezeru
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejana prostora z oznako GJ 08/1 in GJ 08/2 se nahaja na jugu naselja Gorenje Jezero. Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN (Uradni list RS, št. 48/12) ima določeno namensko za stanovanjsko grad­njo (SS – območje eno in dvostanovanjskih stavb). Za enoto GJ 08/2 je predvidena izdelava OPPN, zato so lastniki zemljišč na območju podali pobudo za izdelavo le-tega in Občina Cerk­nica je z dopisom št. 3500-7/2013, z dne 4. 12. 2013 sprejela pobudo.
Območje ima v naselju ugodno lego ob lokalni cesti in bo predvidoma zagotovilo potrebne površine za individualno stanovanjsko gradnjo naselja Gorenje Jezero in zaledja za naslednjih 5 let.
Enoti GJ 08/1 in GJ 08/2 sta nerazdružljivo povezani, zato je strokovno pravilno, da se OPPN pripravi za obe, čeprav za prvo v nadrejenem aktu OPN, le-ta ni predviden.
Kadar se občinski podrobni prostorski načrt pripravlja za območja, za katera v občinskem prostorskem načrtu njegova priprava ni bila predvidena, sklep o začetku postopka priprave sprejme občinski svet.
2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 766 – del, 968, 782, 783/8 in 783/9, k.o. Gorenje jezero in meri cca 1,48 ha, dostop je z javne poti (št. odseka 542561) G. Jezero–hiše Telič in lokalne ceste (št. odseka 041042) Žerov.–Lipsenj–G. Jez. Na območju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja predvideva cca 14 individualnih stanovanjskih hiš.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo naselja, in sicer za samih stanovanjskih stavb in potrebne gospodarske javne infrastrukture ter ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
– OPN,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo, pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje), opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, izdelane idejne zasnove in programske širitve območja ter investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Uporabi se obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 15
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic 30
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev 30
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na OS 15
7. faza – izdelava predloga, 30
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj 30
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS, predstavitev na OS 20
10. faza – priprava končnega akta 10
11. faza – objava v Uradnem listu RS.
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanju z nosilci urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora po področjih:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana
2. varstvo voda:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1000 Ljubljana
3. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
4. varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana
5. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana
6. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:
JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
7. cestno omrežje:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
8. telekomunikacije:
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. električno omrežje:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
10. Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
Krajevna skupnost Begunje.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Pobudniki oziroma naročniki OPPN je:
Agrarna vaška skupnost Gorenje Jezero, Upravni odbor.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-7/2013
Cerknica, dne 20. decembra 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.