Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 2, stran 21.

Na podlagi 52. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP - popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 2
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejme Druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13).
2. člen
(vsebina in sestavine odloka)
(1) Besedilo Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica obsega poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica
III. Končne določbe
(2) Kartografski del Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica vsebuje list, s katerimi se nadomesti istoimenski list iz kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica:
I. list 19 (E2222) s prikazom območij namenske rabe prostora ter območij funkcionalnih in prostorskih enot v merilu 1:5000,
II. list 19 (E2222) s prikazom objektov gospodarske javne infrastrukture ter območja funkcionalnih in prostorskih enot v merilu 1:5000.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNICA
3. člen
V preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in podEUP) v 52. členu se spremenijo določila pri posameznih EUP oziroma podEUP, in sicer:
Pri EUP oziroma podEUP z oznakami CA 02/1 in CA 04 se spremenijo površine (stolpec 5):
III. KONČNE DOLOČBE
4. člen
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica je na vpogled zainteresirani javnosti na oddelku za okolje in prostor Občine Cerknica in na njihovih spletnih straneh.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2013
Cerknica, dne 20. decembra 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.