Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

VL 59693/2013 Os-3188/13 , Stran 2294
VL 59693/2013 Os-3188/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, proti dolžniku Ervinu Bešić, Gmajna 52, Notranje Gorice, ki ga zastopa zak. zast. odv. Urška Bassin, Resljeva 25, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 1.926,98 EUR, sklenilo: dolžniku Ervinu Bešić, Gmajna 52, Notranje Gorice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Urška Bassin, Resljeva 25, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 6. 2013