Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Ob-3289/13 , Stran 2289
Ob-3289/13
Obvestilo o javnem naročilu gradenj
Gradnja hangarja in upravne stavbe na letališču Bovec
Lokacija Bovec, Goriška statistična regija, Slovenija. 1. Referenčna številka dokumenta: 3512-4/2012-84. 2. Postopek: odprti lokalni postopek. 3. Program: jadransko čezmejno sodelovanje IPA 2007-2013, Program delno financira Evropska unija, Instrument za predpristopno pomoč. 4. Financiranje Jadransko čezmejno sodelovanje IPA 2007-2013 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Občina Bovec. 5. Naročnik: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Specifikacije naročila 6. Opis naročila Predmet razpisa je gradnja Doma za zaščito in reševanje (bruto tlorisna površina 19,20 m x 23,40 m) s povezovalnim hodnikom, tlorisnih dimenzij 5,15 m x 5,15 m, ki bo povezoval predviden objekt z obstoječim gasilskim domom. Objekt je od obstoječe zgradbe dilatiran za 5 m. Dostop je z obstoječe dovozne ceste na utrjene manipulativne površine s parkirišči. Objekt je podolgovate oblike, po višini pa obsega pritličje in v osrednjem delu mansardo. Konstrukcijska zasnova objekta je klasična zidana z vezmi. Opečne stene so debeline 30 cm, stene povezovalnega hodnika pa so debeline 20 cm. Vse stene so zaključene in povezane z armiranobetonskimi vezmi v sistem povezanega zidovja. Etažna višina pritličja znaša 4,7 m v osrednjem delu, etažna višina povezovalnega hodnika pa znaša 3,0 m. Medetažna plošča je armiranobetonska. Skupna višina objekta znaša 10,92 m. V in Z del objekta, ki nima mansarde, je krit z ravno streho iz hidroizolacijske membrane, osrednji mansardni del pa ima dvokapno streho v naklonu 45°. Ostrešje je leseno, objekt je krit s sivimi ravnimi strešniki, temeljen je na na pasovih armiranobetonskih temeljih. Objekt se priključi na javno omrežje s komunalnimi napravami vodovoda, ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo, z elektriko in telefonom. Ogrevanje je delno s centralnim sistemom iz gasilskega doma, delno pa z lokalnimi kurišči na pelete. 7. Število in naslovi sklopov: /. Pogoji za sodelovanje 8. Upravičenost in pravilo o poreklu: sodelovanje je odprto za vse pravne osebe, ustanovljene v EU ali v sodelujočih državah Programa (glej tudi točko 22 spodaj). Vse gradnje, dobave blaga in storitve morajo izvirati iz ene ali več teh držav. Sodelovanje je odprto tudi za mednarodne organizacije. 9. Razlogi za izključitev: ponudniki morajo predložiti podpisano izjavo, vključeno v razpisni obrazec za naročilo gradenj, da niso v nobeni od situacij, naštetih v točki 2.3.3 Praktičnega priročnika za postopke naročil za zunanje ukrepe EU. 10. Število ponudb: vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. Ponudnik lahko v svoji ponudbi navede, da bo ponudil popust, če bo sprejeta njegova ponudba. Ponudniki poleg ponudbe za gradnje, zahtevane v razpisni dokumentaciji, ne smejo predložiti dodatno(-e) ponudbo(-e) za variantno rešitev. 11. Jamstvo za veljavnost ponudbe: ob oddaji ponudbe morajo ponudniki predložiti jamstvo za veljavnost ponudbe v višini 2 % od ponujene vrednosti ponudbe v obliki bančne garancije. Navedeno jamstvo bo ne­uspešnim ponudnikom vrnjeno ob zaključku postopka javnega naročila, uspešnemu(-im) ponudniku(-om) pa, ko pogodbo podpišejo vse stranke. 12. Jamstvo za dobro izvedbo: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe zagotoviti jamstvo za dobro izvedbo v višini 10 % vrednosti naročila v obliki bančne garancije. Navedeno jamstvo je treba skupaj s podpisano pogodbo s strani izvajalca dostaviti naročniku, najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik v navedenem obdobju omenjenega jamstva ne zagotovi, bo pogodba izničena in se bo lahko sestavila nova pogodba, ki bo poslana ponudniku, ki je oddal naslednjo v skladu z merili najugodnejšo ponudbo. 13. Informativno srečanje in/ali ogled lokacije: ni predvideno. Zaželen je obisk lokacije po predhodnem dogovoru. Kontaktni podatki: 05/38-41-911 Patricija Muršič, Občina Bovec oziroma 05/388-23-54 Studio M, Lidija Manfreda za potrditev udeležbe. 14. Veljavnost ponudbe: ponudbe morajo veljati 90 dni po roku za oddajo ponudb. 15. Obdobje izvajanja nalog: 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe. Merila za izbor in oddajo naročila 16. Merila za izbor: bo opredeljeno v skladu z merili, uporabljenimi v oddelku 12.2 Navodil ponudnikom. 17. Merila za oddajo naročila: cena (ali, če je primerno po odstopanju, najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ki ga predstavlja kombinacija kakovosti/cene). Sodelovanje na razpisu 18. Kako pridobiti razpisno dokumentacijo Celotna vsebina obvestila ter razpisna dokumentacija je objavljena na naročnikovi spletni strani: http://obcina.bovec.si/javna-narocila, http://project-can.eu/. Projektna dokumentacija je na voljo pri naročniku, na naslovu, navedenem v točki 5 zgoraj. Ponudbe morajo biti oddane na standardnih razpisnih obrazcih, ki so vključeni v razpisno dokumentacijo in katerih obliko ter navodila je treba natančno upoštevati. Ponudniki naj svoja pisna vprašanja pošljejo na e-naslov: obcina.turizem@bovec.si (z omembo referenčne številke dokumenta iz točke 1), najkasneje do 12. septembra 2013, 21 dni (do) pred rokom za oddajo ponudb, ki je naveden v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku 10 dni od postavitve vprašanja oziroma vsaj 11 dni pred rokom za oddajo ponudb (21. september 2013). Morebitna pojasnila ali manjše spremembe k razpisni dokumentaciji bodo objavljene najkasneje 11 dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudb tudi na spletni strani Europe Aid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome. 19. Skrajni rok za oddajo ponudb: 2. 10. 2013, do 12. ure, srednjeevropski čas. Ponudbe, prejete po navedenem roku, ne bodo upoštevane. 20. Odpiranje ponudb: 2. 10. 2013, ob 14. uri, v mali dvorani Stergulčeve hiše, Trg golobarskih žrtev 22, 23, 5230 Bovec 21. Jezik postopka: pisno komuniciranje v zvez s tem razpisnim postopkom in pogodba mora biti v slovenščini. 22. Pravna podlaga: Uredba ES št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta IPA, Uredba EK št. 718/2007 o izvajanju Uredbe ES št. 1085/2006.
Občina Bovec